RSZ

Anciënniteitspremie: fiscus volgt de RSZ

De anciënniteitspremie mag maximaal twee maal RSZ-vrij worden toegekend tijdens de loopbaan van een werknemer. De fiscus heeft zich recent in grote lijnen aangesloten bij de visie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Boven 600 euro wordt extralegale kinderbijslag loon

Aanvullende kinderbijslag wordt niet beschouwd als loon, indien het bedrag dat de werkgever uitkeert niet hoger is dan 50 euro per maand en per kind. Dat heeft het beheerscomité van de RSZ zopas bevestigd. Onder aanvulling van de kinderbijslag verstaat de RSZ ook de kosten die verband houden met vakantiekampen, schooluitgaven, crèches en dies meer.

Compenserende bijdrage voor grote werkgevers begrensd

Er komt een bovengrens van 182.000 euro voor de zgn. compenserende bijdrage die grote bedrijven jaarlijks moeten betalen aan de RSZ bovenop de gewone sociale bijdragen. Deze compenserende bijdragen financieren de jaarlijkse bijdragekorting voor de kleine werkgevers. Omdat er structureel "te veel" in de pot zit, wordt een maximumgrens vastgelegd.

RSZ eist bewijzen voor forfaitaire vergoedingen

Een onderneming kende aan elf leidinggevenden een forfaitaire onkostenvergoeding toe van 250 euro per maand. Voor de fiscus was dit OK, maar de RSZ was van oordeel dat een gedeelte van die vergoeding een vermomd loon was waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn. De rechtbank gaf de RSZ gelijk. De onderneming had meer bewijzen moeten voorleggen over elke uitgavenpost.

Wegwijs in bijzondere procedures van de RSZ

Ondernemingen die het moeilijk hebben om aan hun sociale verplichtingen te voldoen, kunnen een beroep doen op enkele specifieke procedures. De uitleg daarover terugvinden op de website van de RSZ is echter niet eenvoudig. Securex vat de procedures samen en zet uiteen hoe u ze op de RSZ-site kunt vinden.

RECHTSPRAAK: Dagvergoeding als verdoken loon

Forfaitaire dagvergoedingen voor medewerkers in buitendienst zijn alleen vrij van sociale bijdragen indien de werkgever kan aannemelijk maken dat tegenover deze vergoedingen reële uitgaven staan. Het feit dat de belastingdiensten de forfaitaire vergoedingen accepteren, doet voor de sociale zekerheid niet ter zake.

RSZ overweegt kwijtschelding van sancties

Er lopen geruchten dat zowel de RSZ als de fiscus overwegen betalingsfaciliteiten te verlenen aan ondernemingen die getroffen worden door de crisis, inbegrepen een uitstel van de betaling van de bedrijfsvoorheffing.

Eindejaarspremie schrappen ligt zeer moeilijk

Misschien overweegt uw onderneming aan de werknemers voor te stellen dat zij in deze crisistijd hun eindejaarspremie laten vallen. Het voortbestaan van de onderneming is immers ook in hun belang.

Verjaringstermijn voor RSZ-schulden wordt korter

De verjaringstermijn waarbinnen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een vordering kan instellen, bedraagt momenteel 5 jaar. Op 1 januari 2009 wordt deze termijn op 3 jaar gebracht. Het werkt ook in omgekeerde richting: een werkgever heeft vanaf 1 januari slechts drie jaar om niet-verschuldigde bijdragen terug te vorderen.

RSZ schakelt over op SEPA-rekeningnummers

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft al zijn overschrijvingsformulieren en documenten aangepast aan de nieuwe Europese standaard SEPA. Vanaf 1 januari 2009 zal u de nieuwe, extra lange rekeningnummers zien opduiken. U mag wel nog tot eind 2010 de oude nummers en overschrijvingsformulieren gebruiken.

Onze partners