Verlofstelsels

Zwangere vrouwen beschermd tegen ontslag

Tijdens de beschermde periode (met name de periode van zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie) mag een werkgever niet beslissen tot het ontslag van een werkneemster en de voorbereidingen ervan treffen, zoals het plaatsen van een advertentie om een opvolger te zoeken.

KB regelt nieuw betaald educatief verlof

In het Staatsblad zijn de uitvoeringsmaatregelen verschenen in verband met de gewijzigde wetgeving over het betaald educatief verlof. Zij zijn geldig met ingang van 1 september 2007, de aanvang van het nieuwe studiejaar.

RECHTSPRAAK: opzegvergoeding tijdens loopbaanonderbreking

Moet de opzegvergoeding voor een werknemer die zijn arbeidsprestaties verminderd heeft in het kader van een loopbaanonderbreking berekend worden op zijn huidige, deeltijdse loon of op het volle loon dat zij zou verdienen indien hij zijn prestaties niet had verminderd?

Uitkering stopt na 12 maanden loopbaanonderbreking

Het recht op onderbrekingsuitkeringen voor werknemers die hun arbeidsprestaties volledig schorsen vanaf 1 juni 2007 wordt beperkt tot maximum 12 maanden gedurende de volledige beroepsloopbaan. Dat staat in een Koninklijk Besluit van 8 juni 2007 dat op 15 juni 2007 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.

30 juni belangrijke datum

30 Juni is een belangrijke datum in het sociaal recht. Het aantal werknemers dat een werkgever op die datum in dienst heeft, is bepalend of hij al of niet moet voldoen aan een aantal verplichtingen, zoals de reglementering van de startbaanovereenkomsten, het tijdskrediet en de werkloosheidsbijdrage van 1,60 %.

Nieuw protocolakkoord in PC 218

Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden ( PC 218) heeft een protocolakkoord bereikt voor een nieuwe CAO 2007-2008. Ondermeer wat outplacement en tijdskrediet betreft, werden de bestaande sectorale overeenkomsten verlengd.

Vierdaagse werkweek een recht voor 55-plusser

Het stelsel van het tijdskrediet is bijgestuurd door een nationale cao voor de privé-sector, die op 1 juni 2007 van kracht wordt. Loopbaanvermindering met één vijfde is nu quasi een recht voor elke 55-plusser in ondernemingen met meer dan tien werknemers. Ook nieuw is dat hun vrije dag (of twee vrije halve dagen) niet langer per week moet worden opgenomen, maar mag worden opgespaard.

CAO verruimt tijdskrediet voor oudere werknemers

Op 1 juni treedt een nieuwe cao in werking, die het recht op tijdskrediet verruimt voor de 55-plussers. Mits aan enkele voorwaarden is voldaan, kan het recht op een vermindering van de werktijd met één vijfde hen niet meer worden ontzegd. Ook voor de 50-plussers is er een lichte wijziging.

1,2 miljoen mensen op "loonlijst" van RVA

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft zijn jaarverslag 2006 gepubliceerd. Voor het eerst sinds vijf jaar was er een (lichte) daling van het aantal uitkeringstrekkers.

Vloedgolf van nieuwigheden in sociaal recht

HR-verantwoordelijken zullen in de komende dagen en weken niet verstrooid mogen zijn. Niet minder dan tien nieuwe maatregelen van sociaal recht treden in werking op 1 april 2007. Op het lijstje staan o.m Limosa, de doelgroepvermindering voor 50-plussers, het tijdskrediet, de bijdragen voor brugpensioenen en de fiscale lastenverlaging voor overuren.

Onze partners