Personeelsadministratie

Inflatie brengt indexaanpassing plots dichterbij

De hogere inflatie, deels te wijten aan de stijgende stroomkosten, zal meebrengen dat ruim een half jaar sneller dan voorzien een einde komt aan de indexblokkering. In de privé verwachten experts nu loonstijgingen vanaf mei 2016. Het exacte moment zal afhangen van de verdere evolutie van de index en van het paritair comité waaronder uw bedrijf ressorteert.

Nieuwe loongrenzen in het Staatsblad

Het Staatsblad heeft de loonbedragen gepubliceerd die in 2016 zullen gelden voor de berekening van de opzeggingstermijn van bedienden die al in dienst waren voor de start van het eenheidsstatuut. Voor kwesties inzake het scholings- en voor het concurrentiebeding stijgt de loongrens van 33.203 naar 33.221 euro. De andere loongrens gaat van 66.406 naar 66.441 euro.

Herinner werknemers aan vakantiesaldo

U bent verplicht uw medewerkers in de mogelijkheid te stellen al hun vakantie op te nemen vóór Nieuwjaar. Indien u dit verhindert, riskeert u strafrechtelijke sancties. Bij wijze van voorzorg is het daarom verstandig zwart op wit aan te tonen dat u de opname van resterende vakantiedagen niet verhindert. Dat kan door een korte mededeling aan het personeel over de geldende regels.

Twee vervangingsdagen in 2016

1 mei en Kerstmis vallen volgend jaar op een zondag. Als in uw onderneming op zondag normaal niet wordt gewerkt, kan u twee vervangende vrije dagen vastleggen en ze voor 15 december bekendmaken volgens de geijkte procedure. Indien u geen vervangingsdagen vastlegt, zal uw personeel een vrije dag hebben op de eerstvolgende werkdag. In 2016 dus op maandag 2 mei en maandag 26 december.

Wet gepubliceerd die loon in cash afschaft

In het Staatsblad is de wet gepubliceerd die de uitbetaling van loon in contanten afschaft. Behoudens enkele uitzonderingen, moeten lonen vanaf 1 oktober 2016 betaald worden door middel van een overschrijving op een bank- of postrekening, een postassignatie of een circulaire cheque.

Wegwijs in berekening van "één derde-norm"

De korting op de bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid wordt enkel toegekend voor werknemers die in de betrokken maand tenminste één derde van hun arbeidstijd in nacht- of ploegenarbeid zijn tewerkgesteld. Dat moet zo in hun arbeidsregeling vastgelegd zijn. Over hoe u deze "één derde-norm" precies berekent, heeft de fiscus een FAQ online gezet.

Lijst bijhouden van interims is verplicht in Q4

Van zodra u in het vierde kwartaal een uitzendkracht aan het werk zet die niet louter ter vervanging komt van een medewerker van wie de arbeidsovereenkomst is opgeschort, bent u verplicht een specifieke bijlage toe te voegen aan uw personeelsregister. Dat geldt ook als u er zeker van bent dat u in 2016 geen sociale verkiezingen zal moeten houden.

Loonbeslag wegens achterstallig onderhoudsgeld

Er gelden vanaf deze maand iets hogere bedragen voor het gedeelte van het loon dat niet vatbaar is voor beslag wegens de specifieke reden van achterstallig onderhoudsgeld. Dat heeft te maken met de verhoging van het leefloon met 2%. Een samenwoner die onder DAVO valt, houdt van zijn maandloon nu nog 555,81 euro over; als hij een gezin ten laste heeft, is dat het dubbele.

Details over de nieuwe BV-vrijstelling

Is uw onderneming minder dan 4 jaar geleden in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe vrijstelling van 10 of 20% van de bedrijfsvoorheffing. Zopas is het KB met de toepassingsmodaliteiten in het Staatsblad verschenen. De maatregel is cumuleerbaar met andere BV-vrijstellingen.

Wegwijs in de opleidingsovereenkomsten

Een kat vindt haar jongen niet in het kluwen van statuten voor de stagiairs en leerlingen die u kan tewerkstellen. Bovendien zijn er recent een aantal zaken veranderd. Securex heeft een handige tabel online gezet, die ook vermeldt op welk moment de diverse leervergoedingen worden aangepast.

Onze partners