Index

Fiscus publiceert regels voor indexeringen

De belastingadministratie heeft de rekenregels bekendgemaakt die in 2011 zullen dienen voor de automatische indexering van een hele reeks bedragen die een rol spelen in de inkomstenbelastingen. Een aantal ervan zijn van belang voor de HR-afdelingen. Zo blijkt o.m. dat de fietsvergoeding wordt verhoogd tot 0,21 eurocent per kilometer.

Ontwerpakkoord laat indexmechanisme intact

De sociale partners zijn overeengekomen dat de lonen in 2011-2012 met 3,9 procent kunnen stijgen als gevolg van indexaanpassingen. Bovenop zal er in 2012 sectoraal en op ondernemingsniveau ruimte zijn voor een reële koopkrachtverhoging van 0,3 procent. Bij nieuwe arbeidscontracten zullen de opzegtermijnen voor arbeiders met 10 procent worden verhoogd.

Loongrenzen voor 2011 in het Staatsblad

Het Staatsblad publiceert de loongrenzen die in 2011 zullen gelden voor opzegging en tegenopzegging, en in concurrentiebedingen, proefperiodes, scholing en arbitrage. Details via NL.

Pleegouderverlof gelijkgesteld met werkdagen

Werknemers die pleegouder zijn, mogen hiervoor zes dagen per jaar afwezig blijven. Zij krijgen dan geen loon maar een RVA-uitkering. Deze pleegzorgverlofdagen zijn voortaan gelijkgesteld met werkdagen voor de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld.

Morele schadevergoeding even zwaar belast als loon

Aan vrijwillige vertrekkers bij een herstructurering een “morele schadevergoeding” betalen, is geen bruikbare techniek (meer) om hen een hoger nettobedrag te gunnen. Attentia signaleert dat het Hof van Cassatie zopas heeft beslist dat deze morele schadevergoeding op dezelfde manier moet worden behandeld als loon, omdat zij deel uitmaakt van de opzeggingsvergoeding. Details via NL.

Muziek op de werkvloer goedkoper voor sommige bedrijven

Sinds kort betalen ondernemingen met 9 of meer werknemers aan Unisono auteursrechten als ze muziek laten horen op de werkvloer. Onder druk van de werkgevers is een “bijzondere tariefregeling” uitgewerkt. Het bedrag gaat omlaag voor enkele categorieën van ondernemingen. De uitleg staat op de site van het VBO (klik op NL onderaan).

Actuele sociale bedragen in één overzichtsdocument

Hoeveel bedroeg de loongrens bij loonbeslag ook alweer? En de tussenkomst van de werkgever in het treinvervoer? Het VBO heeft een heel pak actuele cijfers gebundeld in een gratis downloadbaar pdf-document (zie de link NL). Een groot aantal thema's worden behandeld.

RSZ-vrijstelling op kunstenaarslonen geïndexeerd

Wanneer u kunstenaars tewerkstelt, geniet u van een vermindering van de patronale bijdragen aan de sociale zekerheid. Partena meldt dat de recente indexering van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimuminkomen (GMMI) een invloed heeft op de bedragen van deze vermindering en geeft de bijhorende formules. Zie NL voor de details.

CO2-bijdrage op bedrijfswagens stijgt op 1 januari

Op 1 januari 2011 komt er een indexering van de solidariteitsbijdrage die werkgevers maandelijks betalen op bedrijfsvoertuigen die werknemers ook mogen gebruiken voor privégebruik, woon-werkverplaatsingen of collectief vervoer van werknemers. Het komt er op neer dat de bijdragen met een paar procenten zullen stijgen.

Maximale loonbonus stijgt in 2011 naar 2358 euro

In 2011 zal de loonbonus maximaal 2358 euro mogen bedragen. In 2010 is dit 2299 euro. Het limietbedrag van de bonusplannen wordt elk jaar geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van september. Meer uitleg over de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen” vindt u op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, klik op NL.

Onze partners