Personeelsadministratie

Trillium-overzicht binnenkort in uw e-Box

Wanneer u tewerkstellingsmaatregelen benut, dient u daarover te communiceren naar uw ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging of personeel. De RSZ zal u deze maand het zgn. Trillium-jaaroverzicht bezorgen. Het document becijfert het financiële voordeel dat uw onderneming genoten heeft en houdt rekening met de nieuwste fase van de regionalisering.

Opgelet met overuren tijdens tijdskrediet

Een werknemer in deeltijds tijdskrediet mag bijkomende uren en overuren presteren. De RVA aanvaardt zelfs dat toeslagen op het loon worden uitbetaald. Maar er gelden erg strikte voorwaarden, onder meer over inhaalrust, anders verliest de betrokkene zijn uitkering. Securex geeft toelichting bij de richtlijnen van de RVA.  

33 belangrijke bedragen in één tabel

Op 1 januari 2016 werden een aantal fiscale bedragen aangepast als gevolg van indexeringsmechanismen. Partena Professional heeft ze samengevat in een tabel die u op één A4-tje kan uitprinten om ze bij de hand te houden. De tabel bevat meer dan 30 bedragen, onder meer over de aftrekbare bestedingen en de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever.

Waarom nettoloon stijgt ondanks indexsprong

Ook alle werknemers die bruto hetzelfde bleven verdienen, zien op hun loonbriefje van januari 2016 een iets hoger nettobedrag verschijnen. Dus ook wie niet geniet van de versterkte fiscale werkbonus. Dat is het gevolg van de taxshift, en meer concreet van de verhoging van de forfaitaire beroepskosten en van de aanpassing van de grenzen van de belastingschijven.

Wallonië hervormt tewerkstellingspremies

Kleine ondernemingen in het Waalse gewest ontvangen een premie bij hun eerste aanwerving en wanneer zij bijkomende arbeidsplaatsen creëren. Voor indienstnemingen sedert 1 januari 2014 (sic) worden de regels aangepast en worden ruim een half dozijn sectoren uitgesloten. Als de eerste werknemer geen full-timer is, daalt de premie fors of valt ze weg.

Fiscus komt onbetaalde boete bij u halen

Vanaf 1 februari automatiseert de fiscus de invordering van alle door een rechter opgelegde boetes, aldus de media. Dat zal meebrengen dat u als werkgever sneller een gedeelte van het loon van een wanbetaler zal moeten inhouden en doorstorten naar Financiën.

Indexblokkering beïnvloedt 6 jaarbedragen

Als gevolg van de indexblokkering werd voor het vaststellen van de jaarbedragen voor sommige maatregelen een afwijkende berekening gehanteerd. Het gaat om 6 bedragen, waaronder die van de solidariteitsbijdrage op bedrijfsvoertuigen en de Dimona solidariteitsbijdrage. De website van de Sociale Zekerheid zet deze bedragen op een rij.

Startbanen: een wiskundige jungle

Misschien voldoet u al aan de startbaanverplichting en hoeft u in 2016 geen 26-minners aan te werven. Hoe u dat precies berekent, legt Acerta uit. De oefening is uitzonderlijk ingewikkeld. Er zijn op zijn minst 5 "soorten" jongere werknemers, en die worden elk op een andere manier in de berekeningsformule verwerkt. Wat meebrengt dat het cijferwerk een verrassing kan opleveren.

Alle sleutelbedragen altijd bij de hand

Nu er zoveel sleutelbedragen van het personeelsbeheer in korte tijd veranderen, is een handig en actueel overzicht meer dan welkom. Zo'n overzicht biedt de Sociolist die elke maand wordt bijgewerkt en die u gratis kan downloaden. De lijst bestaat zowel als een sorteerbaar Excelbestand als in pdf-vorm. Wat veranderde ten opzichte van de voorgaande maand is in kleur aangeduid.

Aangiften werkloosheid steeds meer via internet

Vanaf 1 januari 2016 aanvaardt de RVA geen papieren aangifte meer voor tijdelijke werkloosheid, deeltijdse arbeid met inkomensgarantie, activeringsuitkeringen, jeugd- of seniorvakantie. Ook de initiële uitkeringsaanvraag kan u voor bepaalde risico's nu al online doen. Het gaat om volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid, deeltijdse arbeid, jeugd- of seniorvakantie.

Onze partners