RSZ

Wetgeving: gedetacheerde werknemers

Sinds 1 april moet voor elke buitenlandse loontrekkende werknemer, die tijdelijk of deeltijds prestaties levert in België, een LIMOSA-verklaring worden opgesteld door de werkgever. Zij dient elektronisch te worden overgemaakt aan de RSZ. De verklaring dient onder andere de arbeidsduur en het werkrooster te bevatten. Alle modaliteiten zijn vervat in een koninklijk besluit.

SIOD ontdekte al 3000 gevallen van sociaal gesjoemel

De Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) heeft tussen juli 2006 en februari 2007 bijna 18.400 werkgevers en werknemers gecontroleerd, en 3.033 inbreuken vastgesteld. De cijfers werden gepubliceerd door De Morgen. De SIOD, die onlangs is opgericht om grote sociale fraude op te sporen, overkoepelt de Sociale Inspectie, de RVA, de RSZ en Toezicht Sociale Wetten.

Vertrekvakantiegeld voor bedienden

Vervroegd vakantiegeld of vertrekvakantiegeld bevat de opgebouwde vakantierechten die de werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst aan een bediende moet uitbetalen. De regeling ondergaat een grondige wijziging sinds 1 januari 2007 zowel inzake percentages, RSZ-bijdragen en vakantieattest.

Meer studenten aan het werk tijdens het jaar

De studenten maken volop gebruik van de nieuwe regeling, waarbij ze sinds 1 oktober 2005 ook tijdens het schooljaar 23 dagen mogen werken zonder dat de normale RSZ-bijdragen worden afgehouden op hun loon. Dat is de belangrijkste conclusie van een evaluatierapport van Randstad, dat zelf via het eigen net meer dan 9.000 studenten aan werk kon helpen buiten de zomervakantie.

RSZ verruimt notie "ten laste van werkgever"

In zijn recentste algemene onderrichtingen verruimt de RSZ de draagwijdte van het begrip "ten laste van de werkgever". Ook onrechtstreekse tenlastenemingen door de werkgever worden beschouwd als loon dat onderhevig is aan sociale bijdragen.

Voorafgaandelijke melding gedetacheerden verplicht

De programmawet die nog voor het jaareinde moet worden goedgekeurd bevat een nieuwe verplichting voor werkgevers: via LIMOSA zullen zij vooraf inlichtingen moeten geven aan de RSZ over de tewerkstelling van buitenlanders. Het begrip "detachering" wordt in de ontwerptekst breed geïnterpreteerd.

Verhoogde boete outplacementweigering vanaf 1 maart

Werkgevers die verplicht zijn outplacement aan te bieden maar dit niet doen, moeten aan de RSZ een boete van 1800 euro betalen. In het kader van het Generatiepact is dit bedrag verdubbeld tot 3600 euro. Het toepassingsbesluit is gepubliceerd in het Staatsblad, zodat de verhoogde boete ingaat op 1 maart 2007.

Studenten zijn slecht geïnformeerd

Slechts op op vijf studenten kent de nieuwe wetgeveing inzake studentenarbeid. Dat blijkt onder andere uit een recente rondvraag die Randstad heeft uitgevoerd bij 1.000 studenten tussen 15 en 25 jaar.

Regering lanceert strategisch plan tegen sociale fraude

De federale regering heeft een strategisch plan tegen de sociale fraude goedgekeurd. Het plan werd voorgesteld door de ministers Vanvelthoven en Demotte en omvat twee grote luiken. De vier inspectiediensten gaan nauwer samenwerken om werkgevers op te sporen die RSZ-bijdragen ontduiken en om misbruiken met uitkeringen te ontdekken.

Nieuwe regeling studentenarbeid levert resultaat op

De jongeren maken veel gebruik van de wet die hen sinds oktober 2005 de mogelijkheid biedt in de loop van het studiejaar 23 dagen te werken zonder de normale RSZ-afhoudingen op hun loon. Dat blijkt uit cijfers van Randstad.

Onze partners