Personeelsadministratie

Aanslagen gelden als overmacht

De aanslagen gelden als overmacht in de context van de tijdelijke werkloosheid. Wie niet kon werken, en aan de andere voorwaarden voldoet, heeft recht op een vergoeding van de RVA. Dat geldt ook voor de duizenden die nog steeds hun arbeidsovereenkomst niet kunnen uitvoeren. Op de site van de RVA vindt de werkgever de toelichting bij deze situatie.

U mag Milquet-boetes 2009 terugvorderen

De Raad van State heeft een arrest geveld dat de werkgevers toelaat de "bijdragen" terug te vorderen die zij voor het jaar 2009 hadden betaald omdat hun sector te weinig opleidingsinspanningen had gedaan. Die bijdragen werden vaak Milquet-boetes genoemd naar de minister die ze had ingevoerd. Het is onduidelijk wat er nu moet gebeuren met de geïnde boetes voor andere jaren.

Vergeet niet IPT's nog deze maand te melden

Indien een loontrekkende werknemer in uw onderneming vorig jaar een Individuele Pensioen Toezegging kreeg, dan mag u niet vergeten dit te melden uiterlijk op 31 maart 2016. Het bedrag hoeft u niet mee te delen. U dient wel te bewijzen dat in uw bedrijf of in de betrokken bedrijfseenheid een aanvullend pensioen bestaat voor alle werknemers.

Vakantie voor 11 soorten niet-gewerkte dagen

Voor de berekening van de duur van de vakantie waarop een medewerker recht heeft, tellen niet alleen de effectief gepresteerde dagen mee. Er bestaan niet minder dan 11 soorten van niet-gepresteerde dagen die op een of andere manier in de berekening moeten betrokken worden. Het overzicht is te vinden bij HrWorld.

Extra vrije dagen voor oudere werknemers

Een groot aantal sectoren heeft "loopbaanverlof" ingevoerd, zo signaleert Securex. Het gaat om bijkomende dagen betaald verlof voor werknemers die een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Het is een manier om de senioren langer aan het werk te houden. Sectoraal loopbaanverlof staat los van de verplichting om op bedrijfsniveau een werkgelegenheidsplan op te stellen voor de 45-plussers.

Vraag een ruling over werkgeverskosten

Wellicht betaalt u forfaitaire vergoedingen als kosten eigen aan de werkgever. Wil u zeker zijn dat de betrokken medewerkers geen probleem krijgen in hun personenbelasting, dan kan u een "ruling" aanvragen. Dat is sinds kort veel makkelijker. De bevoegde dienst heeft namelijk zelf een ontwerpaanvraag opgesteld die gratis te downloaden is.

Deadline voor preventieverslag nadert

Elke werkgever, ook wie maar één medewerker in dienst heeft, moet uiterlijk op 1 april het jaarverslag bezorgen over de werking en de activiteiten van zijn preventiedienst. Dat bevat onder meer de statistieken over arbeidsongevallen. Securex schetst de context en legt uit waarom het invullen van de formulieren niet mogelijk is via een geautomatiseerde webtoepassing.

Trillium-overzicht binnenkort in uw e-Box

Wanneer u tewerkstellingsmaatregelen benut, dient u daarover te communiceren naar uw ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging of personeel. De RSZ zal u deze maand het zgn. Trillium-jaaroverzicht bezorgen. Het document becijfert het financiële voordeel dat uw onderneming genoten heeft en houdt rekening met de nieuwste fase van de regionalisering.

Opgelet met overuren tijdens tijdskrediet

Een werknemer in deeltijds tijdskrediet mag bijkomende uren en overuren presteren. De RVA aanvaardt zelfs dat toeslagen op het loon worden uitbetaald. Maar er gelden erg strikte voorwaarden, onder meer over inhaalrust, anders verliest de betrokkene zijn uitkering. Securex geeft toelichting bij de richtlijnen van de RVA.  

33 belangrijke bedragen in één tabel

Op 1 januari 2016 werden een aantal fiscale bedragen aangepast als gevolg van indexeringsmechanismen. Partena Professional heeft ze samengevat in een tabel die u op één A4-tje kan uitprinten om ze bij de hand te houden. De tabel bevat meer dan 30 bedragen, onder meer over de aftrekbare bestedingen en de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever.

Onze partners