Verlofstelsels

Betaalde landingsbaan: voor welke 55-plussers?

Voor eindeloopbaantijdskrediet mét uitkering is de minimumleeftijd opgetrokken naar 60. Maar er bestaan uitzonderingen. Sommigen hebben nog recht op een uitkering vanaf 55. Securex brengt de ingewikkelde regelgeving in kaart. Cruciaal is of een sector-cao bestaat omtrent lange loopbanen en zware beroepen.

Proximus wil 57-plussers op "verlof" sturen

Proximus, waarvan de Staat meerderheidsaandeelhouder is, wil duizend personeelsleden van 58 of ouder wegsturen onder het stelsel van "verlof voorafgaand aan pensioen". Zowel voor het bedrijf als voor de Staat zou dit goedkoper uitvallen dan vervroegde pensionering, maar het zou uiteraard op hetzelfde neerkomen. Het is nog afwachten of er reacties komen vanuit de politiek.

Vakantiegeld: Europa verandert de regels

Een voltijdse werknemer die vorig jaar deeltijds werkte heeft voortaan recht op een volledige vakantie van vier weken met een voltijds enkel vakantiegeld. Als hij dit jaar ontslagen wordt, heeft diezelfde werknemer voor niet-opgenomen vakantiedagen recht op een vergoeding die berekend is op zijn huidig voltijds loon. Dat besliste het Europees Hof van Justitie.

Postnatale rust opsplitsen: wanneer mag het?

Een werkneemster mag haar bevallingsrust verlengen met niet-opgenomen prenatale rustdagen. Dit worden dan verlofdagen. Mag zij deze verlofdagen nog opnemen na de werkhervatting? Het antwoord luidt ja, zo legt HrWorld uit. Maar er gelden wel beperkingen en een speciale aanvraagprocedure.

Herinner werknemers aan vakantiesaldo

U bent verplicht uw medewerkers in de mogelijkheid te stellen al hun vakantie op te nemen vóór Nieuwjaar. Indien u dit verhindert, riskeert u strafrechtelijke sancties. Bij wijze van voorzorg is het daarom verstandig zwart op wit aan te tonen dat u de opname van resterende vakantiedagen niet verhindert. Dat kan door een korte mededeling aan het personeel over de geldende regels.

Twee vervangingsdagen in 2016

1 mei en Kerstmis vallen volgend jaar op een zondag. Als in uw onderneming op zondag normaal niet wordt gewerkt, kan u twee vervangende vrije dagen vastleggen en ze voor 15 december bekendmaken volgens de geijkte procedure. Indien u geen vervangingsdagen vastlegt, zal uw personeel een vrije dag hebben op de eerstvolgende werkdag. In 2016 dus op maandag 2 mei en maandag 26 december.

Vlaanderen sleutelt aan educatief verlof

Vlaanderen heeft eigen regels gecreëerd in verband met het betaald educatief verlof. Voortaan geldt hetzelfde forfait van 21,30 euro per uur voor alle opleidingen. De werkgever moet de aanvraag tot terugbetaling ook sneller indienen. Voor het academiejaar 2014-2015 dient de schuldvordering al op 31 maart 2016 binnen te zijn.

Educatief verlof: wanneer mag u neen zeggen?

De cursus die een werknemer volgt in het kader van het Betaald Educatief Verlof hoeft geen verband te hebben met zijn job. Volgt daaruit dat hij eender welke opleiding mag gaan volgen? Helemaal niet. Er zijn wel degelijk limieten en voorwaarden. Securex heeft een nuttig overzicht opgesteld en legt uit waar u terecht kan met verdere vragen.

Vertrekvakantiegelden onder nieuw regime

Met terugwerkende kracht tot 1 januari van vorig jaar - 2014 - wordt voor een bijkomend aantal categorieën van werknemers het enkel vertrekvakantiegeld niet langer beschouwd als een loon. De werkgever hoeft er dus geen bijdragen meer op te betalen en er hoeven geen werknemersinhoudingen berekend te worden.

Aanvullende vakantie soms vergiftigd geschenk

Bedienden die nog geen recht hebben op de vier weken wettelijke vakantie kunnen binnen strikte voorwaarden extra vrije dagen aanvragen, waarvoor u hen dan hun gewone loon betaalt. Dit stelsel van de "aanvullende vakantie" heeft evenwel ook keerzijden. Partena Professional geeft de uitleg.

Onze partners