Wetgeving

Denk eraan uw RSZ-rapport bekend te maken

Rond deze tijd ontvangt u via de e-Box van de RSZ het jaarlijkse overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen waarvan uw onderneming heeft genoten. Denk eraan dat u dit binnen de maand na ontvangst dient mee te delen aan uw personeel, naar gelang het geval via de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of rechtstreeks.

Nieuwe golf maatregelen Di Rupo op komst

Er is een programmawet in voorbereiding die alweer een pak hervormingen bevat die een impact zullen hebben op de werkgevers. Sommige zullen snel van kracht worden. Met het nodige voorbehoud heeft Securex een overzicht gemaakt van wat op u afkomt.

Staat nieuwe ontslagregeling al in uw AR?

De nieuwe ontslagregeling brengt een verplichte aanpassing van uw arbeidsreglement mee. De aanpassing niet doorvoeren kan tot diverse boetes leiden. Advocaten van Laga leggen uit hoe u de aanpassing best doorvoert.

Nieuwe procedure rond tijdelijke werkloosheid

Als u de hervormde regeling inzake tijdelijke werkloosheid voor bedienden wil toepassen, moet u een nieuwe cao afsluiten of een nieuw ondernemingsplan opstellen en laten goedkeuren. U dient ook vooraf het nieuwe formulier C106A naar de RVA te sturen.

Wat is er veranderd sinds 1 januari?

De FOD Werk publiceert een lijst van zeven tewerkstellingsmaatregelen die sinds Nieuwjaar zijn gewijzigd, telkens met een verwijzing naar een website waar u de details kunt nakijken.

Opleidingsboete voor werkgevers in 63 sectoren

De werkgevers in 63 paritaire comités zullen een boete van 0,05% van de loonmassa moeten betalen omdat hun sector in 2010 te weinig inspanningen heeft geleverd voor de opleiding. Ook individuele bedrijven binnen deze sectoren, die wél voldoende investeerden in opleiding, worden getroffen.

Boete bij veel gebruik van tijdelijke werkloosheid

Werkgevers die veel gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid zullen in de toekomst een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. Deze maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord, het is nu wachten op een KB voor de concrete modaliteiten.

Geldboetes duurder met ingang van 1 januari

Sinds 1 januari 2012 worden de opdeciemen verhoogd van 5,5 naar 6. Concreet betekent dit dat een administratieve of strafrechterlijke geldboete van 100 euro voortaan effectief 600 euro zal kosten.

Regering snoeit duchtig in wachtuitkeringen

Door de uitvoering van het regeerakkoord zullen volgend jaar 24.000 werklozen hun uitkering verliezen, zo zegt het ABVV. Het gaat in de eerste plaats om schoolverlaters die al drie jaar of langer een wachtuitkering krijgen en die inwonen bij hun ouders of samenwonen met een partner die een loon heeft.

Stelsel van de Franse grensarbeiders dooft uit

Na 31 december 2011 kunnen er geen nieuwe Franse grensarbeiders meer bijkomen en de huidige kunnen hun voordelig statuut enkel behouden binnen strikte voorwaarden. Eén ervan is dat ze niet langer dan 30 dagen elders mogen gaan wonen dan in de Franse grensstreek.

Onze partners