Rechtspraak

RSZ eist bijdragen op lidgeld van koopjessite

Een werkgever die voor zijn werknemers het inschrijvingsgeld had betaald voor een koopjeswebsite moet op dat toegestane voordeel sociale bijdragen betalen, zelfs als de werknemers geen aankopen deden. Het Arbeidshof gaf gelijk aan de RSZ, die had aangevoerd dat het inschrijvingsgeld onder het loonbegrip valt.

Stevig dossier redt werkgever van veroordeling

Een vrouw werd ontslagen kort na een afwezigheid in het kader van een in vitro fertilisatie. Zij vorderde een beschermingsvergoeding. De werkgever werd in beroep vrijgesproken van discriminatie op grond van geslacht omdat hij onweerlegbaar kon aantonen dat het ontslag te maken had met een dalende omzet.

Mandaat mag afgevaardigde niet benadelen

U mag de criteria voor een meriteverhoging niet op zo'n manier vastleggen, dat een personeelsafgevaardigde er onmogelijk kan aan voldoen omdat hij tijd moet besteden aan zijn vakbondsactiviteiten. Dat besliste het Hof van Cassatie. De wet zegt dat een personeelsmandaat geen voordeel maar ook geen nadeel mag meebrengen.

Zwangerschap geen excuus om te laat te komen

Een werkgever pikte het niet dat een zwangere vrouw de uurregeling en de prikplicht niet respecteerde. Hij ontsloeg haar tijdens haar proeftijd met een opzeggingsvergoeding van zeven dagen loon. De werkneemster vorderde een beschermingsvergoeding van zes maanden loon.

Lagere opzegvergoeding tijdens medische bijstand

Als u een personeelslid ontslaat dat zijn arbeidsprestaties had verminderd om medische bijstand te geven aan een ziek familielid, dan mag u de opzegvergoeding berekenen op het verminderde loon. Past u daarentegen een opzegtermijn toe, dan moet die berekend worden op de situatie die bestond vooraleer de arbeidsduurvermindering aan aanvang nam.

Geen SZ op concurrentiebeding na ontslag, voor vertrek

Als u een werknemer ontslaat en nog voor de effectieve beëindiging van de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding met hem afsluit, dan zijn daarop geen SZ-bijdragen verschuldigd, zo besliste Cassatie. Voorwaarde is dat het niet gaat om een verdoken opzeggingsvergoeding.

Ruzie over tijdskrediet: wie beslist?

De werkgever mag zijn veto stellen als een werknemer deeltijds tijdskrediet wil opnemen op dagen die slecht uitkomen voor het bedrijf. Maar de beslissing van de werkgever dient op redelijke gronden te berusten, zoniet riskeert hij dat de rechtbank hem terugfluit.

"Perfecte" kandidaat negeren is geen goed idee

Het kan zich tegen u keren als u een sollicitant negeert die aan de criteria in de jobadvertentie voldoet en daarna ook te weigeren hem inzage te geven in het dossier van de aangeworven kandidaat. Volgens het Europees Hof van Justitie mag de feitenrechter in uw houding een aanwijzing van discriminatie ontwaren, wat u kan opzadelen met een schadevergoeding van drie of zes maanden loon.

Dubbele financiële sanctie na Dimona-verzuim

De werkgever die zijn Dimona-verplichting verzuimt, is aan de RSZ een solidariteitsbijdrage schuldig van maximum 2326 euro. Anders dan men soms denkt, ontslaat dit hem echter niet van de in het Sociaal Strafwetboek voorziene strafrechtelijke of administratieve geldboete. Dat blijkt uit een recent arrest van het Grondwettelijk Hof.

Nog verlof als nieuwe job al gevonden is?

Heeft een werknemer nog recht op sollicitatieverlof als hij al een nieuwe betrekking gevonden heeft? De blog van SD Worx meent van niet, maar stelt vast dat er juridisch geen 100% duidelijkheid bestaat. Als u kan aantonen dat het opgenomen verlof gebruikt werd voor iets anders dan voor een sollicitatie, kan u wel beslissen het gewaarborgd loon niet te betalen.

Onze partners