Rechtspraak

Gehandicapte baby mag geen ontslagreden zijn

Een werkgever is veroordeeld tot een schadevergoeding en zes maanden loon omdat hij een manager had ontslagen nadat die vader was geworden van een gehandicapt kind. De werkgever vreesde dat de werknemer niet voldoende beschikbaar zou zijn. Het is de eerste veroordeling op grond van "discriminatie door associatie" in België.

Valkuilen in regels rond concurrentiebeding

De regelgeving rond concurrentiebeding kan tot onaangename verrassingen leiden voor de werkgever. Het Arbeidshof kende een concurrentievergoeding van een half jaar brutoloon toe, hoewel de ex-werknemer om medische redenen niet meer in staat was een soortgelijke activiteit uit te oefenen, minder verdiend had dan het drempelloon en geen individueel concurrentiebeding had ondertekend.

Exploitatiezetel bepaalt taal van ontslagbrief

Een Franstalige werknemer eiste een aanvullende opzegvergoeding omdat zijn ontslag in het Frans was opgesteld, terwijl het gebouw waar hij werkte enkele meters op Vlaams grondgebied stond. Maar het postadres van de exploitatiezetel lag in het Brussels gewest, en de werkgever had de Taalwet dus correct toegepast.

Ryanair mag blijven lage Ierse SZ betalen

Zes Ryanair-werknemers die vanuit de luchthaven van Charleroi werken, hebben de arbeidsrechtbank er niet van overtuigd dat zij onder het Belgische socialezekerheidsrecht moeten vallen. De luchtvaartmaatschappij mag op het loon van haar 'Belgisch' personeel dus de lage Ierse patronale lasten blijven betalen. De vakbonden gaan wellicht in beroep.

Wanneer verwittigen bij langer ziek zijn?

Vier weken op rij verwittigde een zieke werkneemster haar baas pas op de voorziene werkhervattingsdag dat haar arbeidsongeschiktheid met een week werd verlengd, hoewel haar was gevraagd niet tot het laatste nippertje te wachten. Zij werd ontslagen om dringende reden, maar de werkgever werd veroordeeld tot het betalen van een opzeggingsvergoeding.

Werkgever betaalt voor fout in interimcontract

Omdat de vermeerdering van werk niet afdoende was bewezen en er geen akkoord was gevraagd aan de vakbondsdelegatie, oordeelde het Arbeidshof dat een uitzendkracht in werkelijkheid een contract van onbepaalde duur had vanaf de eerste dag van haar interimopdracht.

Zelfs niet-betwist ontslag kan willekeurig zijn

Zelfs als de betrokken arbeider of arbeidster het ontslag niet betwist, kan de werkgever veroordeeld worden tot zes maanden loon wegens willekeurig ontslag. Zo oordeelt het Hof van Cassatie in een zaak waarin de werkgever ook schuldig werd bevonden aan overtreding van het ontslagverbod bij overgang van onderneming.

Dringende reden: in het verhoor telt elk woord

In het verhoor dat de dag zelf tot een ontslag om dringende reden leidde, had een werkgever zich laten ontvallen dat hij "wist dat de bediende voor concurrenten werkte". Hoe lang hij dat wist, was onduidelijk en dus was volgens het Arbeidshof sprake van een schending van de driedagentermijn.

RSZ moet van extralegale kinderbijslag afblijven

Een werkgever mag als extralegaal voordeel de kinderbijslag verdubbelen zonder daarop aan de RSZ sociale bijdragen te betalen, zo besliste de Arbeidsrechtbank van Luik. De RSZ int momenteel deze bijdragen eigenmachtig en zonder wettelijke basis. Het vonnis krijgt vermoedelijk nog een staartje, maar in deze tijden van loonstop zal het wellicht aandacht krijgen.

Een verkoper is geen vertegenwoordiger

U bent geen uitwinningsvergoeding verschuldigd aan een commercieel medewerker die enkel verkoopt aan klanten die naar hem toe komen, ook als zijn functietitel twijfel zou kunnen zaaien. Het Arbeidshof van Brussel zette de puntjes op de i wat betreft de regels voor handelsvertegenwoordigers.

Onze partners