Verlofstelsels

Extra moederschapsverlof voor zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen krijgen binnenkort recht op 12 weken moederschapsverlof (4 weken meer dan vandaag), dat zij flexibel zullen mogen opnemen. In het kwartaal na de bevalling hoeven ze geen sociale bijdragen te betalen. Zij zullen ook makkelijker aan dienstencheques moederschap geraken en om hen te helpen in het huishouden komt er een statuut van "familiaal ondersteuner".

Vakantie voor 11 soorten niet-gewerkte dagen

Voor de berekening van de duur van de vakantie waarop een medewerker recht heeft, tellen niet alleen de effectief gepresteerde dagen mee. Er bestaan niet minder dan 11 soorten van niet-gepresteerde dagen die op een of andere manier in de berekening moeten betrokken worden. Het overzicht is te vinden bij HrWorld.

Aanvragen tijdskrediet dalen sterk in 2016

Er zijn sinds begin 2016 ruim 40% minder nieuwe intreders in de stelsels voor tijdskrediet dan een jaar geleden. Er is dus wel degelijk een trendbreuk. Dat het aantal werknemers in tijdskrediet vorig jaar een record bereikte, kwam precies doordat velen de aangekondigde verstrenging van het stelsel vo'o'r wilden zijn, zo legde de minister van Werk uit in de Kamer.

Tijdskrediet blijkt niet uit te roeien

Meer dan 143.000 werknemers maken tegenwoordig gebruik van tijdskrediet. Ondanks de ontmoedigende maatregelen (zoals het wegvallen van de uitkering in veel gevallen) blijft het aantal zelfs sneller toenemen dan voorheen. Het Neutraal Syndicaat der Zelfstandigen wil de afschaffing van het tijdskrediet zonder motief en heeft ook vragen bij het eindeloopbaan-tijdskrediet.

Extra vrije dagen voor oudere werknemers

Een groot aantal sectoren heeft "loopbaanverlof" ingevoerd, zo signaleert Securex. Het gaat om bijkomende dagen betaald verlof voor werknemers die een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Het is een manier om de senioren langer aan het werk te houden. Sectoraal loopbaanverlof staat los van de verplichting om op bedrijfsniveau een werkgelegenheidsplan op te stellen voor de 45-plussers.

Opgelet met overuren tijdens tijdskrediet

Een werknemer in deeltijds tijdskrediet mag bijkomende uren en overuren presteren. De RVA aanvaardt zelfs dat toeslagen op het loon worden uitbetaald. Maar er gelden erg strikte voorwaarden, onder meer over inhaalrust, anders verliest de betrokkene zijn uitkering. Securex geeft toelichting bij de richtlijnen van de RVA.  

Betaalde landingsbaan: voor welke 55-plussers?

Voor eindeloopbaantijdskrediet mét uitkering is de minimumleeftijd opgetrokken naar 60. Maar er bestaan uitzonderingen. Sommigen hebben nog recht op een uitkering vanaf 55. Securex brengt de ingewikkelde regelgeving in kaart. Cruciaal is of een sector-cao bestaat omtrent lange loopbanen en zware beroepen.

Proximus wil 57-plussers op "verlof" sturen

Proximus, waarvan de Staat meerderheidsaandeelhouder is, wil duizend personeelsleden van 58 of ouder wegsturen onder het stelsel van "verlof voorafgaand aan pensioen". Zowel voor het bedrijf als voor de Staat zou dit goedkoper uitvallen dan vervroegde pensionering, maar het zou uiteraard op hetzelfde neerkomen. Het is nog afwachten of er reacties komen vanuit de politiek.

Vakantiegeld: Europa verandert de regels

Een voltijdse werknemer die vorig jaar deeltijds werkte heeft voortaan recht op een volledige vakantie van vier weken met een voltijds enkel vakantiegeld. Als hij dit jaar ontslagen wordt, heeft diezelfde werknemer voor niet-opgenomen vakantiedagen recht op een vergoeding die berekend is op zijn huidig voltijds loon. Dat besliste het Europees Hof van Justitie.

Postnatale rust opsplitsen: wanneer mag het?

Een werkneemster mag haar bevallingsrust verlengen met niet-opgenomen prenatale rustdagen. Dit worden dan verlofdagen. Mag zij deze verlofdagen nog opnemen na de werkhervatting? Het antwoord luidt ja, zo legt HrWorld uit. Maar er gelden wel beperkingen en een speciale aanvraagprocedure.

Onze partners