Personeelsadministratie

Gedoe met bonnetjes ondermijnt betrokkenheid

Volgens onderzoek door Unit4 zouden Belgische werknemers per jaar voor in totaal 200 miljoen euro aan gemaakte onkosten niet recupereren bij hun werkgever.  Eén op 5 vermoedt dat het ingewikkelde declaratieproces de belangen van de werkgever dient, en één op drie van hen houdt daar een wrang gevoel aan over. De redenen waarom de onkosten niet worden gerecupereerd zijn uiteenlopend.

Nieuwe drempels loonbeslag en -overdracht

Het volledige maandloon boven 1414 euro zal in 2016 vatbaar zijn voor beslag of overdracht, zo becijferde Securex. Tot 1091 euro zal geen beslag of overdracht mogelijk zijn. Tussenin geldt een getrapte regeling. Per kind ten laste zal het beslag of de overdracht verhoogd worden met 67 euro.

Niet vergeten in december: vertrekvakantiegeld

Heeft u een of meer bedienden die in 2015 hun arbeidsprestaties hebben verminderd, dan bent u hen in december vertrekvakantiegeld verschuldigd. Het gaat zowel om enkel vakantiegeld voor vrije dagen die ze in 2014 verdienden maar niet konden opnemen vanwege hun ingekrimpte werkrooster, als om dubbel vakantiegeld. Securex legt uit hoe dit allemaal in elkaar zit.

Wegwijs in de eindejaarspremies

De berekening van de eindejaarspremies verschilt sterk naargelang de sector. Securex vergelijkt de meest courante systemen en legt uit welke sociale en fiscale inhoudingen van toepassing zijn. In sommige gevallen loopt de bedrijfsvoorheffing op tot 53,5%. In de maand waarin de eindejaarspremie wordt uitbetaald, doet zij ook de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid stijgen.

Inflatie brengt indexaanpassing plots dichterbij

De hogere inflatie, deels te wijten aan de stijgende stroomkosten, zal meebrengen dat ruim een half jaar sneller dan voorzien een einde komt aan de indexblokkering. In de privé verwachten experts nu loonstijgingen vanaf mei 2016. Het exacte moment zal afhangen van de verdere evolutie van de index en van het paritair comité waaronder uw bedrijf ressorteert.

Nieuwe loongrenzen in het Staatsblad

Het Staatsblad heeft de loonbedragen gepubliceerd die in 2016 zullen gelden voor de berekening van de opzeggingstermijn van bedienden die al in dienst waren voor de start van het eenheidsstatuut. Voor kwesties inzake het scholings- en voor het concurrentiebeding stijgt de loongrens van 33.203 naar 33.221 euro. De andere loongrens gaat van 66.406 naar 66.441 euro.

Herinner werknemers aan vakantiesaldo

U bent verplicht uw medewerkers in de mogelijkheid te stellen al hun vakantie op te nemen vóór Nieuwjaar. Indien u dit verhindert, riskeert u strafrechtelijke sancties. Bij wijze van voorzorg is het daarom verstandig zwart op wit aan te tonen dat u de opname van resterende vakantiedagen niet verhindert. Dat kan door een korte mededeling aan het personeel over de geldende regels.

Twee vervangingsdagen in 2016

1 mei en Kerstmis vallen volgend jaar op een zondag. Als in uw onderneming op zondag normaal niet wordt gewerkt, kan u twee vervangende vrije dagen vastleggen en ze voor 15 december bekendmaken volgens de geijkte procedure. Indien u geen vervangingsdagen vastlegt, zal uw personeel een vrije dag hebben op de eerstvolgende werkdag. In 2016 dus op maandag 2 mei en maandag 26 december.

Wet gepubliceerd die loon in cash afschaft

In het Staatsblad is de wet gepubliceerd die de uitbetaling van loon in contanten afschaft. Behoudens enkele uitzonderingen, moeten lonen vanaf 1 oktober 2016 betaald worden door middel van een overschrijving op een bank- of postrekening, een postassignatie of een circulaire cheque.

Wegwijs in berekening van "één derde-norm"

De korting op de bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid wordt enkel toegekend voor werknemers die in de betrokken maand tenminste één derde van hun arbeidstijd in nacht- of ploegenarbeid zijn tewerkgesteld. Dat moet zo in hun arbeidsregeling vastgelegd zijn. Over hoe u deze "één derde-norm" precies berekent, heeft de fiscus een FAQ online gezet.

Onze partners