Real Time News
for Human Resources Governance

Rekruteringsspecialiste wint Womed Award

30/03/2006

De Womed Award 2006 voor de meest ondernemende vrouwelijke zelfstandige gaat naar Inge Geerdens, die in Antwerpen een rekruterings- en headhuntingskantoor runt. De award wordt uitgereikt door Unizo en Markant, een netwerk van ondernemende vrouwen.
In Vlaanderen gaat het aantal vrouwelijke zelfstandigen sedert 1980 in stijgende lijn; zij maken nu 33,6 procent uit van het totale aantal zelfstandigen. Vooral in de handel, de diensten en de vrije beroepen zijn de vrouwelijke zelfstandigen sterk vertegenwoordigd.

Picanolwet komt er wellicht niet

Het ziet ernaar uit dat het wetsvoorstel over de publicatie van de topsalarissen nog weinig kans maakt. In de bevoegde Kamercommissie is het tot een patstelling gekomen. Het voorstel, dat in de wandelgangen de Picanolwet werd gedoopt, wou beursgenoteerde ondernemingen verplichten informatie te publiceren over de lonen van de ceo en van leden van het directiecomité.

RVA publiceert zijn jaarverslag over 2005

In zijn Jaarverslag 2005 verschaft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een globaal en synthetisch overzicht van hoe zij haar opdrachten heeft vervuld. Het document bevat ook precieze cijfers over de evolutie van de werkloosheid in België. Cijfergegevens zijn tevens voorhanden in het Statistisch Jaarboek 2005. Beide referentiewerken zijn te downloaden van het internet.

Eén Vlaming op twee wil ook werken als het niet moet

Slechts één op vier Vlamingen ziet een baan louter als een middel om geld te verdienen. Meer dan de helft geeft aan te willen werken, ook wanneer dat financieel niet nodig zou zijn. Deze gegevens staan samen met vele andere in een studie die nagaat hoe de Vlaming vandaag aankijkt tegen (betaalde) arbeid. De studie is te downloaden van de webstek van de Vlaamse Administratie Planning en Statistiek.
Arbeid, zo blijkt uit de studie, wordt als waardevol op zichzelf beschouwd, wat duidt op een sterke intrinsieke motivatie. Het zijn vooral de jongeren en de hoog opgeleiden die een job beschouwen als méér dan een middel om aan geld te komen. De werklust neemt wel af met de leeftijd, en hoe ouder men is, hoe vaker men het eens is met de stelling dat werken alleen maar een middel is om geld te verdienen en niet méér dan dat.

Introductie tot "disability management"

30/03/2006

Eén op vijf werknemers heeft ooit te maken met langdurige gezondheidsproblemen of met een vermindering van de functionele mogelijkheden. Deze mensen helpen weer optimaal te functioneren is het opzet van "disability management". Een vijftiental partners hebben de handen in elkaar geslagen om een website te creëren die o.m. de HR-managers een introductie verschaft tot disability management.

Exodus uit HR-afdelingen in Groot-Brittannië

30/03/2006

In een jaar tijd is in Groot-Brittannië het aantal ondergeschikte medewerkers van de HR-afdeling die vrijwillig weggaan meer dan verdrievoudigd, van 3 naar 10 procent. Volgens onderzoekers kan dit erop wijzen dat deze medewerkers niet langer tevreden zijn met een zuiver administratieve taak.

Federale overheid wil kleurrijke werkgever zijn

De federale overheid heeft een actieplan uitgewerkt om de diversiteit op de arbeidsplek te bevorderen. Diversiteit wordt gezien als een rijkdom, die de overheid ook zelf moet benutten. Het plan, voorgesteld door minister Dupont, omvat 80 concrete acties en spitst zich toe op drie aspecten van diversiteit: de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de arbeidsdeelname van personen met een handicap en de integratie van personen van vreemde origine in het openbaar ambt.

Belgen zijn tevreden en betrokken werknemers

Accor Services stelde voor de tweede keer een Barometer op van het Welzijn en de Betrokkenheid van Werknemers. Het onderzoek gebeurde met een online vragenlijst en vond plaats in acht landen, waaronder België (maar niet Nederland). In deze groep van landen zijn de meest tevreden en loyale werknemers te vinden in België, Zweden en Duitsland. Enkele cijfers over België: 72 procent zijn tevreden over hun werkomgeving en over de inhoud van hun taak, 48 procent zijn tevreden over de perspectieven voor loopbaanontwikkeling en 56 procent zijn tevreden over de opleidingskansen.
De onderzoekers onderscheiden drie modellen: het Zweedse (gericht op geluk in de privé-sfeer), het Duitse (met de nadruk op de vervulling van de contractuele verplichtingen) en het Britse (werk heeft weinig intrinsieke waarde, men moet de opportuniteiten grijpen die zich aanbieden). België vertoont een mix van kenmerken, en zoals wel vaker gebeurt is er ook een verschil tussen Vlamingen en Franstaligen. Maar het profiel van de Belgische werknemer is uiteindelijk een erg interessante basis voor een win-win relatie tussen onderneming en personeel.
Volgens de onderzoekers bestaat de beste human resources benadering erin rekening te houden met de verwachtingen en de behoeften van de werknemers op een individueel niveau.

Federgon vraagt maatregelen voor outplacement

Federgon Outplacement vraagt aan de federale regering snel werk te maken van de concretisering van de outplacement-maatregelen die vervat zijn in het Generatiepact. Het collectief outplacement is vorig jaar afgenomen met een kwart. Bedrijven hebben outplacement nog niet opgenomen in hun ontslagstrategie, en bij de rechtstreeks betrokkenen, de 45-plussers die hun ontslag krijgen, is er weinig animo om hun recht op outplacement te doen gelden. Federgon Outplacement gaat een praktische gids publiceren om de kennis over outplacement te verbeteren.

Groep van 10 over de concurrentiekracht

De Groep van 10, die de sociale partners omvat, heeft een verklaring gepubliceerd over de kwestie van de concurrentiekracht. De sociale partners zijn van mening dat investeren in opleiding en het aanmoedigen van onderzoek en innovatie minstens even belangrijk zijn als loonmatiging en een verlaging van de werkgeversbijdragen. De vakbonden zijn het er mee eens dat een verlaging van de patronale bijdragen moet worden omgezet in meer arbeidsplaatsen i.p.v. in hogere lonen.
De verklaring van 27 maart volgt op een verslag van de Centrale Raad van het Bedrijfsleven van november jl. Daarin stond dat de lonen in België sneller zouden gaan stijgen dan in onze buurlanden.

Nieuwe forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse reizen

Op 21 maart is in het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit verschenen dat nieuwe dagvergoedingen vastlegt voor overheidswerknemers die op missie gaan naar het buitenland. Privé-ondernemingen die dezelfde forfaitaire bedragen betalen aan hun eigen werknemers hebben doorgaans geen moeite om die als "redelijk" te doen erkennen door de fiscus en de sociale zekerheid.

Loonkloof man/vrouw reëel, maar is discriminatie de oorzaak?

Katleen van Waeyenberge en Nick Van Uffelen, consultants binnen de Hay Group in België hebben loongegevens van mannen en vrouwen vergeleken van 65.000 werknemers van ruim 300 Belgische bedrijven, die professioneel bezig zijn met hun personeels- en verloningsbeleid.
Hieruit blijkt dat er wel degelijk een loonverschil bestaat tussen mannen en vrouwen, maar dat dit een gevolg is van een aantal onderliggende factoren, eerder dan van directe loondiscriminatie van de werkgever.
Vrouwen verdienen minder o.a. omdat:
1. zij andere loopbanen hebben. Veelal wordt gekozen voor functiegroepen en organisaties uit de 'zachtere sector' die op zich lager betaalt.
2. zij doorgaans minder de kans hebben om anciënniteit op te bouwen omdat zij hun loopbaan vaker onderbreken of vaker deeltijds werken, meestal omwille van de kinderen.
3. zij niet doorstoten tot de topfuncties in organisaties, m.a.w. dat het glazen plafond speelt.
De loonkloof is dus een gevolg van de loopbaankloof, die veel fundamenteler en minder tastbaar is. Om dit te verhelpen zouden er meer initiatieven moeten komen om vrouwen aan te moedigen te breken met de klassieke vrouwelijke jobs en door te groeien naar hogere functieniveaus. Een deel van deze verantwoordelijkheid ligt bij de overheid, maar ook bij de partners van de vrouwen en bij de onderwijsinstanties.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.