RVA

Soms toch cumul van vertrekpremies met dopgeld

Werknemers zullen hun vertrekpremies dan toch mogen combineren met werkloosheidsuitkeringen, op voorwaarde dat hun ontslag deel uitmaakt van een cao die dateert van uiterlijk oktober 2013 - dus ook als hun effectieve ontslag pas eind 2014 zal vallen, zoals geldt voor sommige werknemers van Ford Genk en de toeleveranciers.

RVA compenseert ontslagnadeel van arbeiders

Als u na Nieuwjaar een arbeider met een lange staat van dienst ontslaat, zal de RVA hem een zgn. ontslagcompensatie-vergoeding betalen. Deze vergoeding verkleint het verschil met de opzegtermijn die de werknemer zou hebben gekregen als hij zijn volledige anciënniteit op basis van de nieuwe regels verworven zou hebben.

Inkomensgarantie voor vrijwillige deeltijders

Sinds 1 juli 2013 kan ook een vrijwillig deeltijdse werknemer, die na een periode van werkloosheid opnieuw deeltijds aan de slag gaat, onder bepaalde voorwaarden een inkomensgarantie-uitkering krijgen. Het gaat om een RVA-uitkering die er voor zorgt dat de betrokkene er niet op achteruit gaat door het werk te hervatten.

Ook Wallonië heeft nu instapstages

Sinds16 augustus 2013 kunnen niet-werkende werkzoekenden die ingeschreven zijn bij FOREm, jonger dan 30 jaar en laaggeschoold zijn, gedurende minimum 3 en maximum 6 maanden een instapstage lopen bij een Waalse werkgever. De jongere ontvangt 26,85 euro per dag van de RVA, aangevuld met een maandelijkse vergoeding van 200 euro (of pro rata de arbeidsduur) van de werkgever.

Nieuwe lijst van de knelpuntberoepen

De RVA heeft een nieuwe officiële lijst van de knelpuntberoepen online gezet.  Werknemers die betaald educatief verlof nemen en een opleiding kiezen die op deze lijst staat, hebben recht op 180 uren afwezigheid van het werk in plaats van 120 of minder.

Hoge boetes bij niet-vervanging van SWT'ers

Vorig jaar heeft de RVA 84 werkgevers beboet omdat zij niet tijdig werklozen hadden aangeworven ter vervanging van werknemers die met brugpensioen (SWT) waren gegaan. Naast een administratieve of strafrechtelijke boete moesten zij een zgn. forfaitaire compensatoire vergoeding betalen, die tot duizenden euro's kon oplopen.

Evenveel voor alle tijdelijke werklozen

Sinds 1 april geldt hetzelfde vergoedingspercentage voor alle werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld en een RVA-uitkering ontvangen. Het gaat om 70% van hun loon; dat loon is momenteel geplafonneerd op 2.466,59 euro. Voorheen kregen gezinshoofden en alleenwonenden 75%. De wijziging kan het bedrag beïnvloeden van de aanvullende vergoeding die de werkgever betaalt.

Regering bespaart op werkhervattingspremie

Sinds 1 februari 2013 moet een werkloze 55 jaar zijn om recht te hebben op de toeslag bij werkhervatting (basisbedrag 197 euro/maand) die de RVA uitkeert als hij opnieuw een baan vindt. Voorheen was de leeftijdsgrens 50 jaar. De verstrenging zou demotiverend kunnen werken, maar de daling van de werkloosheidsuitkeringen zou dat effect kunnen tegengaan.

Toeslag op dopgeld voortaan pas vanaf 55

Na een jaar volledige werkloosheid kreeg een werknemer tot dusver vanaf zijn 50ste een zgn. anciënniteitstoeslag bovenop de werkloosheidsuitkering, op voorwaarde dat hij een loopbaan van 20 jaar als loontrekkende kon bewijzen. Vanaf 1 september komt dat extraatje er pas vanaf 55 jaar.

RVA levert werkkaart nu ook via e-mail

Als u een werkloze aanwerft die recht heeft op een werkuitkering, mag u het bedrag daarvan afhouden van het nettoloon dat u hem betaalt. Het bekomen van de vereiste werkkaart kan voortaan sneller gebeuren dankzij een nieuwe applicatie op de website van de RVA.

Onze partners