Rechtspraak

Baas mag online communicatie nagaan

Werkgevers mogen nagaan of de werknemers tijdens de werkuren privé chatten of mailen, en de schending van de bedrijfsregels over online communicatie is een geldig motief voor ontslag. Dat zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het arrest ligt in lijn met de Belgische wetgeving, die aan de baas wel een zekere terughoudendheid en proportionaliteit oplegt.

U mag werkwilligen niet zomaar naar huis sturen

Tijdens een staking had een werkgever geweigerd aan de werkwilligen taken te geven. Hij had hen niet betaald. Zij spanden een proces aan wegens schending van de plicht tot werkverschaffing die wordt opgelegd door de wet op de arbeidsovereenkomst. Na het Arbeidshof stelde ook Cassatie vast dat er geen sprake was geweest van overmacht en dat de werkgever dus een fout had begaan.

Werkgever had rijbewijs moeten checken

De politierechtbank van Halle veroordeelde een transportbedrijf tot 6000 euro boete, omdat het een vrachtwagenchauffeur had aangeworven zonder te checken of de man een geldig rijbewijs had. De trucker had al vier keer een levenslang rijverbod gekregen. In december vorig jaar, toen hij in dienst was van de transportfirma, reed hij een vrouw van 71 dood en pleegde vluchtmisdrijf.

Loonsafstand in ontslagdocument ongeldig

Een werknemer kan geen afstand doen van loon, ook niet via een (standaard-)document dat hem ter ondertekening wordt voorgelegd op het ogenblik dat de dienstbetrekking eindigt. Zo'n document is bovendien ongeldig volgens het overeenkomstenrecht, omdat de werknemer niet precies weet van welke rechten hij afstand doet. Dat besliste het Arbeidshof.

Gedwongen verplaatsing wordt arbeidstijd

In principe is de woon-werkverplaatsing geen arbeidstijd. Maar als een eenzijdige beslissing van de werkgever, zoals de sluiting van regionale kantoren, de werknemer de facto dwingt van thuis rechtstreeks naar de eerste plaats van tewerkstelling te rijden, dan geldt die verplaatsing volgens het Europees Hof wel als arbeidstijd.

Klachten tegen schijnkandidaten niet kansloos

Werknemers met negatieve evaluaties die zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen louter om beschermd te zijn tegen ontslag: het komt voor. Vaker dan voorheen gingen de werkgevers daar bij de vorige sociale verkiezingen tegenin door bij de rechtbank klacht in te dienen wegens rechtsmisbruik. Volgens een eerste analyse krijgen deze werkgevers vaker gehoor, vooral aan Waalse kant.

Kortere opzegtermijnen in de bouw vernietigd

Vanaf 2018 gelden ook voor arbeiders op bouwplaatsen de algemene opzegtermijnen van het Eenheidsstatuut. Zij zullen ook recht hebben op de compensatievergoeding bij ontslag. Het Grondwettelijk Hof heeft het uitzonderingsregime voor de bouwsector vernietigd. Volgens de zeer teleurgestelde werkgevers dreigt "een tsunami voor de werkgelegenheid".

Mondeling ontslag legt datum niet vast

Een ontslag gaat pas in wanneer de werkgever de beslissing op ondubbelzinnige wijze aan de betrokkene zelf meedeelt. Het is de werkgever die deze datum moet bewijzen. Verwijzen naar een gesprek of een Dimonamelding volstaat niet, maar de overhandiging van de C4 wel, zo besliste de arbeidsrechtbank.

Recht op overloon: prikklok sterker dan AR

Heeft een werknemer overuren gepresteerd, dan heeft hij recht op overloon, ook wanneer het arbeidsreglement zegt dat voor overuren het akkoord van de werkgever is vereist en dit akkoord niet was gegeven. Zo besliste het Arbeidshof.

Verzet tegen vakbondsaanstelling duur betaald

Zich verzetten tegen de aanstelling van een bepaalde werknemer als syndicaal afgevaardigde kan nare gevolgen hebben. Een werkgever ondervond het aan den lijve: hij werd veroordeeld tot het betalen van twee beschermingsvergoedingen, een vaste en een variabele tot het einde van het vierjarige mandaat van de betrokkene.

Onze partners