RSZ

RSZ controleert doorverkoop van firmawagens

Uit een proces in Antwerpen is gebleken dat de RSZ optreedt wanneer hij van mening is dat een werkgever een goed onder de prijs heeft doorverkocht aan een werknemer. Het verschil tussen de verkoopprijs en de werkelijke waarde wordt beschouwd als een verdoken loon waarop SZ-bijdragen verschuldigd zijn. In dit concrete geval ging het om een firmawagen.

Twee hoofdstukken geschrapt uit sociale balans

De sociale balans die elke werkgever jaarlijks moet indienen bij de Nationale Bank wordt vereenvoudigd. Rubriek 3, over de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling, valt helemaal weg. Die informatie is sowieso beschikbaar via de RSZ.

Vanaf nu sancties bij onjuiste RSZ-aangifte

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft zopas de financiële sancties bekendgemaakt, die hij vanaf nu zal toepassen wanneer een kwartaalaangifte onvolledig of onjuist is. Wanneer een werkgever twee keer na elkaar een onvolledige of onjuiste aangifte doet, kan daar nog een forfaitaire boete bovenop komen.

RSZ-regime van sluitingsvergoedingen verduidelijkt

Alleen de wettelijke sluitingsvergoedingen zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Dat staat in een Koninklijk Besluit dat op 1 juli 2007 van kracht wordt. Op bij cao afgesproken aanvullende sluitingsvergoedingen of sluitingsvergoedingen ten gunste van wie er niet voor in aanmerking komt, zullen dus sociale bijdragen moeten worden betaald.

Wetgeving: gedetacheerde werknemers

Sinds 1 april moet voor elke buitenlandse loontrekkende werknemer, die tijdelijk of deeltijds prestaties levert in België, een LIMOSA-verklaring worden opgesteld door de werkgever. Zij dient elektronisch te worden overgemaakt aan de RSZ. De verklaring dient onder andere de arbeidsduur en het werkrooster te bevatten. Alle modaliteiten zijn vervat in een koninklijk besluit.

SIOD ontdekte al 3000 gevallen van sociaal gesjoemel

De Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) heeft tussen juli 2006 en februari 2007 bijna 18.400 werkgevers en werknemers gecontroleerd, en 3.033 inbreuken vastgesteld. De cijfers werden gepubliceerd door De Morgen. De SIOD, die onlangs is opgericht om grote sociale fraude op te sporen, overkoepelt de Sociale Inspectie, de RVA, de RSZ en Toezicht Sociale Wetten.

Vertrekvakantiegeld voor bedienden

Vervroegd vakantiegeld of vertrekvakantiegeld bevat de opgebouwde vakantierechten die de werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst aan een bediende moet uitbetalen. De regeling ondergaat een grondige wijziging sinds 1 januari 2007 zowel inzake percentages, RSZ-bijdragen en vakantieattest.

Meer studenten aan het werk tijdens het jaar

De studenten maken volop gebruik van de nieuwe regeling, waarbij ze sinds 1 oktober 2005 ook tijdens het schooljaar 23 dagen mogen werken zonder dat de normale RSZ-bijdragen worden afgehouden op hun loon. Dat is de belangrijkste conclusie van een evaluatierapport van Randstad, dat zelf via het eigen net meer dan 9.000 studenten aan werk kon helpen buiten de zomervakantie.

RSZ verruimt notie "ten laste van werkgever"

In zijn recentste algemene onderrichtingen verruimt de RSZ de draagwijdte van het begrip "ten laste van de werkgever". Ook onrechtstreekse tenlastenemingen door de werkgever worden beschouwd als loon dat onderhevig is aan sociale bijdragen.

Voorafgaandelijke melding gedetacheerden verplicht

De programmawet die nog voor het jaareinde moet worden goedgekeurd bevat een nieuwe verplichting voor werkgevers: via LIMOSA zullen zij vooraf inlichtingen moeten geven aan de RSZ over de tewerkstelling van buitenlanders. Het begrip "detachering" wordt in de ontwerptekst breed geïnterpreteerd.

Onze partners