Rechtspraak

RECHTSPRAAK: Pensioenpremies tellen mee bij arbeidsongeval

Het Arbeidshof van Gent heeft bepaald dat voor de toepassing van de wet op de arbeidsongevallen de premies die een werkgever betaalt voor het aanvullend pensioen van een werknemer tot diens basisloon behoren. Een arbeidsongevallenverzekeraar had dit betwist, maar verloor dus het pleit. Jurisprudentie van gelijkaardige strekking bestaat al voor de hospitalisatieverzekering.

Pleegzorgverlof gaat van start op 23 november

Met ingang van 23 november 2008 treedt het pleegzorgverlof in werking. Dit nieuwe stelsel geeft aan loontrekkenden het recht zes dagen per jaar van het werk afwezig te blijven om zich bezig te houden met personen die in hun gezin geplaatst zijn door een rechter of een gespecialiseerde dienst. Zij ontvangen geen loon, maar een forfaitaire RVA-uitkering van 96,29 euro per dag.

RECHTSPRAAK: Niet rapporteren is insubordinatie

Een handelsvertegenwoordiger werd ontslagen om dringende redenen, onder meer omdat hij zijn verplichte rapporten niet leverde. De werknemer trok naar de arbeidsrechtbank. Die oordeelde dat de volgehouden weigering verslagen binnen te brengen ondanks aanmaningen hiertoe, gelijkstond met insubordinatie.

Hoe de rechtbanken de Pestwet toepassen

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg stelt een overzicht ter beschikking van recente rechtspraak over geweld, pesterijen en ongewenste intimiteiten op de arbeidsplaats. Het document van 76 bladzijden kan gratis gedownload worden (zie link hieronder).

RECHTSPRAAK: Vermoeden van voltijdse arbeid

Een deeltijdse werknemer zonder geschreven contract voerde aan dat hij voltijds had gewerkt en eiste betaling van overuren. De werkgever hield staande dat de tewerkstelling halftijds was geweest. De klager verloor het pleit, omdat hij zich op een verkeerde juridische basis beroepen had. Het verhaal staat in HRUpdate.

Cassatie creëert "redelijke privacyverwachting"

Het Hof van Cassatie heeft het begrip "redelijke privacyverwachting" gecreëerd in een recent arrest. Het heeft voor gevolg dat rechtbanken minder streng mogen oordelen over werkgevers die hun werknemers controleren via middelen die de privacy in het gedrang kunnen brengen, zoals bijvoorbeeld camerabewaking of een controle van het e-mail en internet gebruik.

RECHTSPRAAK: Absenteïsme als reden tot ontslag

Het absenteïsme van een werknemer volstaat niet als reden tot ontslag. Dat ondervond een werkgever die door het Arbeidshof van Luik werd veroordeeld tot het betalen van de vergoedingen wegens willekeurig ontslag. Eén van de overwegingen was dat de betrokken werknemer niet vaker verzuimde dan de andere personeelsleden.

RECHTSPRAAK: Controle op het internetgebruik

De rechters beginnen grenzen te stellen aan cao nr. 81 van de Nationale Arbeidsraad over het internetgebruik van werknemers tijdens de werkuren. De arbeidsrechtbank in Gent gaf gelijk aan een werkgever die de inhoud van de harde schijf op een kantoorcomputer had geïnspecteerd zonder die controle aan te kondigen, wat cao nr. 81 nochtans voorschrijft.

Arbeidshof versterkt controlerecht van werkgever

Het Arbeidshof van Antwerpen heeft een belangrijke uitspraak gedaan over het controlerecht van de werkgever.

RECHTSPRAAK: Ontslag om dringende reden

Het Arbeidshof in Mons velde een opmerkelijk arrest. Samen met anderen had een werkneemster een vennootschap in het leven geroepen, die concurreert met het bedrijf van haar werkgever. De werkgever ontsloeg haar op staande voet wegens oneerlijke concurrentie.
In eerste aanleg kreeg hij gelijk.

Onze partners