Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuwe rechtspraak over camerabewaking

De arbeidsrechtbank van Brussel heeft zich op korte tijd twee maal verzet tegen het gebruik van videobeelden door een werkgever in het kader van een ontslag om dringende reden. Vorig jaar had het Hof van Cassatie geoordeeld dat videobeelden toelaatbaar zijn als bewijsmiddel. De kwestie van de camerabewaking, en het gebruik van beelden die op deze manier werden bekomen, is dus nog niet uitgeklaard.

EU-regels verbieden ontslag wegens ziekte niet

De Europese wetgeving verbiedt discriminatie op basis van handicap, en een werknemer mag dus niet worden afgedankt omdat hij of zij gehandicapt is. Een Spaanse werkneemster die ontslagen werd tijdens een lange afwezigheid wegens ziekte, beriep zich op deze regel om het ontslag door de rechter ongedaan te laten maken. De Spaanse rechter legde de kwestie voor aan het Europees hof van justitie. Het hof heeft beslist dat ziekte niet hetzelfde is als handicap. De Europese richtlijn tegen discriminatie op het werk verbiedt bijgevolg niet dat een zieke werknemer wordt ontslagen.

Minister wil bevoegdheden van bedrijfsartsen verruimen

Federaal minister van Werk Peter Vanvelthoven heeft een nota bezorgd aan de Nationale Arbeidsraad. Daarin stelt hij voor aan de arbeidsgeneesheren de bevoegdheid toe te kennen, zonder opgave van redenen aan de werkgever voor te stellen een werknemer een nieuwe taak op te dragen. Het gaat dan om personeelsleden die door stress, of een drank- of drugsverslaving, medisch gezien hun normale taak niet meer aankunnen.

Hoe de 50-plussers langer aan het werk houden?

In Frankrijk is slechts 34 procent van de 55- tot 65-jarigen nog aan het werk, veel minder dan het Europese gemiddelde van 50 procent. Serge Guérin, samen met Gérard Fournier auteur van "Manager les quinquas" (De vijftigers managen) dat de Franse prijs van het HR-boek kreeg, schuift enkele denkpistes naar voor om de werkzaamheidsgraad van 50-plussers te verhogen: halfweg de loopbaan een evaluatie maken, de horizontale carrièremobiliteit aanmoedigen, investeren in opleidingen, en meer overstapmogelijkheden creëren tussen alle sectoren van de werkgelegenheid (grote ondernemingen, KMO's, overheid). Guérin drukt HR-managers en lijnmanagers ook op het hart te leren omgaan met teams waarin verschillende generaties en verschillende culturele achtergronden vertegenwoordigd zijn.

Code Lippens al goed toegepast door BEL-20

Het VBO en het Belgian Governance Institute hebben onderzocht in welke mate de BEL-20 bedrijven de Code Lippens over deugdelijk bestuur bij beursgenoteerde ondernemingen in de praktijk omzetten. 88 procent van de voorschriften wordt integraal toegepast; voor 4,6 procent van de regels worden afwijkingen gemotiveerd. Vooral de voorschriften inzake publicaties worden goed nageleefd. Minder strikt opgevolgd worden de regels in verband met de contractuele afspraken met topmanagers en inzake de toegekende aandelenopties. 16 van de 18 onderzochte ondernemingen publiceren de lonen van hun CEO.

Sport- en cultuurcheques vrij van belastingen

Werkgevers kunnen voortaan hun personeel een extraatje geven in de vorm van sport- en cultuurcheques. De ministerraad besliste in april dat 100 euro aan cheques vrijgesteld zijn van sociale lasten en belastingen. Het besluit verscheen op 3 juli in het Belgisch Staatsblad. De cheques kunnen gebruikt worden voor de betaling van het lidmaatschap van een sportvereniging of van een entreebiljet voor een culturele manifestatie. Er kunnen geen sportartikelen of culturele producten als cd's of boeken mee betaald worden.

Concurrentiebeding achteraf: fiscale en sociale gevolgen

Volgens de minister van Financiën zijn de regels van de inkomstenbelasting van toepassing op vergoedingen die voortvloeien uit een concurrentiebeding dat werd afgesloten na het einde van de arbeidsovereenkomst. Van zijn kant zegt de minister van Sociale Zaken dat het bedrag dat in deze gevallen wordt uitbetaald in sociaalrechtelijke zin geen loon uitmaakt indien dit bedrag geen verdoken verbrekingsvergoeding uitmaakt.

Wet op Aanvullende Pensioenen: nog werk voor ondernemingen

Ruim een kwart van de Belgische ondernemingen is nog niet in orde met de nieuwe Wet op de Aanvullende Pensioenen. Dat blijkt uit een mini-enquête van Aon Consulting Belgium bij 264 Belgische ondernemingen die hun medewerkers een extralegaal pensioen aanbieden. De wet van 28 april 2003 - de wet Vandenbroucke - reorganiseert deze aanvullende pensioenen. Tegen eind 2006 moeten de ondernemingen aan de nieuwe vereisten voldoen.

Zelfevaluatie-instrument Kennismanagement

De directie Kennismanagement van de FOD P&O heeft onlangs een nieuwe brochure uitgebracht: het Zelfevaluatie-instrument Kennismanagement bestemd voor de managers bij de federale overheid. Met dit instrument kunnen de organisaties een stand van zaken opmaken en verbeterpunten identificeren. Dit nieuwe instrument vormt ook een nuttige aanvulling op het Reflectie-instrument Kennismanagement voor teams.

Een meer performante en resultaatgerichte arbeidsmarkt dank zij “tendering”

Het systeem van toewijzing of “tendering” biedt een overheid de mogelijkheid om het operationele gedeelte van een opdracht over te dragen aan een partner die over de nodige competenties beschikt om deze taken uit te voeren en de opgelegde doelstellingen te bereiken, en dit aan een rendabele kost. Dankzij dit systeem kan een overheidsdinst beroep doen op samenwerking met gespecialiseerde partners terwijl de overheid besparingen realiseert. Federgon, de federatie van partners voor werk, benadrukt het belang van de mogelijke ontwikkeling van tendersystemen in België voor beleidsprogramma’s rond tewerkstelling en opleiding.
In opdracht van Federgon publiceert het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) van de KULeuven een onderzoeksrapport getiteld “Private bedrijven in het arbeidsmarktbeleid”. Door het bestuderen van geslaagde voorbeelden in Nederland en Groot-Brittannië formuleren de onderzoekers drie basisprincipes voor een goede werking van de markt: intensifiëring van concurrentie die tot verhoging van de effectiviteit van de werkgelegenheidsprogramma’s leidt, een grotere resultaatgerichte sturing en de splitsing tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.