Verlofstelsels

Overgangsregeling voor betaald educatief verlof

Om besparingsredenen heeft de federale regering onlangs wijzigingen aangebracht in het stelsel van het betaald educatief verlof voor werknemers. Om rekening te houden met protesten, o.m. vanuit de vakbonden, is nu toch een overgangsregeling uitgewerkt. Wie al bezig is aan een opleiding, zal die kunnen verderzetten volgens het aantal lesuren dat in het vroegere stelsel van kracht was.

Wijzigingen aan sociale regelgeving zijn van kracht

Begin september zijn enkele nieuwe regels van kracht geworden in de sociale wetgeving. Ze hebben o.m. betrekking op het betaald educatief verlof, de moederschapsrust, de aansprakelijkheid van bestuurders ingeval van een faillissement, en de start- en stagebonussen.

Loonplafond betaald educatief verlof naar 2100 euro

Met ingang van 1 september 2006 wordt het loonplafond dat van toepassing is in het stelsel van het betaald educatief verlof opgetrokken naar 2100 euro bruto per maand; dit is een aanpassing aan de index. Het plafond dat geldt voor 45-plussers en voor werknemers die getroffen zijn door een bedrijfssluiting blijft onveranderd op 2500 euro.

Nederlandse verloskundigen vinden rust na bevalling te kort

Op basis van hun ervaring, is een grote meerderheid (70 procent) van de Nederlandse verloskundigen van oordeel dat voor werkende vrouwen de verlofperiode na de bevalling te kort is. In Nederland telt het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor loontrekkenden in totaal zestien weken, waarvan minimaal tien tot maximaal twaalf weken na de bevalling. In België is de verdeling soepeler.

Aantal werknemers op 30 juni is sleutelgegeven

In het sociale wetgeving is 30 juni een belangrijke datum. Het aantal werknemers in dienst op die dag bepaalt of een onderneming al dan niet moet voldoen aaeen reeks verplichtingen, o.m. wat betreft de startbaanovereenkomsten, het tijdskrediet en thematische verloven, en de patronale werkloosheidsbijdrage van 1,60 procent.

De nieuwe programmawet is gepubliceerd

Het Belgisch Staatsblad gedateerd 30 december 2005 bevat de programmawet, met daarin o.m. de jongste regels inzake het betaald educatief verlof, de begeleidingsuitkering, de sancties bij niet-aangifte van tewerkstelling van gepensioneerden, de sociale zekerheid, de bedrijfswagens en de arbeidsongeschiktheid.

Guy Verhofstadt presenteert 66 maatregelen om de loopbaan te verlengen

Voorop in alle kranten staat vandaag de beleidsverklaring van federaal premier Guy Verhofstadt. Veel aandacht hierin gaat naar het zgn. Generatiepact.Wat de werkgelegenheid betreft, stelt de regering 66 maatregelen voor. Het voornaamste doel is ervoor te zorgen dat de mensen langer aan het werk blijven. Enkele van de maatregelen zijn:

Onze partners