Wetgeving

Staat nieuwe ontslagregeling al in uw AR?

De nieuwe ontslagregeling brengt een verplichte aanpassing van uw arbeidsreglement mee. De aanpassing niet doorvoeren kan tot diverse boetes leiden. Advocaten van Laga leggen uit hoe u de aanpassing best doorvoert.

Nieuwe procedure rond tijdelijke werkloosheid

Als u de hervormde regeling inzake tijdelijke werkloosheid voor bedienden wil toepassen, moet u een nieuwe cao afsluiten of een nieuw ondernemingsplan opstellen en laten goedkeuren. U dient ook vooraf het nieuwe formulier C106A naar de RVA te sturen.

Wat is er veranderd sinds 1 januari?

De FOD Werk publiceert een lijst van zeven tewerkstellingsmaatregelen die sinds Nieuwjaar zijn gewijzigd, telkens met een verwijzing naar een website waar u de details kunt nakijken.

Opleidingsboete voor werkgevers in 63 sectoren

De werkgevers in 63 paritaire comités zullen een boete van 0,05% van de loonmassa moeten betalen omdat hun sector in 2010 te weinig inspanningen heeft geleverd voor de opleiding. Ook individuele bedrijven binnen deze sectoren, die wél voldoende investeerden in opleiding, worden getroffen.

Boete bij veel gebruik van tijdelijke werkloosheid

Werkgevers die veel gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid zullen in de toekomst een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. Deze maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord, het is nu wachten op een KB voor de concrete modaliteiten.

Geldboetes duurder met ingang van 1 januari

Sinds 1 januari 2012 worden de opdeciemen verhoogd van 5,5 naar 6. Concreet betekent dit dat een administratieve of strafrechterlijke geldboete van 100 euro voortaan effectief 600 euro zal kosten.

Regering snoeit duchtig in wachtuitkeringen

Door de uitvoering van het regeerakkoord zullen volgend jaar 24.000 werklozen hun uitkering verliezen, zo zegt het ABVV. Het gaat in de eerste plaats om schoolverlaters die al drie jaar of langer een wachtuitkering krijgen en die inwonen bij hun ouders of samenwonen met een partner die een loon heeft.

Stelsel van de Franse grensarbeiders dooft uit

Na 31 december 2011 kunnen er geen nieuwe Franse grensarbeiders meer bijkomen en de huidige kunnen hun voordelig statuut enkel behouden binnen strikte voorwaarden. Eén ervan is dat ze niet langer dan 30 dagen elders mogen gaan wonen dan in de Franse grensstreek.

Onduidelijkheid over toepassing van loonnorm

Een half jaar na de publicatie van het KB dat de lonen in 2011 blokkeert en in 2012 met maximaal 0,3% laat toenemen, blijven veel concrete vragen onbeantwoord. Groep S doet een poging om duidelijkheid te verschaffen in een uitgebreide analyse.

Hoe de ontslagkosten drastisch omlaag krijgen?

Hoewel de klok tikt, maken noch de Wetstraat, noch de sociale partners werk van de fundamentele hervorming van het ontslagrecht. Dus proberen anderen dan maar de discussie op kruissnelheid te krijgen. Gisteren kwamen er voorstellen van de juristen-denktank Tegenspraak en van het advocatenbureau Claeys & Engels.

Onze partners