Rechtspraak

Bedrijfsleider mag zijn auto verhuren aan de firma

Een bedrijfsleider mag zijn privé-auto verhuren aan de vennootschap zonder dat hij op het huurbedrag BTW moet aanrekenen. Zo luidt een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. Het proces was aangespannen door de BTW-administratie. De rechtbank stelt wel als voorwaarde dat er geen tekenen mogen zijn dat de zaakvoerder nog andere wagens zal verhuren aan zijn vennootschap.

De bedrijfswagen tijdens de opzeggingstermijn

Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd mits naleving van een opzeggingstermijn, zal de werknemer zijn firmawagen mogen blijven gebruiken tot het einde van deze termijn. Wanneer de werkgever deze regel niet naleeft, stelt hij zich bloot aan veroordeling door de rechtbank.

RECHTSPRAAK: Eenzijdig verzoekschrift tegen stakers

Als op voorhand geweten is dat een stakingsactie zal plaatsvinden, is de procedure van het eenzijdig verzoekschrift niet op haar plaats. Er is immers tijd om ook de vakbonden te horen. Dat oordeelt de rechter in kort geding in Veurne. De uitspraak is een morele overwinning voor de vakbonden.

RECHTSPRAAK: Wacht niet te lang bij dringende reden

Een salesmanager was op kosten van de werkgever in het buitenland gaan dineren en op hotel geweest met een dame. De werkgever vernam dit, maar wachtte langer dan drie werkdagen om de man zijn ontslag om dringende reden te geven. Hij verloor daardoor het proces dat volgde. De werkgever werd door het Arbeidshof veroordeeld tot de betaling van een opzeggingsvergoeding van vier maanden loon.

RECHTSPRAAK: Pensioenpremies tellen mee bij arbeidsongeval

Het Arbeidshof van Gent heeft bepaald dat voor de toepassing van de wet op de arbeidsongevallen de premies die een werkgever betaalt voor het aanvullend pensioen van een werknemer tot diens basisloon behoren. Een arbeidsongevallenverzekeraar had dit betwist, maar verloor dus het pleit. Jurisprudentie van gelijkaardige strekking bestaat al voor de hospitalisatieverzekering.

Pleegzorgverlof gaat van start op 23 november

Met ingang van 23 november 2008 treedt het pleegzorgverlof in werking. Dit nieuwe stelsel geeft aan loontrekkenden het recht zes dagen per jaar van het werk afwezig te blijven om zich bezig te houden met personen die in hun gezin geplaatst zijn door een rechter of een gespecialiseerde dienst. Zij ontvangen geen loon, maar een forfaitaire RVA-uitkering van 96,29 euro per dag.

RECHTSPRAAK: Niet rapporteren is insubordinatie

Een handelsvertegenwoordiger werd ontslagen om dringende redenen, onder meer omdat hij zijn verplichte rapporten niet leverde. De werknemer trok naar de arbeidsrechtbank. Die oordeelde dat de volgehouden weigering verslagen binnen te brengen ondanks aanmaningen hiertoe, gelijkstond met insubordinatie.

Hoe de rechtbanken de Pestwet toepassen

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg stelt een overzicht ter beschikking van recente rechtspraak over geweld, pesterijen en ongewenste intimiteiten op de arbeidsplaats. Het document van 76 bladzijden kan gratis gedownload worden (zie link hieronder).

RECHTSPRAAK: Vermoeden van voltijdse arbeid

Een deeltijdse werknemer zonder geschreven contract voerde aan dat hij voltijds had gewerkt en eiste betaling van overuren. De werkgever hield staande dat de tewerkstelling halftijds was geweest. De klager verloor het pleit, omdat hij zich op een verkeerde juridische basis beroepen had. Het verhaal staat in HRUpdate.

Cassatie creëert "redelijke privacyverwachting"

Het Hof van Cassatie heeft het begrip "redelijke privacyverwachting" gecreëerd in een recent arrest. Het heeft voor gevolg dat rechtbanken minder streng mogen oordelen over werkgevers die hun werknemers controleren via middelen die de privacy in het gedrang kunnen brengen, zoals bijvoorbeeld camerabewaking of een controle van het e-mail en internet gebruik.

Onze partners