Nieuws

Aanwervingen blijven op kruissnelheid

Voor het vierde opeenvolgende trimester zijn de tewerkstellingsvooruitzichten in België stabiel. De rekruteringsintentie blijft redelijk gunstig, met name in de verwerkende nijverheid.

RSZ spreekt zich uit over concurrentiebeding

Een concurrentiebeding dat tot stand kwam na het aflopen van het arbeidscontract vormt geen loon, en is dus niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid schikt zich dus naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie.

Vormingsplan

Iedere onderneming kan tot vóór 31 maart 2006 een vormingsplan indienen bij het Sociaal Fonds van de ANPCB (PC nr. 218). Op 16 juni 2005 hebben de sociale partners van het PC nr. 218 een collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 2005-2006 (2006-2007 voor het vormingsluik) gesloten.

Eén Belgische werknemer op vier is niet zeker over zijn job

ZebraZone, een onderzoeksbureau van de Securex groep, vroeg 1677 Belgische werknemers hoe zeker ze zich voelen over hun huidige betrekking. 25 procent vrezen dat hun job in de nabije toekomst in gevaar komt. 32 procent koesteren op dit vlak geen enkele vrees.
Van de werknemers die nog geen 55 jaar zijn, heeft bijna één op drie het gevoel dat hij niet zeker kan zijn over zijn broodwinning.

"Nieuwe vaders" worstelen met work/life balance

Uit een studie in opdracht van het Duitse ministerie voor gezinszaken blijkt dat vaders, meer dan men aanneemt, moeilijkheden ondervinden om werk en privéleven in evenwicht te houden.

De ideale werkgever volgens de studenten

Het Zweedse adviesbedrijf Universum heeft naar jaarlijkse gewoonte een peiling gehouden onder 15.000 studenten van een honderdtal universiteiten in twintig landen. De bedoeling van deze Pan European Graduate Survey is te achterhalen welke onderneming in de ogen van de studentenbevolking de ideale werkgever is.

Jongeren overschatten hun capaciteiten

Acht van de tien jongeren zijn van oordeel dat ze goed zijn voorbereid op het beroepsleven. Maar 72 procent van de HR-managers, rekruteringsverantwoordelijken en ondernemers vinden het tegendeel. Volgens hen staan diploma's niet borg voor de verwachte competenties; rekruteerders leggen met name de nadruk op de nood aan doorzettingsvermogen en aan talenkennis.

Genderverschil in invloed van werksituatie op ziekteverzuim

Er bestaan lichte verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de invloed van het werk en de thuissituatie op de afwezigheid wegens ziekte. Dat blijkt uit een proefschrift waarmee onderzoekster Nathalie Donders doctoreerde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

Roadmap en 50 miljoen voor gelijkheid tussen man en vrouw

De Europese Commissie heeft een "roadmap" gepubliceerd met 21 specifieke acties die bedoeld zijn om tegen het jaar 2010 de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te realiseren.

Mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt in de EU25

Woensdag 8 maart 2006 is de Internationale Dag van de Vrouw. Voor die gelegenheid publiceert Eurostat een bloemlezing van statistieken over de positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt en over de verschillen en de gelijkenissen met de mannen.
Op het niveau EU25 zijn 9,6 procent van de vrouwelijke werknemers werkloos, tegenover 7,6 procent bij de mannen.

Onze partners