RSZ

Nieuwe onkostenbedragen voor buitenlandse reizen

Sinds 1 april hanteert Buitenlandse Zaken voor zijn ambtenaren nieuwe forfaitaire bedragen voor de kleine onkosten tijdens buitenlandse dienstreizen. Deze bedragen worden door de fiscus en de RSZ als redelijk beschouwd, en dus worden ze vaak ook door ondernemingen toegepast. Voor enkele landen zijn de bedragen verlaagd; dat is het geval voor Duitsland, Spanje, Nederland en Frankrijk.

Anciënniteitspremies: fiscus volgt RSZ

Anciënniteitspremies worden voortaan door de belastingdiensten op dezelfde manier behandeld als door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Voor de werknemer is de premie vrijgesteld van belastingen, voor de werkgever is de premie niet aftrekbaar als beroepskost. Een circulaire van de fiscus bepaalt de voorwaarden waarin deze regeling van toepassing is.

Nieuwe werkwijze inzake informatie aan werknemers

Als gevolg van de gewijzigde structuur van de sociale balans (zie dit bericht in HR Alert) verandert op 1 december 2008 ook de werkwijze inzake de informatie aan de werknemers in de privé-sector.

RSZ controleert doorverkoop van firmawagens

Uit een proces in Antwerpen is gebleken dat de RSZ optreedt wanneer hij van mening is dat een werkgever een goed onder de prijs heeft doorverkocht aan een werknemer. Het verschil tussen de verkoopprijs en de werkelijke waarde wordt beschouwd als een verdoken loon waarop SZ-bijdragen verschuldigd zijn. In dit concrete geval ging het om een firmawagen.

Twee hoofdstukken geschrapt uit sociale balans

De sociale balans die elke werkgever jaarlijks moet indienen bij de Nationale Bank wordt vereenvoudigd. Rubriek 3, over de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling, valt helemaal weg. Die informatie is sowieso beschikbaar via de RSZ.

Vanaf nu sancties bij onjuiste RSZ-aangifte

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft zopas de financiële sancties bekendgemaakt, die hij vanaf nu zal toepassen wanneer een kwartaalaangifte onvolledig of onjuist is. Wanneer een werkgever twee keer na elkaar een onvolledige of onjuiste aangifte doet, kan daar nog een forfaitaire boete bovenop komen.

RSZ-regime van sluitingsvergoedingen verduidelijkt

Alleen de wettelijke sluitingsvergoedingen zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Dat staat in een Koninklijk Besluit dat op 1 juli 2007 van kracht wordt. Op bij cao afgesproken aanvullende sluitingsvergoedingen of sluitingsvergoedingen ten gunste van wie er niet voor in aanmerking komt, zullen dus sociale bijdragen moeten worden betaald.

Wetgeving: gedetacheerde werknemers

Sinds 1 april moet voor elke buitenlandse loontrekkende werknemer, die tijdelijk of deeltijds prestaties levert in België, een LIMOSA-verklaring worden opgesteld door de werkgever. Zij dient elektronisch te worden overgemaakt aan de RSZ. De verklaring dient onder andere de arbeidsduur en het werkrooster te bevatten. Alle modaliteiten zijn vervat in een koninklijk besluit.

SIOD ontdekte al 3000 gevallen van sociaal gesjoemel

De Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) heeft tussen juli 2006 en februari 2007 bijna 18.400 werkgevers en werknemers gecontroleerd, en 3.033 inbreuken vastgesteld. De cijfers werden gepubliceerd door De Morgen. De SIOD, die onlangs is opgericht om grote sociale fraude op te sporen, overkoepelt de Sociale Inspectie, de RVA, de RSZ en Toezicht Sociale Wetten.

Vertrekvakantiegeld voor bedienden

Vervroegd vakantiegeld of vertrekvakantiegeld bevat de opgebouwde vakantierechten die de werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst aan een bediende moet uitbetalen. De regeling ondergaat een grondige wijziging sinds 1 januari 2007 zowel inzake percentages, RSZ-bijdragen en vakantieattest.

Onze partners