Personeelsadministratie

Loonkost daalt voor 40% van starters

[goedgekeurd] Wie overweegt jongeren zonder werkervaring in dienst te nemen, kan er goed aan doen te wachten tot 1 juli 2018. Op die datum treedt het loonkostverlagende systeem van de starterjobs in werking. Ruim 40% van de nieuwkomers op de arbeidsmarkt komt in aanmerking.

GDPR: korte wegwijs voor hr

"Goedemorgen! Is die gegevensbeschermingseffectbeoordeling klaar?" Het enige dat u deze nare start van de werkdag nog kan besparen, is dat uw baas dat moeilijke woord niet uitgesproken krijgt. Group S resumeert alles wat een hr-specialist dient te weten over GDPR, de nieuwe EU-privacyregels.

Vragen en antwoorden over cao tijdskrediet

Cao nr 103 over tijdskrediet en landingsbanen geeft soms aanleiding tot discussies. Op 5 vaak terugkerende vragen geeft de NAR het antwoord. Eén van die vragen luidt bijvoorbeeld: is een verdere vermindering van de prestaties mogelijk tijdens de opname van een halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering. Het antwoord is neen.

Laat forse voordelen O&O niet liggen

Een slimme werkgever verifieert voor elk van zijn O&O-projecten of hij een beroep kan doen op de vele fiscale gunstmaatregelen, die recent nog werden uitgebreid tot de bachelors. Securex somt een dozijn paritaire comités op, waaronder PC nr. 200, die niet behoren tot de gekende research-gedreven bedrijfstakken en waar men de juiste reflex nog niet heeft.

KB opleidingsinspanningen gepubliceerd

In het Staatsblad is het KB gepubliceerd dat regelt hoe en hoeveel formele en informele opleidingen u zal moeten aantonen in uw sociale balans. Op termijn gaat het om gemiddeld 5 werkdagen per VTE per jaar, wat niet betekent dat elke individuele werknemer recht heeft op 5 dagen. Eerst zijn de sectoren aan zet. De nieuwe regeling vervangt de wet-Milquet.

Deadline nadert voor melding van IPT's

Indien u in het afgelopen jaar nieuwe individuele pensioentoezeggingen hebt gedaan, dan dient u dit uiterlijk op 31 maart te melden. Er bestaat een modeldocument. Maar bizar genoeg kan de melding nog steeds niet elektronisch. U moet de gegevens opsturen per gewone post.

Sociale balans: denk aan de opleidingen

Voor veel werkgevers is het tijd om de sociale balans op te stellen. Van belang is onder meer het volledig invullen van de geleverde opleidingsinspanningen. De wet-Peeters legt immers een interprofessionele doelstelling op van gemiddeld 5 dagen per voltijds equivalent per jaar (dus niet langer van 1,9% van de loonmassa). Uitleg bij Partena Professional.

Jaarverslag preventiedienst niet meer opsturen

Uiterlijk einde maart dient het jaarverslag 2017 van uw interne preventiedienst klaar te zijn. Formulieren vindt u bij de FOD Werk. Maar wacht nog even met het opsturen ervan naar de Regionale Directie voor Toezicht op het Welzijn op het Werk: Securex heeft vernomen dat een KB op komst is dat de verzendingsplicht afschaft. U moet het jaarverslag wel altijd kunnen voorleggen.

Geen flexi-jobs zonder stipte registratie

Elke werkgever (dus ook buiten de horeca) die een beroep doet op flexi-jobbers is verplicht een systeem te hanteren van aanwezigheidsregistratie. Overtreding wordt zwaar bestraft. Bij mondelinge dagcontracten is registratie via Dimona van het tijdstip van begin en einde van de prestaties een mogelijkheid.

Onkostenforfaits: jongste stand van zaken

Er was onlangs onduidelijkheid gerezen over welke forfaits de fiscus zal aanvaarden als privé-werkgevers aan hun personeel verblijfskosten voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen terugbetalen en een kilometervergoeding toekennen voor het gebruik van de eigen wagen voor dienstverplaatsingen. Securex geeft uitleg over de jongste stand van zaken.

Onze partners