Overheidsbeleid

Verlenging van de crisispremie en van de werkloosheid voor bedienden

De economische werkloosheid voor bedienden en de crisispremie (forfaitaire opzegvergoeding voor arbeiders) blijven in hun huidige vorm bestaan tot 31 maart. De verlenging wordt officieel vanaf de publicatie van de wet in het Staatsblad. Een bijkomende verlenging van deze beide crisismaatregelen tot 31 mei 2011 wordt mogelijk bij koninklijk besluit.

België en Nederland sporen onbetaalde bijdragen op

Federaal minister Onkelinx heeft een verdrag ondertekend met de Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamp om de sociale fraude beter aan te pakken. Werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen in de betaling van de sociale bijdragen kunnen dankzij dit verdrag beter worden opgespoord.

Lonen in PC 218 weldra ongeveer 2,48% omhoog

Op 1 januari zullen de minimumlonen en de effectieve wedden van de bedienden van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (PC218 - ANPCB) stijgen met 2,48%, zo meldt EasyPay Group op basis van cijfers van het federale Planbureau. Het exacte percentage zal pas over een maand kunnen berekend worden.

Ambtenaren behouden recht op zacht loopbaaneinde

De ambtenaren behouden hun recht op vervroegde halftijdse uittreding en op een vrijwillige vierdaagse werkweek. Dat is beslist door de jongste federale ministerraad.

Krijgt wie minder werkte de volledige dertiende maand?

U hebt in 2010 de arbeidstijd van (sommige van) uw werknemers verminderd door toepassing van anticrisismaatregelen. Wat is het effect daarvan op de eindejaarspremie? Het antwoord op deze vraag is ingewikkelder dan het lijkt. Meer via NL.

Alle aannemers worden automatisch geregistreerd

Vanaf 1 januari 2011 zal al wie werkzaamheden “in onroerende staat” uitoefent, automatisch een registratie als aannemer krijgen. Voor de aannemers die al geregistreerd zijn, wordt dan automatisch de hoedanigheid van geregistreerd aannemer in de Kruispuntbank van Ondernemingen geactiveerd. Dat gebeurt op grond van de gegevens in de databank van de FOD Financiën.

Arbeidsduur van medisch personeel begrensd

Er komt spoedig een wet die een maximum arbeidsduur bepaalt voor artsen, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-artsen in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen, die in dienstverband werken.

Hoe een schoolverlater toch met win-win aanwerven

De laaggeschoolde jongeren vallen onder het win-winplan, dat voor de werkgevers een aanzienlijke besparing op de loonkosten inhoudt. De jongeren moeten wel drie of zes maanden als werkzoekende zijn ingeschreven. Wat als de jongere pas van school komt? Securex beschrijft een oplossing voor deze situatie: begin met een overeenkomst van beroepsopleiding in de onderneming.

Win-winplan nog twee maanden zeer interessant

Dankzij het win-winplan kan u als werkgever gedurende 12 of 24 maanden 1100 of 1000 euro besparen op het nettoloon van drie categorieën van werkzoekenden die u aanwerft. Het gaat om laaggeschoolde jongeren, 50-plussers en langdurig werklozen.

Vrijstelling crisispremie ook in het vierde kwartaal

Elke arbeider uit de privésector die zonder dringende reden wordt ontslagen in de loop van 2010 heeft recht op een “crisispremie”; voor een voltijdse betrekking bedraagt ze 1666 euro. Werkgevers kunnen hiervan volledig vrijgesteld worden. Deze mogelijkheid is verlengd en bestaat nu ook in het vierde kwartaal. Klik op NL voor de uitleg.

Onze partners