Verlofstelsels

VBO schaart zich achter interprofessioneel akkoord

Een ruime meerderheid van de sectoren die aangesloten zijn bij het Verbond van Belgische Ondernemingen heeft het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord goedgekeurd. Volgens de werkgevers legt het IPA de basis voor een nieuw verloningsbeleid in de bedrijven.

Canada Dry en brugpensioenen verliezen terrein

Volgens Filip Tilleman, advocaat in arbeids- en sociale zekerheidsrecht, laat het Generatiepact zich al voelen op het terrein. De populariteit van de Canada Dry formule is sterk aan het afnemen omdat het pact ze duurder heeft gemaakt. Bij herstructureringen is minder vraag naar brugpensioen omdat de betrokkenen beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt.

De opzeggingsvergoeding voor loopbaanverminderaars

Hoe berekent men de opzeggingsvergoeding van een werknemer die werkt in het kader van tijdskrediet of loopbaanonderbreking? Op basis van een fictief voltijds loon, of op basis van het effectieve (deeltijdse) loon op het ogenblik van de beëindiging van het arbeidscontract?

"Zware beroepen" verwezen naar een commissie

Het ontwerp van interprofessioneel akkoord bevat bijlagen over enkele hangende kwesties: het tijdskrediet, de gelijkgestelde perioden, de zware beroepen en het outplacement. Het gaat om adviezen van de sociale partners aan de regering; zij kaderen o.m. in de uitvoering van het Generatiepact.

Examen ervaringsbewijs afgetrokken van educatief verlof

Het ervaringsbewijs of "certificaat van verworven competenties", dat sinds kort in sommige beroepen een diploma kan vervangen voor wie er geen heeft, wordt bekomen na een examen. De werknemer kan betaald educatief verlof krijgen voor de dag van de examens (8 u), wat inhoudt dat zijn loon gewoon doorloopt.

Moederschapsverlof mag loonhandicap veroorzaken

Het Europees hof van justitie heeft een arrest geveld dat in de toekomst een weerslag kan hebben op het arbeidsinkomen van werkende moeders. Een langere werkervaring belonen met een loonsverhoging is legitiem, stelt het hof vast. Verschillen in verloning die het gevolg zijn van verschillen in effectieve arbeidsprestaties zijn dus geoorloofd.

Overgangsregeling voor betaald educatief verlof

Om besparingsredenen heeft de federale regering onlangs wijzigingen aangebracht in het stelsel van het betaald educatief verlof voor werknemers. Om rekening te houden met protesten, o.m. vanuit de vakbonden, is nu toch een overgangsregeling uitgewerkt. Wie al bezig is aan een opleiding, zal die kunnen verderzetten volgens het aantal lesuren dat in het vroegere stelsel van kracht was.

Wijzigingen aan sociale regelgeving zijn van kracht

Begin september zijn enkele nieuwe regels van kracht geworden in de sociale wetgeving. Ze hebben o.m. betrekking op het betaald educatief verlof, de moederschapsrust, de aansprakelijkheid van bestuurders ingeval van een faillissement, en de start- en stagebonussen.

Loonplafond betaald educatief verlof naar 2100 euro

Met ingang van 1 september 2006 wordt het loonplafond dat van toepassing is in het stelsel van het betaald educatief verlof opgetrokken naar 2100 euro bruto per maand; dit is een aanpassing aan de index. Het plafond dat geldt voor 45-plussers en voor werknemers die getroffen zijn door een bedrijfssluiting blijft onveranderd op 2500 euro.

Nederlandse verloskundigen vinden rust na bevalling te kort

Op basis van hun ervaring, is een grote meerderheid (70 procent) van de Nederlandse verloskundigen van oordeel dat voor werkende vrouwen de verlofperiode na de bevalling te kort is. In Nederland telt het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor loontrekkenden in totaal zestien weken, waarvan minimaal tien tot maximaal twaalf weken na de bevalling. In België is de verdeling soepeler.

Onze partners