Real Time News
for Human Resources Governance

Een tewerkstellingspremie voor de 50-plussers

Werkgevers die vanaf 1 april een werkzoekende 50-plusser aanwerven, die minstens 14 dagen is ingeschreven bij VBAD, ontvangen een premie van 400 tot 1000 euro per maand. Naar aanleiding van het voorstel van de minister van Werk, Frank Vandenbroucke, trekt de Vlaamse overheid op jaarbasis 30 miljoen euro uit (22 miljoen euro voor 2006) om de aanwerving van 50-plussers te stimuleren. In Vlaanderen is amper 43.8% van de 50-plussers aan de slag, dit tegenover een Europees gemiddelde van 51,9%.

Aanwervingen blijven op kruissnelheid

Voor het vierde opeenvolgende trimester zijn de tewerkstellingsvooruitzichten in België stabiel. De rekruteringsintentie blijft redelijk gunstig, met name in de verwerkende nijverheid. Dit blijkt uit de twaalfde Manpower Barometer.
De netto werkgelegenheidsprognose (aantal werkgevers die verwachten hun personeelsbestand te zien groeien min aantal werknemers die een vermindering verwachten) blijft +8 procent, wat wijst op een gematigd optimisme. Dit optimisme is groter aan Vlaamse kant dan in Wallonië. Het grootst (+14 procent) is de netto werkgelegenheidsprognose in Brussel. In Vlaanderen is een trendbreuk vastgesteld: na drie kwartalen van telkens afnemende prognose, veert het cijfer opnieuw op (naar 13 procent). In Wallonië blijft het cijfer onveranderd op +4 procent.
Ook op het Europese niveau is bij de werkgevers, globaal gezien, sprake van vertrouwen in de tewerkstellingsevolutie.

Vormingsplan

Iedere onderneming kan tot vóór 31 maart 2006 een vormingsplan indienen bij het Sociaal Fonds van de ANPCB (PC nr. 218). Op 16 juni 2005 hebben de sociale partners van het PC nr. 218 een collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 2005-2006 (2006-2007 voor het vormingsluik) gesloten. Het vormingsluik herneemt, met enkele lichte aanpassingen, het basisprincipe van de vorige overeenkomsten: de werkgevers moeten aan alle werknemers tijdens de looptijd van de CAO (van 1 januari 2006 tot 31 december 2007) minsten 4 opleidingsdagen toekennen.

Eén Belgische werknemer op vier is niet zeker over zijn job

10/03/2006

ZebraZone, een onderzoeksbureau van de Securex groep, vroeg 1677 Belgische werknemers hoe zeker ze zich voelen over hun huidige betrekking. 25 procent vrezen dat hun job in de nabije toekomst in gevaar komt. 32 procent koesteren op dit vlak geen enkele vrees.
Van de werknemers die nog geen 55 jaar zijn, heeft bijna één op drie het gevoel dat hij niet zeker kan zijn over zijn broodwinning. 55-plussers, daarentegen, zijn er geruster in: de helft vreest niet voor zijn job. De jobonzekerheid is ook groter bij wie minder dan een jaar aan de slag is bij zijn huidige werkgever. De jononzekerheid is eveneens groter bij de werknemers met een lager opleidingsniveau.

"Nieuwe vaders" worstelen met work/life balance

10/03/2006

Uit een studie in opdracht van het Duitse ministerie voor gezinszaken blijkt dat vaders, meer dan men aanneemt, moeilijkheden ondervinden om werk en privéleven in evenwicht te houden. De onderzoekers menen dat dit te maken heeft met de veranderende opvatting bij de mannen zelf over hun rol als vader, eerder dan met de verdeling van de praktische taken binnen het gezin. Het gevoel te kort te schieten als vader is immers even sterk aanwezig wanneer de moeder deeltijds werkt, als wanneer ze voltijds werkt. Die Welt am Sonntag wijdde een dossier aan het thema.

De ideale werkgever volgens de studenten

Het Zweedse adviesbedrijf Universum heeft naar jaarlijkse gewoonte een peiling gehouden onder 15.000 studenten van een honderdtal universiteiten in twintig landen. De bedoeling van deze Pan European Graduate Survey is te achterhalen welke onderneming in de ogen van de studentenbevolking de ideale werkgever is. Bovenaan de ranglijst prijkt het adviesbedrijf McKinsey, gevolgd door L'Oréal en BMW. RH Tribune merkt op dat de peiling niet alleen een hitparade oplevert, maar ook een goede kijk biedt op de factoren die een werkgever aantrekkelijk maken in de ogen van de aanstormende talenten.

Jongeren overschatten hun capaciteiten

Acht van de tien jongeren zijn van oordeel dat ze goed zijn voorbereid op het beroepsleven. Maar 72 procent van de HR-managers, rekruteringsverantwoordelijken en ondernemers vinden het tegendeel. Volgens hen staan diploma's niet borg voor de verwachte competenties; rekruteerders leggen met name de nadruk op de nood aan doorzettingsvermogen en aan talenkennis. Dit blijkt uit een onderzoek van Dreamday bij 1100 jongeren en 442 professionals. Van de respondenten uit de bedrijfswereld zijn 60 procent van mening dat de jongeren geen realistische kijk hebben op hun eigen capaciteiten; zij wijzen dan ook op het belang van zelfkennis.

Genderverschil in invloed van werksituatie op ziekteverzuim

Er bestaan lichte verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de invloed van het werk en de thuissituatie op de afwezigheid wegens ziekte. Dat blijkt uit een proefschrift waarmee onderzoekster Nathalie Donders doctoreerde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Bij de vrouwen bleken de thuiskenmerken (bijvoorbeeld steun van de kinderen, een emotionele gebeurtenis in het privéleven, mantelzorg verlenen) belangrijker bij het verklaren van ziekteverzuim, terwijl bij de mannen de werkkenmerken (bijvoorbeeld een emotionele gebeurtenis op het werk, steun van de leidinggevende, hoge werkdruk) belangrijker waren.

Roadmap en 50 miljoen voor gelijkheid tussen man en vrouw

07/03/2006

De Europese Commissie heeft een "roadmap" gepubliceerd met 21 specifieke acties die bedoeld zijn om tegen het jaar 2010 de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te realiseren. Tot de doelstellingen behoren het wegwerken van het loonverschil, het verbeteren van het evenwicht tussen werk en privéleven, het nastreven van gendergelijkheid in het formuleren van beleid en budgetten en het promoten, zowel binnen als buiten de EU, van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het is de bedoeling dat op 1 januari 2007 een EU-instituut voor gendergelijkheid operationeel zal zijn en dat het zal beschikken over ruim 50 miljoen euro voor de periode tot 2013.

Mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt in de EU25

Woensdag 8 maart 2006 is de Internationale Dag van de Vrouw. Voor die gelegenheid publiceert Eurostat een bloemlezing van statistieken over de positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt en over de verschillen en de gelijkenissen met de mannen.
Op het niveau EU25 zijn 9,6 procent van de vrouwelijke werknemers werkloos, tegenover 7,6 procent bij de mannen. De arbeidsparticipatie van de vrouwen (56 procent) ligt lager dan die van de mannen (71 procent). Eén derde van de werkende vrouwen heeft geen full-time job. Eén derde van de kaderleden zijn vrouwen. Vrouwen werken meer uren dan mannen.
Ook in de Verenigde Staten is de werkzaamheidsgraad van de vrouwen lager dan die van de mannen. Vier decennia lang steeg het aantal vrouwen dat buitenshuis ging werken. Sedert de helft van de jaren '90 is aan deze stijging echter een einde gekomen. De redenen zijn nog niet echt duidelijk. Mogelijk speelt het verlangen naar een goede work/life balance een rol.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.