RVA

Meeste 56-plussers bij Belfius kiezen voor stoppen

64% van de 56- en 57-jarigen bij Belfius gaat in op het voorstel van de directie om nog snel gebruik te maken van het oude stelsel van landingsbanen. Zij zullen halftijds werken tot hun 58ste verjaardag; daarna hoeven ze geen arbeidsprestaties meer te verrichten. Bovenop de RVA-uitkering krijgen zij van de staatsbank een vergoeding om het koopkrachtverlies te milderen.

20.000 Waalse werklozen binnenkort uitgesloten

Het Waalse ABVV voorspelt dat in Wallonië vanaf januari 20.000 werklozen hun dopgeld zullen verliezen doordat zij in het recente verleden onvoldoende dagen hebben gewerkt. 25.000 anderen zou eenzelfde lot beschoren zijn als een vermeend plan van de "Zweedse coalitie" werkelijkheid zou worden.

Striktere controle van werkloosheidsaanvragen

Aanvragen voor dopgeld worden voortaan strenger nagekeken. De instellingen die de uitkeringen uitbetalen, moeten zelf in de diverse databanken checken of de gegevens op het aanvraagformulier kloppen. Doen ze dat niet, of slordig, en blijkt achteraf dat de aanvrager geen recht had op de uitgekeerde werkloosheidsvergoedingen, dan draait de instelling zelf op voor het verlies.

Ontslagcompensatie in één keer enkel op aanvraag

Wanneer u een arbeider ontslaat die als gevolg van het eenheidsstatuut recht heeft op een ontslagcompensatievergoeding van de RVA, dan ontvangt hij die vergoeding sinds juni in maandelijkse schijven. Indien uw arbeider het geld toch in één keer op zijn bankrekening wil zien verschijnen, dan moet hij dit voortaan uitdrukkelijk zelf aanvragen.

Wanneer start toeslag aan arbeider met SWT?

Aan een arbeider die op SWT (brugpensioen) gaat en die een ontslagcompensatie ontvangt van de RVA, hoeft u pas na een zekere periode de bedrijfstoeslag te betalen. Maar als werkgever kent u die periode niet, terwijl u toch een sanctie zal oplopen als u niet tijdig de toeslag betaalt. Hoe lost u dat op?

U mag tijdelijke werkloosheid eerder melden

Vanaf 23 maart 2014 mag u de eerste effectieve werkloosheidsdag bij economische werkloosheid al 5 werkdagen op voorhand elektronisch meedelen aan de RVA, in plaats van maximaal één dag op voorhand. Ook de termijn om deze mededeling te annuleren, verandert.

Details over de compensatievergoeding

De ontslagcompensatievergoeding die sommige arbeiders ontvangen van de RVA wordt sociaalrechtelijk gelijkgesteld met een gewone opzeggingsvergoeding, zo blijkt uit het uitvoeringsbesluit. De aanvraag gebeurt met een C4.

Regels voor tijdelijke werkloosheid bedienden

Overweegt u in 2014 (een deel van) uw bedienden tijdelijk werkloos te stellen, dan zal u eerst moeten nagaan welke regels op uw onderneming van toepassing zijn. De situatie verschilt naargelang het al dan niet bestaan van een cao op sectorniveau of op bedrijfsniveau, of van een ondernemingsplan.

Geen fiscale vrijstelling meer bij opzegging

De eerste 640 euro van een opzegvergoeding of van het loon tijdens de opzegtermijn is niet langer belastingvrij. Het eenheidsstatuut heeft die maatregel afgeschaft. Maar in specifieke situaties blijft de vrijstelling nog even van kracht. In de toekomst zal voor sommigen de ontslagcompensatievergoeding ten laste van de RVA fiscaal vrijgesteld zijn.

Nieuwe C4-formulieren op de site van RVA

Sinds 1 januari 2014 zijn nieuwe C4-formulieren van toepassing. Het gaat om de C4 Werkloosheidsbewijs, SWT, ASR-SWT en ASR. De wijzigingen zijn ingrijpend, doordat op korte tijd veel nieuwe regelgeving van kracht is geworden. U vindt de formulieren op de site van de RVA en een geannoteerde versie bij EasyPay Group.

Onze partners