Rechtspraak

PUBLICATIE: De verbreking van de arbeidsovereenkomst

Bij Larcier is een overzicht verschenen van de recente rechtspraak over de verbreking van de arbeidsovereenkomst. Het gaat om de vertaling in het Frans van een boek door het advocatenkantoor Claeys & Engels. Het richt zich niet enkel tot juristen, maar ook tot bedrijfsverantwoordelijken en hr-managers.

RECHTSPRAAK: ontslagbescherming na sociale verkiezingen

Wie twee keer zonder succes kandidaat-personeelsafgevaardigde was, geniet na deze tweede keer slechts twee jaar ontslagbescherming (i.p.v. tot na de volgende sociale verkiezingen), en heeft slechts twee jaar recht op de zgn. beschermingsvergoeding wanneer hij wordt afgedankt.

Moederschapsverlof mag loonhandicap veroorzaken

Het Europees hof van justitie heeft een arrest geveld dat in de toekomst een weerslag kan hebben op het arbeidsinkomen van werkende moeders. Een langere werkervaring belonen met een loonsverhoging is legitiem, stelt het hof vast. Verschillen in verloning die het gevolg zijn van verschillen in effectieve arbeidsprestaties zijn dus geoorloofd.

RECHTSPRAAK Werkgever veroordeeld na controle op e-mailverkeer

In beroep heeft een werkgever een proces verloren tegen een werknemer die om dringende reden ontslagen was omdat uit zijn e-mails was gebleken dat hij tijdens de kantooruren een concurrerende activiteit dreef.

Forfaitaire onkostenvergoedingen mogen niet vaag zijn

Forfaitaire onkostenvergoedingen zijn toegestaan, en om ze als loon te kunnen belasten moet de fiscus eerst aantonen dat ze een vermomd loon uitmaakten. Recent heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel in een dergelijk geval de fiscus gelijk gegeven. De forfaitaire vergoedingen waren te vaag omschreven en konden o.m.

Nieuwe rechtspraak over camerabewaking

De arbeidsrechtbank van Brussel heeft zich op korte tijd twee maal verzet tegen het gebruik van videobeelden door een werkgever in het kader van een ontslag om dringende reden. Vorig jaar had het Hof van Cassatie geoordeeld dat videobeelden toelaatbaar zijn als bewijsmiddel.

EU-regels verbieden ontslag wegens ziekte niet

De Europese wetgeving verbiedt discriminatie op basis van handicap, en een werknemer mag dus niet worden afgedankt omdat hij of zij gehandicapt is. Een Spaanse werkneemster die ontslagen werd tijdens een lange afwezigheid wegens ziekte, beriep zich op deze regel om het ontslag door de rechter ongedaan te laten maken. De Spaanse rechter legde de kwestie voor aan het Europees hof van justitie.

"Loon" omvat naast brutowedde ook voordelen

Het Hof van Cassatie heeft een arrest geveld in een dispuut over de berekening van de schadevergoeding bij schending van de vastheid van betrekking in de verzekeringssector. Het Hof bepaalde dat het begrip "loon" niet enkel het maandloon omvat, maar ook de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst. De advocaten van Claeys & Engels verschaffen toelichting in HRSquare.

Is het KB over de interestberekening op het loon onwettig?

In recente arresten heeft het Arbeidshof van Brussel vraagtekens gezet bij de wettigheid van het KB van 3 juli 2005 over de berekening van interesten die verschuldigd zijn op loon. Het KB zegt dat de berekening moet gebeuren op basis van het brutoloon, als het recht op betaling ontstaan was vanaf 1 juli 2005.

RECHTSPRAAK: Werkgever veroordeeld omdat er geroddeld werd

Een werknemer van een ziekenfonds werd ontslagen nadat er geld verdwenen was uit de kas. Het Arbeidshof van Luik oordeelde dat het ontslag om dringende reden onterecht was geweest en dat de betrokkene recht had op een opzegvergoeding.

Onze partners