RSZ

Meer studenten aan het werk tijdens het jaar

De studenten maken volop gebruik van de nieuwe regeling, waarbij ze sinds 1 oktober 2005 ook tijdens het schooljaar 23 dagen mogen werken zonder dat de normale RSZ-bijdragen worden afgehouden op hun loon. Dat is de belangrijkste conclusie van een evaluatierapport van Randstad, dat zelf via het eigen net meer dan 9.000 studenten aan werk kon helpen buiten de zomervakantie.

RSZ verruimt notie "ten laste van werkgever"

In zijn recentste algemene onderrichtingen verruimt de RSZ de draagwijdte van het begrip "ten laste van de werkgever". Ook onrechtstreekse tenlastenemingen door de werkgever worden beschouwd als loon dat onderhevig is aan sociale bijdragen.

Voorafgaandelijke melding gedetacheerden verplicht

De programmawet die nog voor het jaareinde moet worden goedgekeurd bevat een nieuwe verplichting voor werkgevers: via LIMOSA zullen zij vooraf inlichtingen moeten geven aan de RSZ over de tewerkstelling van buitenlanders. Het begrip "detachering" wordt in de ontwerptekst breed geïnterpreteerd.

Verhoogde boete outplacementweigering vanaf 1 maart

Werkgevers die verplicht zijn outplacement aan te bieden maar dit niet doen, moeten aan de RSZ een boete van 1800 euro betalen. In het kader van het Generatiepact is dit bedrag verdubbeld tot 3600 euro. Het toepassingsbesluit is gepubliceerd in het Staatsblad, zodat de verhoogde boete ingaat op 1 maart 2007.

Studenten zijn slecht geïnformeerd

Slechts op op vijf studenten kent de nieuwe wetgeveing inzake studentenarbeid. Dat blijkt onder andere uit een recente rondvraag die Randstad heeft uitgevoerd bij 1.000 studenten tussen 15 en 25 jaar.

Regering lanceert strategisch plan tegen sociale fraude

De federale regering heeft een strategisch plan tegen de sociale fraude goedgekeurd. Het plan werd voorgesteld door de ministers Vanvelthoven en Demotte en omvat twee grote luiken. De vier inspectiediensten gaan nauwer samenwerken om werkgevers op te sporen die RSZ-bijdragen ontduiken en om misbruiken met uitkeringen te ontdekken.

Nieuwe regeling studentenarbeid levert resultaat op

De jongeren maken veel gebruik van de wet die hen sinds oktober 2005 de mogelijkheid biedt in de loop van het studiejaar 23 dagen te werken zonder de normale RSZ-afhoudingen op hun loon. Dat blijkt uit cijfers van Randstad.

SZ-aspecten van de omzetting van een bonus in andere voordelen

Partijen mogen een bonus of een voordeel dat onderworpen is aan de sociale zekerheid omzetten in een ander voordeel waarop geen sociale bijdragen verschuldigd zijn, bijv. warrants of aandelenopties. Dit is schriftelijk bevestigd door de RSZ. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

RSZ spreekt zich uit over concurrentiebeding

Een concurrentiebeding dat tot stand kwam na het aflopen van het arbeidscontract vormt geen loon, en is dus niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid schikt zich dus naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie.

Sancties voor niet-naleving van de RSZ-voorwaarden

Genieten van afwijkende regimes inzake socialezekerheidsbijdragen veronderstelt de naleving van zgn. "algemene voorwaarden". Een ontwerp van koninklijk besluit legt de sancties vast voor de werkgevers die deze algemene voorwaarden niet respecteren.

Onze partners