Personeelsadministratie

Waarom nettoloon stijgt ondanks indexsprong

Ook alle werknemers die bruto hetzelfde bleven verdienen, zien op hun loonbriefje van januari 2016 een iets hoger nettobedrag verschijnen. Dus ook wie niet geniet van de versterkte fiscale werkbonus. Dat is het gevolg van de taxshift, en meer concreet van de verhoging van de forfaitaire beroepskosten en van de aanpassing van de grenzen van de belastingschijven.

Wallonië hervormt tewerkstellingspremies

Kleine ondernemingen in het Waalse gewest ontvangen een premie bij hun eerste aanwerving en wanneer zij bijkomende arbeidsplaatsen creëren. Voor indienstnemingen sedert 1 januari 2014 (sic) worden de regels aangepast en worden ruim een half dozijn sectoren uitgesloten. Als de eerste werknemer geen full-timer is, daalt de premie fors of valt ze weg.

Fiscus komt onbetaalde boete bij u halen

Vanaf 1 februari automatiseert de fiscus de invordering van alle door een rechter opgelegde boetes, aldus de media. Dat zal meebrengen dat u als werkgever sneller een gedeelte van het loon van een wanbetaler zal moeten inhouden en doorstorten naar Financiën.

Indexblokkering beïnvloedt 6 jaarbedragen

Als gevolg van de indexblokkering werd voor het vaststellen van de jaarbedragen voor sommige maatregelen een afwijkende berekening gehanteerd. Het gaat om 6 bedragen, waaronder die van de solidariteitsbijdrage op bedrijfsvoertuigen en de Dimona solidariteitsbijdrage. De website van de Sociale Zekerheid zet deze bedragen op een rij.

Startbanen: een wiskundige jungle

Misschien voldoet u al aan de startbaanverplichting en hoeft u in 2016 geen 26-minners aan te werven. Hoe u dat precies berekent, legt Acerta uit. De oefening is uitzonderlijk ingewikkeld. Er zijn op zijn minst 5 "soorten" jongere werknemers, en die worden elk op een andere manier in de berekeningsformule verwerkt. Wat meebrengt dat het cijferwerk een verrassing kan opleveren.

Alle sleutelbedragen altijd bij de hand

Nu er zoveel sleutelbedragen van het personeelsbeheer in korte tijd veranderen, is een handig en actueel overzicht meer dan welkom. Zo'n overzicht biedt de Sociolist die elke maand wordt bijgewerkt en die u gratis kan downloaden. De lijst bestaat zowel als een sorteerbaar Excelbestand als in pdf-vorm. Wat veranderde ten opzichte van de voorgaande maand is in kleur aangeduid.

Aangiften werkloosheid steeds meer via internet

Vanaf 1 januari 2016 aanvaardt de RVA geen papieren aangifte meer voor tijdelijke werkloosheid, deeltijdse arbeid met inkomensgarantie, activeringsuitkeringen, jeugd- of seniorvakantie. Ook de initiële uitkeringsaanvraag kan u voor bepaalde risico's nu al online doen. Het gaat om volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid, deeltijdse arbeid, jeugd- of seniorvakantie.

Heeft u elke voltijder 12 keer het GMMI betaald?

Van elke voltijdse 20-plusser met 12 maanden dienst moet u nagaan of hij dit jaar in totaal 18.712,56 euro zal hebben verdiend. Indien niet, dient u bij te passen via de eindejaarspremie. Het bedrag is gelijk aan 12 keer het gemiddeld maandelijks inkomen (GMMI), dat het minimum uitmaakt volgens cao nr. 43. Voor 18- en 19-jarigen gelden iets lagere GMMI's.

Gedoe met bonnetjes ondermijnt betrokkenheid

Volgens onderzoek door Unit4 zouden Belgische werknemers per jaar voor in totaal 200 miljoen euro aan gemaakte onkosten niet recupereren bij hun werkgever.  Eén op 5 vermoedt dat het ingewikkelde declaratieproces de belangen van de werkgever dient, en één op drie van hen houdt daar een wrang gevoel aan over. De redenen waarom de onkosten niet worden gerecupereerd zijn uiteenlopend.

Nieuwe drempels loonbeslag en -overdracht

Het volledige maandloon boven 1414 euro zal in 2016 vatbaar zijn voor beslag of overdracht, zo becijferde Securex. Tot 1091 euro zal geen beslag of overdracht mogelijk zijn. Tussenin geldt een getrapte regeling. Per kind ten laste zal het beslag of de overdracht verhoogd worden met 67 euro.

Onze partners