Wetgeving

Wegwijs in regels rond tijdelijke werkloosheid

De spelregels inzake tijdelijke economische werkloosheid zijn ingewikkeld. Aangezien op 'misbruik' van dat stelsel voortaan boetes zullen staan, loont het de moeite deze regels nog eens uiteen te zetten. Dat is wat Securex doet in een handig overzichtsartikel.

Tips voor verstandig camera- en e-mailtoezicht

Onlangs publiceerde de Privacycommissie haar aanbevelingen in verband met cybersurveillance. Groep S pikt hier op in met een reeks zeer concrete tips die u kunnen helpen een beleid inzake bewakingscamera's en controle van het e-mailverkeer uit te werken dat problemen in deze delicate kwesties voorkomt.

Criteria voor schijnzelfstandigheid vastgelegd

De nieuwe wet op de schijnzelfstandigheid is verschenen in het Staatsblad. Ze bepaalt 9 criteria. Zodra 5 daarvan vervuld zijn, wordt een 'zelfstandige' geacht in werkelijkheid een werknemer te zijn, met alle arbeidsrechtelijke gevolgen die daaruit voortvloeien. Vier bedrijfssectoren worden expliciet geviseerd.

Ook in België gaat dopgeld voortaan snel omlaag

Het is zover. Op 1 november treedt de nieuwe werkloosheidsreglementering in werking. Eerst ontvangt een werkloze een hoger bedrag dan vandaag, maar daarna wordt de uitkering in de meeste gevallen snel kleiner. Wie nog geen lang beroepsverleden had, valt snel terug op een heel lage uitkering. De wiskundige formules die het nieuwe dopgeld bepalen zijn behoorlijk ingewikkeld.

Loonkloof-wet verschenen in het Staatsblad

Het Staatsblad publiceert de wet die werkgevers met 4 of meer werknemers verplicht in hun Sociale Balans de gegevens over het personeel op te splitsen naar gelang van het geslacht. Als blijkt dat er een loonkloof bestaat, moet een actieplan worden opgesteld om dit op te lossen.

Wie mag nog vervroegd op pensioen?

Op 1 januari 2013 treedt de omvangrijke pensioenhervorming van de regering-Di Rupo I in werking. Twee bronnen zetten nog eens alles op een rij, en houden daarbij rekening met de jongste overgangsmaatregelen.

Functieclassificaties moeten genderneutraal zijn

De Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen wil doen verdwijnen. U bent weldra verplicht uw functieclassificaties genderneutraal te maken en ze voor te leggen aan uw paritaire comité(s). Bovendien zal u meer gedetailleerde loongegevens moeten opnemen in uw Sociale Balans.

Wegwijs in Di Rupo's Diverse Bepalingen

De eerste Wet Diverse Bepalingen voor dit jaar is verschenen. Securex zet op een rij wat er in staat. Zo blijkt dat de verplichting om bij collectief ontslag de leeftijdspiramide te volgen nog niet van kracht wordt; de sociale partners krijgen tot eind juni om een alternatief op tafel te leggen.

Denk eraan uw RSZ-rapport bekend te maken

Rond deze tijd ontvangt u via de e-Box van de RSZ het jaarlijkse overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen waarvan uw onderneming heeft genoten. Denk eraan dat u dit binnen de maand na ontvangst dient mee te delen aan uw personeel, naar gelang het geval via de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of rechtstreeks.

Nieuwe golf maatregelen Di Rupo op komst

Er is een programmawet in voorbereiding die alweer een pak hervormingen bevat die een impact zullen hebben op de werkgevers. Sommige zullen snel van kracht worden. Met het nodige voorbehoud heeft Securex een overzicht gemaakt van wat op u afkomt.

Onze partners