Rechtspraak

Willekeurig ontslag bestaat niet meer

De regels over willekeurig ontslag schenden de grondwet; zij zijn niet meer toepasselijk sinds 1 april 2014. Aldus een arrest dat het Grondwettelijk Hof gisteren velde. Dat het de werkgever is die het niet-willekeurige karakter moet aantonen is een schending, evenals het feit dat wie een arbeider tewerkstelt een sanctie riskeert waaraan een werkgever van een bediende ontsnapt.

Toch bijdragen op auteursrechten van werknemers

Indien een auteur of kunstenaar die in dienstverband werkt gedeeltelijk wordt vergoed in de vorm van auteursrechten, dan zijn wel degelijk sociale bijdragen verschuldigd op deze vergoeding. De voordelen waarop een werknemer recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking vormen immers een loon, en daarop zijn SZ-bijdragen verschuldigd. Dat besliste het Hof van Cassatie.

Bij overname blijft stopgezette cao gelden

Wanneer uw onderneming een bedrijf overneemt dat een einde had gemaakt aan een lopende cao, bent u niet enkel gebonden door de rechtsgevolgen van de stopgezette cao maar bent u ook verplicht de continuïteit van de arbeidsvoorwaarden te garanderen tot er een nieuwe cao tot stand is gekomen. Dat volgt uit een recent arrest van het Europese Hof van Justitie.

Milquet-boetes zijn ongrondwettelijk

De collectieve, sectorale boetes bij een tekort aan opleidingsinspanningen, ook wel Milquet-boetes geheten, schenden de Grondwet, zo besliste donderdag het Grondwettelijk Hof in een zaak die was aangespannen door de Union des Classes Moyennes. De vele tienduizenden boetes waren nog niet geïnd en er is nu weinig kans dat ze ooit effectief zullen moeten worden betaald.

Ontslagprocedure personeelsafgevaardigde

Wanneer u een personeelsafgevaardigde wil ontslaan, heeft u na de rechterlijke vaststelling van niet-verzoening slechts drie werkdagen om de ontslagprocedure rechtsgeldig voort te zetten. Deze regel schendt de grondwet, aldus het Grondwettelijk Hof, omdat er geen enkele garantie is dat de werkgever binnen de drie werkdagen op de hoogte zal zijn van de rechterlijke beslissing.

Ontslag: werkgever betaalt nalatigheid duur

Een werkgever is in cassatie veroordeeld tot de betaling van een opzeggingsvergoeding, berekend zoals voor arbeidscontracten van onbepaalde duur, aan een werknemer die volgens de werkgever slechts voor een bepaalde duur aan de slag was. De werkgever had nagelaten een schriftelijke arbeidsovereenkomst te laten ondertekenen voor de start van de tewerkstelling.

Ontslag: betaal groepsverzekering geen twee keer

Een werknemer mag eisen dat u hem bovenop zijn opzeggingsvergoeding ook de premies van zijn groeps- en/of hospitalisatieverzekering uitbetaalt die overeenkomen met de periode gedekt door de vergoeding. Aldus een vonnis van de arbeidsrechtbank. Als hij de premie intussen al heeft overgemaakt aan de verzekeringsmaatschappij, zal de werkgever dus twee keer moeten betalen.

"Richt u tot mijn advocaat" is domiciliekeuze

Als een werknemer aan zijn werkgever vraagt zich voortaan enkel tot zijn advocaat te richten, dan mag de werkgever de aangetekende brief met de kennisgeving van een ontslag om dringende reden wel degelijk rechtsgeldig naar die advocaat zenden. Dat besliste het Hof van Cassatie.

Misbruik van werk-gsm kost werknemer duur

Het Arbeidshof stelde een werkgever in het gelijk, die loon had ingehouden en een schadevergoeding had opgelegd aan een werknemer die met zijn werk-gsm vaak naar dure astrolijnen had gebeld. Maar de werkgever kreeg ook een veeg uit de pan: hij was laks geweest en had scherper moeten controleren.

Rechter mag fiscale boete van 309% milderen

Een rechtbank heeft wel degelijk de bevoegdheid om de bijzondere fiscale aanslag van 309% (geheime commissielonen) te verlagen of zelfs helemaal kwijt te schelden, zo besliste het Grondwettelijk Hof. Dat is goed nieuws voor werknemers en werkgevers die te goeder trouw of uit vergetelheid een voordeel niet hadden aangegeven.

Onze partners