Personeelsadministratie

Vervroegde uittreders kosten meer vanaf 1 januari

Voor nieuwe rechthebbenden stijgt per 1 januari 2017 de RSZ-bijdrage die werkgevers betalen op de bedrijfstoeslag die zij toekennen aan bruggepensioneerden (SWT), de zogenaamde Decava. Partena Professional legt in detail uit wat er verandert. Ook de werkgeversbijdrage op de aanvullende vergoeding in het kader van het pseudo-brugpensioen of 'canada dry' (SWAV) gaat omhoog.

Nieuwe premies bij aanwerving langdurig werkloze

Werkgevers in Vlaanderen krijgen recht op twee premies, van respectievelijk 1250 en 3000 euro, indien zij na 31 december 2016 een langdurig werkloze in dienst nemen en houden. De betrokkene moet al twee jaar ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende. Hij/zij moet tussen 25 en 54 jaar oud zijn.

10 jaar om geld terug te vorderen van werknemer

Het arbeidsovereenkomstenrecht kent een verjaringstermijn van 5 jaar voor vorderingen. Een terugvordering is iets anders. Als uw bedrijf ooit te veel betaalde aan een werknemer, geldt volgens Cassatie de algemene verjaringstermijn van 10 jaar. Het maakt niet uit of de werknemer nog in uw dienst is of niet.

Terugbetaling educatief verlof: deadline vervroegd

Betaalde u in het zopas afgelopen academie- of schooljaar lonen en sociale bijdragen voor werknemers die educatief verlof opnamen? Dan mag u niet vergeten uw aanvraag tot terugbetaling in te dienen uiterlijk eind december. De Vlaamse regering heeft de aanvraagtermijn immers drastisch ingekort. Een werkgever die de deadline mist, ontvangt geen terugbetaling.

7 lange weekends en 2 bruggen in 2017

Van de officiële feestdagen valt in 2017 enkel Allerheiligen midden in de werkweek. Voor veel werknemers liggen 7 weekends van 3 dagen en (mits één dag verlof op te nemen) 2 brugweekends van 4 dagen in het verschiet. U dient tegen half december een bericht over de vervangingsdagen uit te hangen en een kopie daarvan bij het AR te voegen.

RVA legt uit hoe u boete minimaliseert

De bijzondere bijdrage voor overmatig gebruik van tijdelijke werkloosheid om economische redenen wordt vanaf 2017 anders berekend. De dagen vanaf het tweede kwartaal van dit jaar tellen mee. Opmerkelijk: de RVA toont op zijn website in detail wat u kan doen om de boete te minimaliseren. Een lichte herschikking van de niet gewerkte dagen kan een groot verschil maken.

Nieuwigheden voor uw personeelsbudget 2017

Dat de premier vandaag zijn beleidsverklaring uitstelt, neemt niet weg dat recente overheidsmaatregelen een impact hebben op uw personeelsbudget van volgend jaar. Securex heeft een overzicht opgesteld. Blikvanger is de verderzetting van de taxshift, met onder meer een verlaging van de werkgeversbijdragen. Maar ook op andere vlakken zijn er veranderingen.

Zelfs horeca maakt einde aan loon in cash

De horeca heeft geen gebruik gemaakt van de manieren die voorhanden waren om de uitbetaling van het loon in contant geld nog mogelijk te maken na 30 september. Dit betekent dat alle werknemers - ook de flexijobbers, jobstudenten en extra's - nog enkel betaald mogen worden via overschrijving, circulaire cheque of postassignatie.

Valkuilen in de lastenverlaging ploegen- en nachtwerk

Maakt u aanspraak op de jongste lastenverlaging voor ploegen- en nachtarbeid? Weet dan dat dit onderdeel van de taxshift lastig toe te passen blijkt, en dat de fiscus uw aangifte met argusogen zal bekijken. Bovendien is het soms veel moeite voor niets. Uitleg bij Securex.

Wegwijs in betaald educatief verlof 2016-2017

Bent u verplicht betaald educatief verlof toe te staan? In principe wel, maar enkel als de modaliteiten overeenkomen met de wet. Sommige modaliteiten verschillen per Gewest. Group S gidst u door deze materie en gaat ook in op het kostenplaatje voor de werkgever. In Wallonië zijn sinds kort nieuwe regels van kracht.

Onze partners