Veiligheid en gezondheid

Topambtenaar Peter Samyn is HR Manager van het Jaar

De titel van HR Manager van het Jaar, uitgeloofd door HR Tribune, gaat deze keer naar een topambtenaar: Peter Samyn, stafdirecteur P&O van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Ook Confiserie Leonidas en Mieke Hullebroeck (Belgacom) vielen in de prijzen. De Lifetime Achievement Award was voor Louis Lameire.

Wat u moet meedelen aan uw preventiecomité

Sinds kort zijn sommige werkgevers verplicht aan hun Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk informatie te verschaffen over economische en financiële kwesties, over de toestand van de werkgelegenheid en over nakende belangrijke beslissingen. Dit laatste is in de huidige omstandigheden wel erg actueel.

Werkgever laat pesters al te vaak hun gang gaan

Er komen elk jaar meer klachten over ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk, en in de helft van de gevallen draagt de werkgever een deel van de verantwoordelijkheid voor de gemelde feiten. Dat blijkt uit een analyse door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE.

Nu betaald thuisblijven, later onbetaald overwerken

Bij Honda en andere tijdelijk of gedeeltelijk stilgelegde autofabrieken in Engeland krijgen de werknemers hun normale loon. Wanneer het werk hervat, zullen zij onbetaalde overuren moeten presteren tot de rekening weer in evenwicht is.

Bijsturing van de regelgeving rond telewerk

Telewerken geraakt steeds meer ingeburgerd. Daarom heeft de federale minister van Werk nieuwe regels uitgevaardigd in verband met de bescherming van de telewerkende werknemers. De regels slaan op de ruimte die de telewerker gebruikt, en op zijn werktijden.

Wanneer is het te koud om te werken?

De koudegolf bemoeilijkt de arbeidsomstandigheden van sommige werknemers. Bestaat er een minimumtemperatuur om normaal te werken? Welke maatregelen moeten worden genomen wanneer de temperatuur te laag is? Partena brengt de spelregels in herinnering.

De CO2-gids van alle auto's op de Belgische markt

De federale regering publiceert een nieuwe editie van "De CO2-Gids van de Auto". De drietalige brochure van 116 bladzijden bevat de lijst met alle wagens die in september 2008 op de Belgische markt waren. Hun verbruik en CO2-uitstoot staan vermeld. Een aparte tabel toont de wagens met de kleinste CO2-uitstoot.

Meer arbeidsongevallen in woon-werk verkeer

In 2007 is in de privésector het aantal ongevallen op de arbeidsplaats (163.928) in vergelijking met 2006 zeer licht gedaald met 0,4 %. Daarentegen is het aantal ongevallen op de weg naar of van het werk (20.789) verder gestegen tegenover 2006 (+ 1,7 %). Dat blijkt uit de cijfers die het Fonds voor Arbeidsongevallen publiceert. Het Fonds maakt ook een analyse per sector.

460 preventiecomités zijn tegelijk ondernemingsraad

De definitieve resultaten van de sociale verkiezingen van mei jl. zijn gepubliceerd op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Daaruit blijkt dat er 460 ondernemingen met 50 tot 99 werknemers zijn, waar de verkozenen van het comité voor preventie en bescherming op het werk voortaan ook de rol van ondernemingsraad opnemen.

Boetes tot 15.000 euro bij "verzwaard risico"

Bedrijven waar merkelijk meer arbeidsongevallen gebeuren dan normaal, zullen forfaitaire bijdragen (lees: boetes) moeten betalen. De bijdragen variëren van 3000 tot 15.000 euro. Met het geld zal de arbeidsongevallenverzekering preventieve acties opzetten binnen de onderneming. Het KB van minister Milquet over de zgn. "verzwaarde risico's" is door de ministerraad goedgekeurd.

Onze partners