Veiligheid en gezondheid

Gunstige trend in arbeidsongevallen houdt aan

De gunstige evolutie in de frequentie en de ernst van de ongevallen op het werk heeft zich doorgezet in 2004, zo blijkt uit het jaarverslag 2005 van het Fonds voor Arbeidsongevallen. De dienst noteerde 185.080 arbeidsongevallen, een daling met 5000 ten opzichte van het jaar voordien en met ruim 20.000 ten opzichte van 2002.

Verbeterde controle op ziekteverzuim van ambtenaren van oktober 2006

De ministerraad heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om de controle op het ziekteverzuim van de federale ambtenaren te herlanceren vanaf oktober 2006. Preventie en het beheer van de afwezigheden in de federale overheidsdiensten worden versterkt.

Telewerk in overheidsdiensten

Een ontwerp van koninklijk besluit, dat door de jongste ministerraad is goedgekeurd, licht de voorwaarden van het telewerk in de overheidsdiensten toe en moedigt deze nieuwe vorm van arbeidsorganisatie aan. Die biedt de mogelijkheid om gelijktijdig de overheid te moderniseren en de personeelsleden te helpen hun beroepsleven en hun sociaal leven op elkaar af te stemmen.

Safety coaches leren jeugd veiliger te werken

De statistieken wijzen uit dat jonge werknemers twee tot vier keer meer risico lopen op een arbeidsongeval. Samen met het Ervaringsfonds lanceert de vzw Prevent daarom het project "Safety Coaches". Oudere, ervaren werknemers worden opgeleid tot coach om hun jongere collega's te leren op een veiligere manier te werken.

ILO-werelddag focust op impact van hiv en aids

Vandaag 28 april is het de elfde werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, een initiatief van de internationale arbeidsorganisatie (ILO). Dit jaar focust de ILO op hiv en aids. De ILO heeft over de impact van hiv en aids een rapport gepubliceerd.

Subidies uit Ervaringsfonds vanaf 45 jaar

De Standaard meldt dat bedrijven voortaan aanspraak kunnen maken op subsidies uit het Ervaringsfonds voor projecten die betrekking hebben op 45-plussers. Voordien was de leeftijdsgrens 55 jaar. Minister Vanvelthoven heeft dit bekendgemaakt tijdens een werkbezoek.

Eerste resultaten van de Faraometer

Begin 2004 presenteerde de staatssecretaris voor welzijn op het werk een actieplan voor de verlaging van het aantal ernstige arbeidsongevallen. Het plan kreeg de naam Farao. Het omvatte het uitwerken van een zgn.

Statistieken over de arbeidsongevallen in 2004

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert de statistieken over de arbeidsongevallen in 2004. De gegevens stammen uit de verslagen die de bedrijfsinterne diensten voor preventie en bescherming op het werk elk jaar moeten indienen.

Gedaan met roken op het werk

Sinds gisteren is het verboden te roken op de werkplek. In de aanloop naar de nieuwe wet liet Securex een onderzoek doen naar het rookbeleid in de Belgische ondernemingen.

Gezondheidsrisico's in de telecombedrijven

Uit een onderzoek bij 17 Europese telecomondernemingen, waaronder Belgacom, is gebleken dat het personeel van call centers blootstaat aan musculoskeletale aandoeningen. Bij de onderzochte bedrijven gaat het om bijna 120.000 personen. Ook werknemers van andere afdelingen lopen MSA-risico's.

Onze partners