RSZ

Kilometervergoeding opnieuw en retroactief verhoogd

Zopas is in het Staatsblad een besluit verschenen dat de kilometervergoeding voor ambtenaren verhoogt met terugwerkende kracht tot 1 juli, de datum waarop de vorige verhoging was ingegaan. Volgens ADMB is deze aanpassing het gevolg van een nieuwe berekeningswijze.

Sociaal en fiscaal statuut van anciënniteitspremies

De FOD Financiën heeft het fiscaal regime van anciënniteitspremies sinds kort afgestemd op de behandeling door de RSZ. De maatregel heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2006. Partena wijdt een analyse aan dit thema.

Ex-jobstudent aanwerven kan bijbetaling kosten

Misschien bent u erg tevreden over een jobstudent, en wil u hem een vast contract aanbieden. Maar opgelet als u de jongere gewoon laat verderwerken in de functie die hij had als student. De RSZ kan er van uitgaan dat de de studentenjob een vermomde proefperiode was.

RSZ biedt nieuwe contactmogelijkheden aan

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft zijn website vernieuwd. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om bijkomende functies aan te bieden: een personeelslid van de RSZ contacteren, een opmerking formuleren, een vraag stellen, een klacht indienen aan de hand van een elektronisch formulier, online attesten aanvragen, enz.

RECHTSPRAAK: Regelmaat geen criterium in AO-wet

Zelfs zeer geringe prestaties die zonder enige regelmaat worden verricht, kunnen onder de wet op de Arbeidsovereenkomsten vallen, waardoor er sociale bijdragen op verschuldigd zijn door de werkgever. Dat blijkt uit een recent arrest van het Hof van Cassatie. De zaak draaide om zes aardappelontpitters die hun prestaties factureerden als zelfstandigen.

Nieuwe onkostenbedragen voor buitenlandse reizen

Sinds 1 april hanteert Buitenlandse Zaken voor zijn ambtenaren nieuwe forfaitaire bedragen voor de kleine onkosten tijdens buitenlandse dienstreizen. Deze bedragen worden door de fiscus en de RSZ als redelijk beschouwd, en dus worden ze vaak ook door ondernemingen toegepast. Voor enkele landen zijn de bedragen verlaagd; dat is het geval voor Duitsland, Spanje, Nederland en Frankrijk.

Anciënniteitspremies: fiscus volgt RSZ

Anciënniteitspremies worden voortaan door de belastingdiensten op dezelfde manier behandeld als door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Voor de werknemer is de premie vrijgesteld van belastingen, voor de werkgever is de premie niet aftrekbaar als beroepskost. Een circulaire van de fiscus bepaalt de voorwaarden waarin deze regeling van toepassing is.

Nieuwe werkwijze inzake informatie aan werknemers

Als gevolg van de gewijzigde structuur van de sociale balans (zie dit bericht in HR Alert) verandert op 1 december 2008 ook de werkwijze inzake de informatie aan de werknemers in de privé-sector.

RSZ controleert doorverkoop van firmawagens

Uit een proces in Antwerpen is gebleken dat de RSZ optreedt wanneer hij van mening is dat een werkgever een goed onder de prijs heeft doorverkocht aan een werknemer. Het verschil tussen de verkoopprijs en de werkelijke waarde wordt beschouwd als een verdoken loon waarop SZ-bijdragen verschuldigd zijn. In dit concrete geval ging het om een firmawagen.

Twee hoofdstukken geschrapt uit sociale balans

De sociale balans die elke werkgever jaarlijks moet indienen bij de Nationale Bank wordt vereenvoudigd. Rubriek 3, over de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling, valt helemaal weg. Die informatie is sowieso beschikbaar via de RSZ.

Onze partners