Index

Veranderen van internetprovider wordt makkelijker

Als uw bedrijf e-mailadressen en webruimte gebruikt waarin de naam van uw operator voorkomt (Skynet, Telenet enz.), dan zal dit nieuwtje u interesseren. Binnenkort wordt overstappen naar een andere internet-dienstverlener gemakkelijker, want u zal nog zes maanden toegang hebben tot de mails die toekomen op uw oude adres(sen) en tot uw oude webruimte.

Hoe een loon vermelden op aanvraag voor crisisuitkering?

Wat als uw behoorlijk verdienende bediende vraagt discreet te blijven over zijn loon, wanneer u een aanvraag doet voor de crisisuitkering in het kader van de tijdelijke werkloosheid voor bedienden?

Indien het theoretisch gemiddeld brutoloon hoger ligt dan dit bedrag, mag u volgens Attentia gewoon invullen "loon hoger dan 2206,46 euro". Zie NL voor details.

Weldra geen schorsing van 8 weken meer in de bouw

De maximumperiode van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om economische reden (volledige schorsing) voor de bouwsector (PC 124) bedraagt op dit moment 8 weken. De vakbonden hebben een verlenging van deze crisismaatregel geweigerd. Vanaf 3 september is de maximumperiode dus opnieuw 4 weken. Bijzonderheden via NL hieronder.

Slechts 1 op 2 vindt dat zijn baas hem inspireert

Zeven op tien van de Belgische werknemers zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn baas leiding geeft. Dat blijkt uit een studie door Securex. Als men in detail gaat, zijn de cijfers evenwel minder rooskleurig. Slechts één op twee ziet zijn baas werkelijk als een voorbeeld. 52% voelt dat zijn baas hem inspireert, 54% ziet in zijn baas een coach.

Nieuw: boete als u bedrijfsvoorheffing te laat betaalt

Werkgevers die hun bedrijfsvoorheffing te laat betalen, riskeren voortaan een boete van 10% van het bedrag, zo weet Serviam+ te melden. De boete zal minimum 50 en maximum 1.250 euro bedragen per periode van bedrijfsvoorheffing, de eerste overtreding uitgezonderd. Naast deze nieuwe administratieve boete blijft de nalatigheidsinterest verschuldigd.

Niet iedereen mag crisiswerkloosheid verlengen

Opgelet: de verlenging van de crisiswerkloosheid voor bedienden tot 30 september 2010 verandert niets aan het feit dat er per bediende een maximum geldt voor het volledige kalenderjaar 2010. Met andere woorden, u zat misschien al aan de limiet. Klik op NL voor uitleg over de manier waarop u de berekening moet maken.

Inspectie bekijkt loonvoorschotten aan arbeiders

Volgens Serviam+ controleert de Arbeidsinspectie tegenwoordig of een werkgever wel degelijk halfweg de maand aan zijn arbeiders een voorschot uitbetaalt dat bij benadering overeenkomt met het nettoloon van de gewerkte periode. Dat is verplicht volgens de wet op de loonbescherming uit 1965.

Nieuw stelsel van "vervangende ondernemer"

Een ondernemer met het statuut van zelfstandige kan zich voortaan laten vervangen door een andere zelfstandige. Dit nieuwe stelsel is terug te vinden in de jongste Wet houdende diverse bepalingen. De bedoeling is een oplossing te bieden wanneer een zelfstandige ondernemer door uitzonderlijke omstandigheden een tijd lang niet zelf zijn zaak kan runnen. Details via NL.

Werkgevers met veel bedienden zien verzuimkost stijgen

In het crisisjaar 2009 waren de arbeiders minder vaak ziek dan in 2008. Maar deze daling werd tenietgedaan door een toename van de langdurige ziekten bij de bedienden. Wellicht steeg hun werkdruk doordat de bedrijven zelden vervangers aanwerven voor bedienden die met (crisis-)tijdskrediet gaan. Het eindresultaat was een lichte toename van de globale kost van het ziekteverzuim.

Belgische werknemers minder vitaal dan de Amerikaanse

De Belgische werknemers blinken niet uit door hun vitaliteit, zo besluit een studie door Securex. Dit was al eerder gebleken (zie dit bericht in HRG Alert), maar nu is ook duidelijk dat we het minder goed doen dan veel andere landen. De Belgen moeten o.m. onderdoen voor de Amerikanen.

Onze partners