Verlofstelsels

Herinner werknemers aan vakantiesaldo

U bent verplicht uw medewerkers in de mogelijkheid te stellen al hun vakantie op te nemen vóór Nieuwjaar. Indien u dit verhindert, riskeert u strafrechtelijke sancties. Bij wijze van voorzorg is het daarom verstandig zwart op wit aan te tonen dat u de opname van resterende vakantiedagen niet verhindert. Dat kan door een korte mededeling aan het personeel over de geldende regels.

Twee vervangingsdagen in 2016

1 mei en Kerstmis vallen volgend jaar op een zondag. Als in uw onderneming op zondag normaal niet wordt gewerkt, kan u twee vervangende vrije dagen vastleggen en ze voor 15 december bekendmaken volgens de geijkte procedure. Indien u geen vervangingsdagen vastlegt, zal uw personeel een vrije dag hebben op de eerstvolgende werkdag. In 2016 dus op maandag 2 mei en maandag 26 december.

Vlaanderen sleutelt aan educatief verlof

Vlaanderen heeft eigen regels gecreëerd in verband met het betaald educatief verlof. Voortaan geldt hetzelfde forfait van 21,30 euro per uur voor alle opleidingen. De werkgever moet de aanvraag tot terugbetaling ook sneller indienen. Voor het academiejaar 2014-2015 dient de schuldvordering al op 31 maart 2016 binnen te zijn.

Educatief verlof: wanneer mag u neen zeggen?

De cursus die een werknemer volgt in het kader van het Betaald Educatief Verlof hoeft geen verband te hebben met zijn job. Volgt daaruit dat hij eender welke opleiding mag gaan volgen? Helemaal niet. Er zijn wel degelijk limieten en voorwaarden. Securex heeft een nuttig overzicht opgesteld en legt uit waar u terecht kan met verdere vragen.

Vertrekvakantiegelden onder nieuw regime

Met terugwerkende kracht tot 1 januari van vorig jaar - 2014 - wordt voor een bijkomend aantal categorieën van werknemers het enkel vertrekvakantiegeld niet langer beschouwd als een loon. De werkgever hoeft er dus geen bijdragen meer op te betalen en er hoeven geen werknemersinhoudingen berekend te worden.

Aanvullende vakantie soms vergiftigd geschenk

Bedienden die nog geen recht hebben op de vier weken wettelijke vakantie kunnen binnen strikte voorwaarden extra vrije dagen aanvragen, waarvoor u hen dan hun gewone loon betaalt. Dit stelsel van de "aanvullende vakantie" heeft evenwel ook keerzijden. Partena Professional geeft de uitleg.

Ziek tijdens vakantie: wie draait er voor op?

Best mogelijk dat u er mee geconfronteerd wordt: een werknemer die een doktersbriefje opstuurt net voor zijn vertrek met vakantie, of tijdens zijn vakantie. Moet u hem het gewaarborgd loon betalen of niet? Mag de betrokkene zijn vakantie later toch nog opnemen? HrWorld brengt de antwoorden op deze terugkerende vragen in herinnering.

Educatief verlof: dringend attesten opvragen

Tot 30 juni kunt u de terugbetaling aanvragen van (een deel van) het loon dat u betaalde aan medewerkers die betaald educatief verlof kregen. De aanvraag moet in één keer gebeuren voor al uw werknemers samen. Dit betekent dat u geen afgifte kunt doen zolang er nog één werknemer is die zijn tweede zit nog niet heeft afgelegd of niet alle (originele) attesten aan u heeft bezorgd.

Communiefeesten en loonbehoud: de regels

De eerste communie of het lentefeest van een kind geven geen recht op klein verlet, maar een plechtige communie of feestdag van de vrijzinnige jeugd wel. Wanneer precies moet de verletdag worden opgenomen, en wanneer heeft de werknemer wel of niet recht op loon? De sociale secretariaten zetten de puntjes op de i.

Formulieren nieuwe tijdskrediet staan online

De RVA heeft de aanvraagformulieren voor tijdskrediet aangepast aan de jongste regeringsmaatregelen en op zijn website gepubliceerd. Wie een niet-gemotiveerd tijdskrediet aanvraagt, zal geen uitkering meer krijgen. De oude landingsbanen voor 55-plussers gelden nu pas vanaf 60 jaar.

Onze partners