Wetgeving

Wie mag nog vervroegd op pensioen?

Op 1 januari 2013 treedt de omvangrijke pensioenhervorming van de regering-Di Rupo I in werking. Twee bronnen zetten nog eens alles op een rij, en houden daarbij rekening met de jongste overgangsmaatregelen.

Functieclassificaties moeten genderneutraal zijn

De Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen wil doen verdwijnen. U bent weldra verplicht uw functieclassificaties genderneutraal te maken en ze voor te leggen aan uw paritaire comité(s). Bovendien zal u meer gedetailleerde loongegevens moeten opnemen in uw Sociale Balans.

Wegwijs in Di Rupo's Diverse Bepalingen

De eerste Wet Diverse Bepalingen voor dit jaar is verschenen. Securex zet op een rij wat er in staat. Zo blijkt dat de verplichting om bij collectief ontslag de leeftijdspiramide te volgen nog niet van kracht wordt; de sociale partners krijgen tot eind juni om een alternatief op tafel te leggen.

Denk eraan uw RSZ-rapport bekend te maken

Rond deze tijd ontvangt u via de e-Box van de RSZ het jaarlijkse overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen waarvan uw onderneming heeft genoten. Denk eraan dat u dit binnen de maand na ontvangst dient mee te delen aan uw personeel, naar gelang het geval via de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of rechtstreeks.

Nieuwe golf maatregelen Di Rupo op komst

Er is een programmawet in voorbereiding die alweer een pak hervormingen bevat die een impact zullen hebben op de werkgevers. Sommige zullen snel van kracht worden. Met het nodige voorbehoud heeft Securex een overzicht gemaakt van wat op u afkomt.

Staat nieuwe ontslagregeling al in uw AR?

De nieuwe ontslagregeling brengt een verplichte aanpassing van uw arbeidsreglement mee. De aanpassing niet doorvoeren kan tot diverse boetes leiden. Advocaten van Laga leggen uit hoe u de aanpassing best doorvoert.

Nieuwe procedure rond tijdelijke werkloosheid

Als u de hervormde regeling inzake tijdelijke werkloosheid voor bedienden wil toepassen, moet u een nieuwe cao afsluiten of een nieuw ondernemingsplan opstellen en laten goedkeuren. U dient ook vooraf het nieuwe formulier C106A naar de RVA te sturen.

Wat is er veranderd sinds 1 januari?

De FOD Werk publiceert een lijst van zeven tewerkstellingsmaatregelen die sinds Nieuwjaar zijn gewijzigd, telkens met een verwijzing naar een website waar u de details kunt nakijken.

Opleidingsboete voor werkgevers in 63 sectoren

De werkgevers in 63 paritaire comités zullen een boete van 0,05% van de loonmassa moeten betalen omdat hun sector in 2010 te weinig inspanningen heeft geleverd voor de opleiding. Ook individuele bedrijven binnen deze sectoren, die wél voldoende investeerden in opleiding, worden getroffen.

Boete bij veel gebruik van tijdelijke werkloosheid

Werkgevers die veel gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid zullen in de toekomst een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. Deze maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord, het is nu wachten op een KB voor de concrete modaliteiten.

Onze partners