Overheidsbeleid

Meer personen met handicap in openbare dienst

In 2013 bedroeg de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in de federale openbare dienst 1,57%, wat een positieve evolutie is tegenover de vorige jaren. Een andere betekenisvolle doorbraak is dat tien federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap behalen of overschrijden. Dat is  een verdubbeling in vergelijking met 2012.

Opzegvergoedingen voorlopig niet extra belast

De dreigende verhoging van de belastingen op opzegvergoedingen, vertrekvakantiegeld enz., is voor twee jaar afgewend, zo meldt het BBTK tevreden. Volgens het ACV is het probleem echter niet helemaal opgelost, want de door de regering beloofde bijsturing zou enkel gelden voor de werknemers die voor 1 april 2014 ontslagen werden.

Vlaanderen activeert werklozen tot ze 60 zijn

Vanaf 1 april zullen nieuwe werklozen in Vlaanderen door de VDAB geactiveerd worden tot ze 60 jaar zijn. Amper 5 jaar geleden lag de grens waarboven werkzoekenden "gerust gelaten" werden nog op 52. De meeste werkgevers staan niet te springen om 58- of 59-jarigen in dienst te nemen; de bevoegde minister vraagt hen een extra inspanning te leveren.

Ambtenaren van FOD Werkgelegenheid bloggen

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid heeft sinds kort een blog. Hij is gewijd aan analyses over welzijn op het werk, werkgelegenheid en arbeidsreglementering. De blog signaleert ook vacatures en relevante inhoud uit de pers. U kan de blog o.m. volgen via Twitter, LinkedIn en Facebook.

Relanceplan bevat nieuwe lastenverlagingen

Volgens de eerste berichten bevat het federale mini-relanceplan tot dusver de volgende maatregelen: een verlaging van de patronale lasten van KMO's voor de vierde en de vijfde werknemer, de verhoging van de leeftijdsgrens van het Activa-plan tot 30 jaar en een verdere lastenverlaging voor nacht- en ploegenarbeid. De maaltijdcheques worden (nog) niet afgeschaft.

Politiek creëert rechtsonzekerheid in horeca

Horeca-werkgevers die de nieuwe regeling inzake gelegenheidsarbeid al toepassen, nemen een risico, zo waarschuwt de Unie van Sociale Secretariaten. De reden? De relancemaatregelen, die al een jaar geleden waren aangekondigd, werden zogezegd van kracht op 1 oktober maar zijn nog steeds niet goedgekeurd door het federale parlement...

Telewerk populair bij Vlaamse ambtenaren

Uit cijfers blijkt dat 33 procent van de personeelsleden van de Vlaamse overheid in de loop van 2012 minstens een dag heeft getelewerkt. Zo'n 9 procent van de personeelsleden heeft zelfs 30 dagen of meer aan telewerk gedaan. Tegenover 2010 is dat een stijging van 15,6 procent.

Lagere lasten voor wie loonnorm respecteert?

De regering beslist voortaan zelf over de loonnorm en werkgevers die er zich aan houden worden beloond met verminderingen van sociale bijdragen: zo luidt het voorstel van minister Monica De Coninck aan de regering. De linkse partij PvdA kon de hand leggen op de lijvige nota van de Sp.a-minister, die tot hiertoe niet in haar kaarten liet kijken.

Waalse aanwervingssteun SESAM weldra van start

Het Waals Gewest heeft een nieuw subsidiestelsel voor kleine werkgevers (tot 50 werknemers) die aanwerven. De SESAM-steun start wellicht in mei en loopt op tot 10.000 euro per jaar. De werkgever moet wel de tewerkstelling behouden en verhogen over een periode gelijk aan het dubbel van de duur van de financiële steun.

Begrotingsakkoord: welke impact op HR?

Index, lonen, loonkostenhandicap, lastenverlaging, bedrijfsvoorheffing bij tijdelijke werkloosheid... het zijn slechts enkele thema's uit het begrotingsakkoord van de regering-Di Rupo. In afwachting van de finale details maakte Securex een lijst van punten die voor HR een weerslag kunnen hebben.

Onze partners