Real Time News
for Human Resources Governance

Voorzichtig met leeftijdsgrens bij aanwervingsproef

Luchtverkeersleider Skeyes laat enkel kandidaten tot en met 25 jaar toe tot de aanwervingsexamens. Die leeftijdsgrens is overdreven laag en dus discriminatoir, oordeelt de arbeidsrechtbank van Brussel. Zij beveelt de stopzetting van de praktijk en kent een schadevergoeding toe aan 7 personen die niet mochten meedoen aan de examens. Skeyes kan nog in beroep gaan.

Vonnis van de Arbeidsrechtbank Brussel, 28 november 2019 (pdf, 26 blz., rechtstreekse download)

Wout Van Aert schrijft geschiedenis voor werknemers

Toprenner Wout Van Aert pleegde geen contractbreuk toen hij zijn ploeg abrupt verliet. De dringende reden die hij inriep, bestond wel degelijk. Zo oordeelde de arbeidsrechtbank van Mechelen. De tegenpartij gaat in beroep. Maar de zaak, die veel media-aandacht krijgt, herinnert er iedereen aan dat ook een werknemer een vertrouwensbreuk kan inroepen om zonder termijn of verbrekingsvergoeding weg te gaan. Bijna altijd is het de werkgever die de dringende reden inroept.

Wout van Aert volledig vrijgesproken in geschil met zijn ex-ploegleider Nick Nuyens (De Morgen)

Lees ook: “Meestal vraagt werkgever ontslag om dringende reden” (advocaat Tilleman)

Verblijven in psychiatrisch centrum is geen reden om aanwerving te weigeren

Een beschutte werkplaats beloofde een persoon met een mentale beperking aan te werven nadat die met succes een test had afgelegd. Kort daarna vernam de werkgever dat de man tijdelijk verbleef in een psychiatrisch ziekenhuis. De belofte tot aanwerving werd ingetrokken. Dit was discriminatie, aldus de arbeidsrechtbank. "Waar iemand verblijft, behoort tot zijn privésfeer."

Jugement du Tribunal du Travail de Bruxelles du 8 octobre 2019 (pdf, 12 blz., rechtstreekse download)

Concrete gevolgen van arrest over betaald thuis zetten

Het arrest van het Grondwettelijk Hof over de activeringsbijdrage die werkgevers verschuldigd zijn als zij medewerkers betaald thuis zetten is gepubliceerd. Dat heeft een aantal gevolgen. Eén ervan is dat onterecht betaalde bijdragen vanaf nu kunnen teruggevorderd worden. Een ander gevolg is dat een beperkt aantal werkgevers nog steeds medewerkers kan vrijstellen van prestaties met behoud van loon, zonder dat de boete verschuldigd is.

Activeringsbijdrage: Arrest Grondwettelijk Hof gepubliceerd - terugvordering mogelijk vanaf 14 november 2019 (Ella / SD Worx)

Opzegvergoeding hoger bij ouderschapsverlof dan bij kinderzorgverlof

Stel dat een werknemer op het ogenblik van zijn ontslag zijn arbeidsprestaties had verminderd "om te zorgen voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar" (loopbaanvermindering met motief, cao nr. 103). Mag de opzeggingsvergoeding dan gebaseerd zijn op zijn verminderd loon? Ja, zegt het Grondwettelijk Hof. Had diezelfde werknemer ouderschapsverlof opgenomen, daarentegen, dan telt het voltijds loon.

Analyse, samen met een nuttige tabel, door arbeidsadvocate Ann Taghon in Opzeggingsvergoeding bij loopbaanvermindering zorg kind (Lexalert)

Onverschuldigd loon: werknemer moet ook bedrijfsvoorheffing terugbetalen

Als een werknemer niet-verschuldigd loon heeft ontvangen, hoeveel precies moet hij dan terugbetalen aan de werkgever? De vraag werd voorgelegd aan het Hof van Cassatie. Antwoord: zowel het te veel betaalde nettoloon als de daarmee verbonden bedrijfsvoorheffing. Het recupereren van de te veel betaalde sociale bijdragen bij de RSZ, evenwel, is de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Bespreking van het arrest (KU Leuven)

Volledige tekst van het arrest (pdf, 9 blz., rechtstreekse download, in het Frans)

Ziekenhuis verliest proces rond extra lange werkweek

Tijdens hun ziekenhuisstage werken jonge dokters doorgaans 60 uren per week. Op papier gaan ze daarmee akkoord, omdat ze niet durven neen zeggen. In de praktijk worden het soms 70 uren. In dat systeem heeft een jonge arts voor het eerst een bres geslagen. Hij deed dat door een proces te winnen voor de arbeidsrechtbank. Zijn motivatie: "60 uren werken, dat is niet te verzoenen met een normaal gezinsleven". Beroep is nog mogelijk.

Heures supplémentaires : un ancien assistant médecin gagne son combat contre le CHU de Liège (rtbf info)

Camera's verbergen? Dicht bij de kassa mag het

Verborgen camera’s op de werkplek zijn niet noodzakelijk in strijd met het Europese privacyrecht. Het hangt af van de concrete situatie. Dat zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof gaf gelijk aan een Spaanse werkgever. Hij had verborgen camera's opgesteld in de kassaruimte van zijn supermarkt om vermoedens van diefstal te verifiëren. In 10 dagen tijd had hij de bewijzen en stopte hij met de verdoken cameracontrole.

Verborgen camera’s met het oog op het vaststellen van diefstal (Nieuwsbrief Arbeidsrecht KU Leuven)

Arrest in de zaak Lopez Ribalda en anderen tegen Spanje:

Werkgever is RSZ verschuldigd wanneer zijn werknemer een (duur) cadeau krijgt

24/10/2019

Wanneer een medewerker een waardevol geschenk krijgt van een klant of een leverancier, beschouwt de RSZ dit als een vorm van alternatief loon waarop zijn werkgever sociale bijdragen is verschuldigd. Het Hof van Cassatie heeft zich geschaard achter een arrest van het Arbeidshof van Brussel, dat de RSZ gelijk had gegeven. "Werkgevers doen er goed aan, regels vast te leggen over het aanvaarden van geschenken."

De gespecialiseerde advocate Katrien Leijnen geeft toelichting in Les cadeaux offerts par une relation de travail sont-ils pour moi ou pour mon employeur? (Trends Tendances, enkel in het Frans)

Jouw delegués mogen in ander bedrijf "onrust stoken" als ze "expert" zijn

Een werkgever had de bijzondere procedure ingezet om een vakbondsafgevaardigde te ontslaan en meende over een ijzersterk dossier te beschikken. Maar het Arbeidshof veegde alle argumenten van tafel. Eén van die argumenten was dat de man onrust zou hebben gestookt in een ander bedrijf, waar hij zich valselijk zou hebben voorgedaan als een personeelslid van zijn vakbond. Het hof had daarover een heel andere mening.

Un délégué syndical peut aussi être consulté comme expert (L'Echo)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.