Wetgeving

Geldboetes duurder met ingang van 1 januari

Sinds 1 januari 2012 worden de opdeciemen verhoogd van 5,5 naar 6. Concreet betekent dit dat een administratieve of strafrechterlijke geldboete van 100 euro voortaan effectief 600 euro zal kosten.

Regering snoeit duchtig in wachtuitkeringen

Door de uitvoering van het regeerakkoord zullen volgend jaar 24.000 werklozen hun uitkering verliezen, zo zegt het ABVV. Het gaat in de eerste plaats om schoolverlaters die al drie jaar of langer een wachtuitkering krijgen en die inwonen bij hun ouders of samenwonen met een partner die een loon heeft.

Stelsel van de Franse grensarbeiders dooft uit

Na 31 december 2011 kunnen er geen nieuwe Franse grensarbeiders meer bijkomen en de huidige kunnen hun voordelig statuut enkel behouden binnen strikte voorwaarden. Eén ervan is dat ze niet langer dan 30 dagen elders mogen gaan wonen dan in de Franse grensstreek.

Onduidelijkheid over toepassing van loonnorm

Een half jaar na de publicatie van het KB dat de lonen in 2011 blokkeert en in 2012 met maximaal 0,3% laat toenemen, blijven veel concrete vragen onbeantwoord. Groep S doet een poging om duidelijkheid te verschaffen in een uitgebreide analyse.

Hoe de ontslagkosten drastisch omlaag krijgen?

Hoewel de klok tikt, maken noch de Wetstraat, noch de sociale partners werk van de fundamentele hervorming van het ontslagrecht. Dus proberen anderen dan maar de discussie op kruissnelheid te krijgen. Gisteren kwamen er voorstellen van de juristen-denktank Tegenspraak en van het advocatenbureau Claeys & Engels.

Opzeggingsvergoeding verjaart al na 12 maanden

Loon blijft vijf jaar opvorderbaar. Een niet-betaalde opzeggingsvergoeding, daarentegen, verjaart al na 12 maanden. Zo besliste het Grondwettelijk Hof. Een opzeggingsvergoeding is een forfaitaire schadevergoeding en geen tegenprestatie voor werk. Ze valt dus niet onder de Loonbeschermingswet.

Doorbraak in opzeggingstermijnen voor arbeiders

De sector Papier- en Kartonbewerking (PC 136) heeft als eerste de opzeggingstermijnen voor arbeiders met 15% verhoogd in uitvoering van de IPA-wet van 12 april jl. Deze wet verkleint het verschil in opzeggingstermijnen met de bedienden.

Opgelet: zelfstandige bedienden bestaan niet

Volgens Zenito worden her en der arbeidscontracten opgesteld die slecht vermomde pogingen zijn om schijnzelfstandigheid te organiseren. De trend verontrust diverse instanties. Zenito steekt een beschuldigende vinger uit naar een niet bij naam genoemd consultingbureau dat dit "nieuwe statuut" zou promoten.

Arbeidsreglement waardeloos als u geen kopie uitdeelt

Opgelet als u geen exemplaar van het arbeidsreglement geeft aan elk personeelslid. Sinds de recente invoering van het Sociaal Strafwetboek hoeft uw personeel zich dan niet te schikken naar dit reglement, terwijl uzelf dat wél moet doen.

Recht op educatief verlof voor tweede zit

Een werknemer die gebruik maakt van betaald educatief verlof maar niet slaagt in zijn examens in de eerste zittijd, mag dit verlof verlengen tot het einde van de tweede zittijd. In dat geval moet hij een getuigschrift van tweede zittijd aan zijn werkgever overhandigen.

Onze partners