Real Time News
for Human Resources Governance

Waalse economie en HR-beleid

Het magazine Dynamisme Wallon, uitgegeven door de Union wallonne des Entreprises, besteedt een dossier aan thema's die in de nabije toekomst een impact zullen hebben op het leven van de ondernemingen: de verlaging van de loonlasten, de maatregelen van het Generatiepact, en het Waalse Marshallplan dat de tekorten op de arbeidsmarkt en inzake opleiding aanpakt.

Bedrijfscrisisplannen verwaarlozen personeelsaspecten

19/05/2006

83 procent van de ondervraagde managers in een Brits onderzoek geven toe dat zij geen schikkingen hebben getroffen om in crisissituaties - bijvoorbeeld een vogelgrieppandemie - een massale afwezigheid van werknemers op te vangen. De bestaande "business continuity" plannen focussen op technische kwesties, zoals het uitvallen van computers door een brand. Het Business Continuity Institute roept de Britse HR-managers op om ook aan het personeelsaspect van crisissituaties aandacht te besteden.

De Employee Experience: de kers in de taart

Meer dan de kers op de taart, is de Employee Experience het essentiële ingrediënt. Maar de werknemer centraal stellen, is voor veel ondernemingen een nogal ingrijpende verandering. Maar wat is het ‘basisrecept’ voor Employee Experience? Download de whitepaper
Advertorial

Meer geld voor oudere werknemers dan voor ouders

De Nederlandse werkgevers besteden gemiddeld 5,5 procent van de loonmassa aan "levensfasebeleid". Uit een onderzoek blijkt dat ei zo na 60 procent van dat geld besteed wordt aan maatregelen ten gunste van de oudere werknemers, veelal voor arbeidsduurvermindering en vervroegde uittreding. 36 procent van het levensfasebudget gaat naar opleidingen, en slechts 5 procent naar maatregelen die het combineren van gezinstaken met werk vergemakkelijken - maatregelen dus, die vooral in het voordeel zijn van werknemers met jonge kinderen. De Nederlandse Gezinsraad vindt die verhoudingen niet kloppen.

2005 uitstekend jaar voor de rekruteringssector

2005 was een succesrijk jaar voor de 114 rekruteringskantoren die lid zijn van de sectorgroepering Federgon Recruitment, Search & Selection. Zij bemiddelden bij de aanwerving van 5465 kaderleden en leidinggevenden. In één geval op drie ging het om functies in sales, marketing en communicatie. Op de tweede plaats volgden techniek & productie (12,8 procent), op de derde plaats finance & legal (12,7) en op de vierde plaats administratieve kaderfuncties (11,5). Ruim twee op de drie kandidaten waren mannen en acht op de tien waren tussen 25 en 44 jaar. Bijna 90 procent was hooggeschoold.
De bedrijven die aangesloten zijn bij Federgon RSS tellen 1233 personeelsleden; zij ontwikkelen gaandeweg hun service op andere human resources terreinen, zoals HR-advies, competentiemanagement, loopbaanbegeleiding, testing, assessments, coaching enz.

Agoria verwacht sterke jobcreatie in ICT-bedrijven

Volgens Agoria staan in België jobs open voor ruim 13.000 specialisten in informatica en telecommunicatie. Dit totaal omvat de netto jobcreatie, de vervangingen en de functieverschuivingen. De vraag is het sterkst in de ICT-sector zelf; die zal volgens Agoria dit jaar tweeduizend bijkomende banen voor ICT-specialisten creëren. Ook bij de diensten, de industrie en de federale overheid is de vraag groot. De meest gezochte profielen zijn ICT-architecten, business consultants, systeemontwikkelaars, infrastructuurbeheerders en software-ontwikkelaars.
De federatie van de technologische industrie ziet alleen op korte termijn heil in het "importeren" van bijvoorbeeld Indiërs. Zij blijft er op hameren dat het onderwijs en de opleidingen moeten worden afgestemd op de behoeften van de economie.

Vraag naar deeltijds werk het sterkst in België

De European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, een EU-orgaan met hoofdkwartier in Dublin, hield bij 21.000 bedrijven in 21 EU-lidstaten een onderzoek naar de arbeidstijden en de werk/privé balans. De vragen gingen over flexibele uurroosters, overuren, deeltijds werk, ongewone werkschema's, verlof om familiale of andere redenen en vervroegd stoppen met werken.
Arbeidsduurvermindering voor 50-plussers bestaat in 56 procent van de Belgische ondernemingen; enkel in Nederland (64 procent) ligt dat cijfer hoger.
Voor vervroegd pensioen, d.w.z. volledig stoppen met werken, zit België iets boven het gemiddelde van de 21 landen; vervroegd pensioen komt vaker voor in Tsjechië, Finland, Polen, Nederland, Letland en het Verenigd Koninkrijk. Aan de werknemers werd gevraagd welke maatregelen zij het sterkst verlangen om werk en privéleven meer in evenwicht te brengen. De Belgische werknemers springen eruit door veel meer naar deeltijds werk te vragen dan hun collega's in de andere landen.

Ook toppers overtreden wel eens sollicitatie-etikette

Korn/Ferry, actief in o.m. executive search, ondervroeg 212 van zijn eigen rekruteringsspecialisten, verspreid over de hele wereld. Er werd gevraagd wat kandidaten voor belangrijke functies wel eens verkeerd doen tijdens het jobinterview. De grootste fout is "te veel praten". Daarna volgden "te weinig weten over de onderneming" waar men hoopt te gaan werken, een overdreven groot ego tentoonspreiden en te veel zelfvertrouwen uitstralen. Kleine foutjes, zegt Korn/Ferry, maar die kunnen soms het verschil maken. Langer dan een week wachten om te antwoorden op een formeel jobaanbod is eveneens "not done".

Nieuwe regeling studentenarbeid levert resultaat op

De jongeren maken veel gebruik van de wet die hen sinds oktober 2005 de mogelijkheid biedt in de loop van het studiejaar 23 dagen te werken zonder de normale RSZ-afhoudingen op hun loon. Dat blijkt uit cijfers van Randstad. Het uitzendbedrijf sloot in het eerste trimester van 2006 studentencontracten af met bijna 8700 jongeren, wat een stijging vertegenwoordigt van bijna 50 procent ten opzichte van het eerste trimester van vorig jaar. Randstad wijst er nog eens op dat de wetgeving complex is; studenten en werkgevers die niet goed geïnformeerd zijn, riskeren onaangename verrassingen.

Is het KB over de interestberekening op het loon onwettig?

In recente arresten heeft het Arbeidshof van Brussel vraagtekens gezet bij de wettigheid van het KB van 3 juli 2005 over de berekening van interesten die verschuldigd zijn op loon. Het KB zegt dat de berekening moet gebeuren op basis van het brutoloon, als het recht op betaling ontstaan was vanaf 1 juli 2005. In geschillen die slaan op oudere lonen zou dus het nettobedrag als basis moeten dienen. Volgens het Arbeidshof van Brussel mocht het KB dat onderscheid niet invoeren.

Nieuwe werkgeversbijdragen op de brugpensioenen

Vanaf 1 januari 2007 zal de wijze waarop de werkgeversbijdragen op de brugpensioenen worden berekend, ingrijpend veranderen, ongeacht of deze al dan niet reeds aangevangen zijn. De huidige forfaitaire bijdragen worden vervangen door bedragen berekend volgens een degressief percentage in functie van de leeftijd van de bruggepensioneerde. Door een hoog tariref toe te passen voor de jongste bruggepensioneerden wordt het vroegtijdig stopzetten van de loopbaan ontmoedigd.

Werknemersvertrouwen in België lichtjes gestegen

Wereldwijd heeft het vertrouwen van de werknemers in de toekomst van de arbeidsmarkt een recordpeil bereikt (57 op een maximum van 100). Dit blijkt uit de Career Confidence Index van Right Management Consultants. In België bedraagt de vertrouwensindicator 50,7. Dit betekent een lichte stijging tegenover zes maanden geleden, toen deze index 48,2 bedroeg. In vier van de achttien onderzochte landen is de Career Confidence Index lager dan in België.
Eén op vier van de ondervraagde Belgische werknemers acht het niet uitgesloten dat hij in de komende twaalf maanden ontslagen wordt. Op de vraag hoe moeilijk een afgedankte werknemer het zal hebben om een gelijkaardige functie met een gelijkwaardig loon te vinden, antwoorden 69 procent van de Belgische respondenten dat dit "moeilijk" zal zijn; in november 2005 bedroeg dit percentage 77,4.

Communicatie zwak punt van Britse managers

11/05/2006

Managers die goede punten krijgen van hun ondergeschikten zijn schaars in het Verenigd Koninkrijk. Althans, te oordelen naar een peiling in opdracht van Eversheds, een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidskwesties, bij 1500 werknemers.
Een kwart van de respondenten vindt dat hun manager zich in het voorbije jaar harder is gaan opstellen. Eén op twee verklaart al geleden te hebben onder een pestbaas. En bijna iedereen (97 procent) heeft kritiek op de manier waarop zijn baas communiceert.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.