Rechtspraak

12 dagen om dringende reden te betwisten

Wie zijn job verliest om dringende reden, en twijfels heeft over de ontslagbevoegdheid van de ondertekenaar van de brief, heeft nog 12 werkdagen de tijd om de geldigheid van het ontslag te betwisten, zelfs als hij zich na het ontvangen van de brief niet meer heeft aangeboden op het werk. Een correcte delegatie van bevoegdheden is dus een must.

Beschermingsvergoeding ondanks akkoord van PC

Het Arbeidshof bestempelde het ontslag van een beschermde werknemer in het kader van een collectief ontslag als onregelmatig, ondanks het feit dat het was goedgekeurd door het paritair comité. De werkgever had niet aangetoond waarom uitgerekend de betrokkene weg moest, terwijl directe collega's mochten blijven; hij moet een beschermingsvergoeding betalen.

Verhoor in het Engels mocht, zegt Arbeidshof

Een werkgever uit Vilvoorde mocht wel degelijk het Vlaams Taaldecreet naast zich neerleggen en een werknemer verhoren in het Engels, zo besliste het Arbeidshof van Brussel, want de betrokkene oefende zijn job uit in verschillende landen. Volgens advocatenkantoor Claeys & Engels gaat het hof hiermee een stap verder dan een recent arrest van het Europees Hof van Justitie.

Onzorgvuldige fax kost half jaarloon

In de banksector mag een ontslag wegens disciplinaire of professionele tekortkoming pas vallen na een onderhoud met de werknemer. Dat staat zo in een sectorale cao uit 2007. Omdat hij de intentie tot ontslag al had vermeld in een fax aan de raadsman van een werknemer, werd een werkgever veroordeeld tot een schadevergoeding van zes maanden loon.

Gehandicapte baby mag geen ontslagreden zijn

Een werkgever is veroordeeld tot een schadevergoeding en zes maanden loon omdat hij een manager had ontslagen nadat die vader was geworden van een gehandicapt kind. De werkgever vreesde dat de werknemer niet voldoende beschikbaar zou zijn. Het is de eerste veroordeling op grond van "discriminatie door associatie" in België.

Valkuilen in regels rond concurrentiebeding

De regelgeving rond concurrentiebeding kan tot onaangename verrassingen leiden voor de werkgever. Het Arbeidshof kende een concurrentievergoeding van een half jaar brutoloon toe, hoewel de ex-werknemer om medische redenen niet meer in staat was een soortgelijke activiteit uit te oefenen, minder verdiend had dan het drempelloon en geen individueel concurrentiebeding had ondertekend.

Exploitatiezetel bepaalt taal van ontslagbrief

Een Franstalige werknemer eiste een aanvullende opzegvergoeding omdat zijn ontslag in het Frans was opgesteld, terwijl het gebouw waar hij werkte enkele meters op Vlaams grondgebied stond. Maar het postadres van de exploitatiezetel lag in het Brussels gewest, en de werkgever had de Taalwet dus correct toegepast.

Ryanair mag blijven lage Ierse SZ betalen

Zes Ryanair-werknemers die vanuit de luchthaven van Charleroi werken, hebben de arbeidsrechtbank er niet van overtuigd dat zij onder het Belgische socialezekerheidsrecht moeten vallen. De luchtvaartmaatschappij mag op het loon van haar 'Belgisch' personeel dus de lage Ierse patronale lasten blijven betalen. De vakbonden gaan wellicht in beroep.

Wanneer verwittigen bij langer ziek zijn?

Vier weken op rij verwittigde een zieke werkneemster haar baas pas op de voorziene werkhervattingsdag dat haar arbeidsongeschiktheid met een week werd verlengd, hoewel haar was gevraagd niet tot het laatste nippertje te wachten. Zij werd ontslagen om dringende reden, maar de werkgever werd veroordeeld tot het betalen van een opzeggingsvergoeding.

Werkgever betaalt voor fout in interimcontract

Omdat de vermeerdering van werk niet afdoende was bewezen en er geen akkoord was gevraagd aan de vakbondsdelegatie, oordeelde het Arbeidshof dat een uitzendkracht in werkelijkheid een contract van onbepaalde duur had vanaf de eerste dag van haar interimopdracht.

Onze partners