Sociale partners

Participatie van werknemers: enkele modellen

Een draaiboek uitwerken voor de financiële participatie door de werknemers is niet zo eenvoudig. De Fédération européenne de l'Actionnariat salarié stelt enkele modellen ter beschikking van de ondernemingen, de werknemers en de vakbonden.

Stakingen: ook niet-stakers kunnen loon verliezen

De socialistische en christelijke vakbonden hebben hun leden opgeroepen tot een nationale staking op resp. 7 en 10 oktober. Ze willen actie voeren tegen het verloop van de politieke discussie over de eindeloopbaanproblematiek en over de financiering van de sociale zekerheid. Welke gevolgen kan een staking hebben voor het loon van de werknemers? Securex zet de geldende regels op een rij.

Definitieve versie van de Code Buysse is klaar

Unizo en de Union des Classes moyennes hebben de definitieve versie gepubliceerd van de Code Buysse. De code richt zich tot de Belgische niet-beursgenoteerde ondernemingen en bevat richtlijnen inzake deugdelijk bestuur (corporate governance).

Ontwerpakkoord in de uitzendsector

Binnen het paritair comité van de uitzendsector werd een ontwerp van sectorovereenkomst bereikt over de arbeidsvoorwaarden die gelden voor de uitzendkrachten. Het ontwerp slaat op o.m. de koopkracht, de mobiliteit, de veiligheid en de vorming.

De Belgische bedrijven tegenover de uitbreiding van de EU

Het VBO publiceert de resultaten van haar enquête.

Onze partners