Rechtspraak

RECHTSPRAAK: Belang van correcte classificatie

De arbeidsrechtbank veroordeelde een werkgever tot de uitbetaling van achterstallig loon aan een ontslagen werknemer, die met succes had gepleit dat hij in een te lage beroepscategorie was ondergebracht. De zaak illustreert vooral het belang van een correcte beroepsclassificatie.

RECHTSPRAAK: Regelmaat geen criterium in AO-wet

Zelfs zeer geringe prestaties die zonder enige regelmaat worden verricht, kunnen onder de wet op de Arbeidsovereenkomsten vallen, waardoor er sociale bijdragen op verschuldigd zijn door de werkgever. Dat blijkt uit een recent arrest van het Hof van Cassatie. De zaak draaide om zes aardappelontpitters die hun prestaties factureerden als zelfstandigen.

RECHTSPRAAK: Ontslag van hogere bedienden

Met een hogere bediende mag de werkgever de overeenkomst over de opzegtermijn of de opzegvergoeding ten vroegste sluiten op het tijdstip waarop de opzeg wordt gegeven. Maar wat gebeurt er wanneer de werkgever op een vroeger tijdstip, bijv. bij de aanwerving, bepaalde beloften heeft gedaan? Kan de ontslagen hogere bediende zich daar dan op beroepen, of niet?

RECHTSPRAAK: "Lichte dwang" is niet verboden

Het gebeurt wel vaker dat de werkgever een op fraude of ander wangedrag betrapt personeelslid een verklaring doet ondertekenen over de feiten, om hem daarna te ontslaan wegens dringende reden. In een recente rechtszaak achtte het Arbeidshof het geoorloofd dat de directie daarbij enige lichte dwang uitoefent.

RECHTSPRAAK: Ontslag van tijdskredietnemer

Een werknemer in tijdskrediet mag men enkel ontslaan wegens dringende reden of om een reden waarvan de aard en de oorsprong niets te maken hebben met het tijdskrediet. Het Hof van Cassatie heeft een arrest geveld waaruit blijkt dat in dit tweede geval de bewijslast bij de werkgever ligt.

RECHTSPRAAK: Berekening van de anciënniteit

Een handelsvertegenwoordiger was achtereenvolgens in dienst bij drie werkgevers, die in feite éénzelfde economische exploitatie-eenheid vormden. Bij zijn ontslag ontving hij een opzeggingsvergoeding die enkel rekening hield met zijn anciënniteit bij de laatste juridische werkgever in de rij. De werknemer aanvaardde dit niet en trok naar de rechtbank. Het Arbeidshof gaf hem gelijk.

Opzeggingsvergoedingen bij tijdskrediet

Wanneer een werknemer in tijdskrediet zijn ontslag krijgt, mag de opzeggingsvergoeding berekend worden op basis van het effectieve loon op het moment van het ontslag. De duur van de opzeggingstermijn, daarentegen, wordt berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. Het Grondwettelijk Hof heeft zich aangesloten bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie.

Nederlandse werknemer draait op voor sportblessures

Aan een werknemer die zelf verantwoordelijk is voor zijn herhaalde arbeidsongeschiktheid, hoeft de werkgever in Nederland niet langer het volledige gewaarborgd loon te betalen. 70% volstaat. Dat heeft een rechtbank beslist in een zaak van een chauffeur die bij herhaling kwetsuren had opgelopen bij het zaalvoetballen.

RECHTSPRAAK: Concurrentiebeding bindt nieuwe baas

Een onderneming had haar concurrent gedagvaard, omdat deze een handelsvertegenwoordiger had aangeworven, die amper een week voordien nog voor haar werkte en die bovendien gebonden was door een concurrentiebeding. De onderneming eiste een schadevergoeding van haar concurrent. Het Hof van Beroep bevond de nieuwe werkgever medeplichtig aan de schending van het concurrentiebeding.

RECHTSPRAAK: Opgelet met ontslag tijdens vakantie

Een werkgever had een bediende ontslagen twee dagen na diens vertrek met vakantie en buiten zijn weten. Het arbeidshof achtte de handelwijze van de werkgever strijdig met de achting en de eerbied die een werkgever aan zijn werknemer verschuldigd is. Het hof kende aan de bediende, bovenop de opzegvergoeding, een vergoeding wegens misbruik van ontslagrecht toe.

Onze partners