Sociale partners

Loonakkoord voor ruim 400.000 bedienden

Meer dan 400.000 bedienden krijgen vanaf oktober 2017 een koopkrachtstijging van 1,1 procent via een loonsverhoging of een gelijkwaardig voordeel. In het paritair comité 200 is daarover een akkoord bereikt. De stelsels voor brugpensioen en landingsbanen worden verlengd. Sommige tijdskredietregelingen lopen door tot juni 2019.
 

Loonnorm: veel sectoren laten bedrijven vrij

In veel sectoren is afgesproken dat de werkgever zelf mag onderhandelen met de vertegenwoordigers van het personeel over de manier waarop de loonnorm van 1,1% voor 2017 en 2018 zal worden ingevuld. Dat maakt de weg vrij voor de invoering van een mobiliteitsbudget of een cafetariaplan, de harmonisering van de bedrijfspensioenen enzovoort.

6 nationale cao's over brugpensioen

De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad een resem cao's over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) ondertekend. Trefwoorden zijn nachtarbeid, zwaar beroep, bouwbedrijf, mindervaliden, onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Wij bezorgen u de rechtstreekse hyperlinks naar de cao's.

Sociale partners bezegelen nieuwe loonnorm

De loonnorm voor 2017-2018 is officieel vastgelegd. Dat is meteen de start voor een nieuw sanctioneringsstelsel. Tot nu namen de werkgevers die de norm overschreden in de praktijk geen risico. Dat verandert. De kleinste administratieve geldboete is bepaald op 250 euro. De hoogste bedraagt 5000 euro per betrokken werknemer, met een maximum van 100 werknemers.

Tijdelijke SWT's in juridisch vacuüm: wat nu?

Wist u dit al? Bij gebrek aan een wettelijke basis kunnen de vroegere tijdelijke brugpensioenstelels niet meer worden toegepast. Denk dan bijvoorbeeld aan het SWT "Onderneming in moeilijkheden of in herstructurering". Zelfs succesvol afgeronde onderhandelingen in de NAR zullen niet automatisch meebrengen dat u de tijdelijke stelsels zal mogen toepassen. Securex legt uit waar we staan.

3500 bedienden ruilen loon voor punten

Bij BNP Paribas Fortis hebben directie en vakbonden een akkoord bereikt. De lonen worden geplafonneerd op 4700 euro bruto. Daarboven wordt men uitbetaald in "punten", die men cafetaria-gewijs kan inruilen voor een waaier van benefits. Ongeveer een derde van de 13.000 bedienden verdient meer dan 4700 euro. Iedereen zal de 13de maand ontvangen in punten.

Tijd om het Trillium-overzicht bekend te maken

Omstreeks deze tijd, en uiterlijk op 10 maart, stuurt de RSZ het jaarlijkse overzicht van de voordelen die uw onderneming genoot door een beroep te doen op tewerkstellingsmaatregelen (Trillium). Hou uw e-Box dus in de gaten. Binnen de maand na ontvangst dient u de gegevens immers door te spelen naar (de vertegenwoordigers van) het personeel, op straffe van een boete van niveau 2.

Loonnorm van 1,1% aanvaard, maar u wacht best af

De federale regering zal het interprofessioneel akkoord (IPA) 2017-2018 volledig uitvoeren, ook al hadden N-VA en Open Vld bedenkingen bij de brugpensioenaspecten. De lonen mogen in twee jaar dus 1,1% stijgen. Als werkgever wacht u best de sectorale akkoorden af; Ella legt uit waarom. Goed om te weten is dat overschrijdingen van de loonnorm voortaan strenger beteugeld worden. 

Maak nu werk van uw loonkloofrapport

Telt uw onderneming gemiddeld 50 of meer werknemers, dan moet u om de twee jaar een loonkloofrapport voorleggen aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging. Liep uw boekjaar af eind december, dan moet u nu aan de slag. Securex legt uit hoe u dat doet en welke de sancties zijn bij niet-naleving.

Geen nieuwjaarscadeau voor wie staakte

De werknemers van textielbedrijf Utexbel uit Ronse die deelnamen aan de nationale stakingsactie van 7 oktober hebben in december geen nieuwjaarsgeschenk gekregen. De vakbonden verwerpen deze "19de-eeuwse" methoden. De directie beschouwt de zaak als afgehandeld en geeft geen commentaar. Er stond op 7 oktober geen stakerspost aan het bedrijf.

Onze partners