RSZ

RSZ overweegt kwijtschelding van sancties

Er lopen geruchten dat zowel de RSZ als de fiscus overwegen betalingsfaciliteiten te verlenen aan ondernemingen die getroffen worden door de crisis, inbegrepen een uitstel van de betaling van de bedrijfsvoorheffing.

Eindejaarspremie schrappen ligt zeer moeilijk

Misschien overweegt uw onderneming aan de werknemers voor te stellen dat zij in deze crisistijd hun eindejaarspremie laten vallen. Het voortbestaan van de onderneming is immers ook in hun belang.

Verjaringstermijn voor RSZ-schulden wordt korter

De verjaringstermijn waarbinnen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een vordering kan instellen, bedraagt momenteel 5 jaar. Op 1 januari 2009 wordt deze termijn op 3 jaar gebracht. Het werkt ook in omgekeerde richting: een werkgever heeft vanaf 1 januari slechts drie jaar om niet-verschuldigde bijdragen terug te vorderen.

RSZ schakelt over op SEPA-rekeningnummers

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft al zijn overschrijvingsformulieren en documenten aangepast aan de nieuwe Europese standaard SEPA. Vanaf 1 januari 2009 zal u de nieuwe, extra lange rekeningnummers zien opduiken. U mag wel nog tot eind 2010 de oude nummers en overschrijvingsformulieren gebruiken.

Kilometervergoeding opnieuw en retroactief verhoogd

Zopas is in het Staatsblad een besluit verschenen dat de kilometervergoeding voor ambtenaren verhoogt met terugwerkende kracht tot 1 juli, de datum waarop de vorige verhoging was ingegaan. Volgens ADMB is deze aanpassing het gevolg van een nieuwe berekeningswijze.

Sociaal en fiscaal statuut van anciënniteitspremies

De FOD Financiën heeft het fiscaal regime van anciënniteitspremies sinds kort afgestemd op de behandeling door de RSZ. De maatregel heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2006. Partena wijdt een analyse aan dit thema.

Ex-jobstudent aanwerven kan bijbetaling kosten

Misschien bent u erg tevreden over een jobstudent, en wil u hem een vast contract aanbieden. Maar opgelet als u de jongere gewoon laat verderwerken in de functie die hij had als student. De RSZ kan er van uitgaan dat de de studentenjob een vermomde proefperiode was.

RSZ biedt nieuwe contactmogelijkheden aan

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft zijn website vernieuwd. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om bijkomende functies aan te bieden: een personeelslid van de RSZ contacteren, een opmerking formuleren, een vraag stellen, een klacht indienen aan de hand van een elektronisch formulier, online attesten aanvragen, enz.

RECHTSPRAAK: Regelmaat geen criterium in AO-wet

Zelfs zeer geringe prestaties die zonder enige regelmaat worden verricht, kunnen onder de wet op de Arbeidsovereenkomsten vallen, waardoor er sociale bijdragen op verschuldigd zijn door de werkgever. Dat blijkt uit een recent arrest van het Hof van Cassatie. De zaak draaide om zes aardappelontpitters die hun prestaties factureerden als zelfstandigen.

Nieuwe onkostenbedragen voor buitenlandse reizen

Sinds 1 april hanteert Buitenlandse Zaken voor zijn ambtenaren nieuwe forfaitaire bedragen voor de kleine onkosten tijdens buitenlandse dienstreizen. Deze bedragen worden door de fiscus en de RSZ als redelijk beschouwd, en dus worden ze vaak ook door ondernemingen toegepast. Voor enkele landen zijn de bedragen verlaagd; dat is het geval voor Duitsland, Spanje, Nederland en Frankrijk.

Onze partners