Personeelsadministratie

Vertrekvakantiegelden onder nieuw regime

Met terugwerkende kracht tot 1 januari van vorig jaar - 2014 - wordt voor een bijkomend aantal categorieën van werknemers het enkel vertrekvakantiegeld niet langer beschouwd als een loon. De werkgever hoeft er dus geen bijdragen meer op te betalen en er hoeven geen werknemersinhoudingen berekend te worden.

Versterking werkbonus: laatste details gekend

Sinds 1 augustus 2015 gelden nieuwe maximale verminderingsbedragen in het kader van de werkbonus. Een bediende met een laag loon zal nu aan de werkbonus een extra koopkracht te danken hebben van net geen 190 euro, bij de arbeiders stijgt het maximale bedrag tot iets meer dan 205 euro. De maatregel verzacht voor kleinverdieners de gevolgen van de indexsprong.

Cash uitbetaling van loon verder beperkt

Op enkele uitzonderingen na, mag een loon in de nabije toekomst niet meer in contanten worden uitbetaald. De bevoegde Kamercommissie keurde de aanpassing van de Loonbeschermingswet goed; de nieuwe wet wordt van kracht zes maanden na de publicatie in het Staatsblad.

Download tabel van aanvaarde forfaitaire kosten

De RSZ aanvaardt sinds het lopende kwartaal 119,61 euro per maand als maximumforfait voor bureaukosten. Voor het overige is er weinig of geen verandering te bespeuren op de tabel van de forfaitaire kosten eigen aan de werkgever. U kan de tabel downloaden.

BV-vrijstelling voor wetenschappers verduidelijkt

De vrijstelling van doorstorting voor wetenschappelijk onderzoek geeft vaak aanleiding tot discussies, bijvoorbeeld over de diplomavereisten of over de juiste aard van de gepresteerde arbeid. De FOD Financiën heeft een FAQ online gezet die bedoeld is om klaarheid te brengen.

Fietscalculator doet het cijferwerk in uw plaats

De Fietscalculator is een nieuw gratis instrument, ontwikkeld door de Provincie Antwerpen, dat elke werkgever in Vlaanderen helpt de kosten en baten van een fietsbeleid in kaart te brengen. Het gaat om een eenvoudig Excelbestand, dat u downloadt en op uw eigen computer gebruikt. Subsidies worden in de berekeningen mee opgenomen.

Indexsprong officieel, toepassing verschilt per sector

De wet die de indexsprong instelt is gisteren in het Staatsblad verschenen. Om de indexsprong van 2% uit te voeren, wordt de afgevlakte gezondheidsindex gedurende een bepaalde periode geblokkeerd. De concrete gevolgen kunnen sterk uiteenlopen volgens de sectoren; een indexering naar beneden toe is wel in alle sectoren uitgesloten. Tekst en uitleg bij Securex.

Bijdragenpercentages voor FSO gepubliceerd

De basisbijdragen voor het Fonds Sluiting Ondernemingen zijn licht gedaald, zo blijkt uit een KB. De "bijzondere bijdrage" van haar kant is vastgesteld op 0,17% van de brutolonen per kwartaal; zij financiert de tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis, slecht weer, en gebrek aan werk wegens economische oorzaken en is versculdigd door alle werkgevers.

Nieuwe forfaits buitenlandse dienstreizen

Het Staatsblad publiceert de nieuwe verblijfsvergoedingen voor medewerkers op dienstreis in het buitenland die door de fiscus zonder verder bewijs worden aanvaard. De hoogste dagvergoeding is 105 euro, ze geldt in meer dan 10 landen. De kosten voor de reis zelf en het hotel zijn niet inbegrepen.

Indexsprong vertraagd, maar zonder gevolgen

De indexsprong zal op zijn vroegst in april van kracht worden. De vertraging blijft zonder concrete gevolgen. Door de lage inflatie zal geen enkele sector intussen de drempel voor een automatische loonaanpassing overschrijden, dus ook niet de textiel en de distributie. Inmiddels kan u zich al voorbereiden dankzij diverse analyses van sociale secretariaten.

Onze partners