Overheidsbeleid

Arbeid en gezondheid van jongeren onder de loep

Jongeren staan meer bloot aan arbeidsongevallen dan andere werknemers in Europa. De oorzaken zijn complex en de factoren die een rol spelen talrijk: de duur van de werkervaring in de taak of in het bedrijf, verschillen naargelang de sectoren, de vraag of er al dan niet een opleiding bestaat die aandacht schenkt aan gezondheidsaspecten, de aanwezigheid of afwezigheid van een vakbond enz.

Belgische werkgelegenheidsgraad trappelt ter plaatse

Na drie jaar van stijging, is het percentage van de Belgische bevolking op beroepsactieve leeftijd dat effectief aan het werk is, opnieuw lichtjes gedaald. In de eerste zes maanden van 2006 bedroeg dit percentage 60,3. Een jaar eerder was het 61. Er zijn wel degelijk jobs bijgekomen, maar niet genoeg om de aangroei van de bevolking op beroepsactieve leeftijd te compenseren.

Outplacement na herstructurering verplicht tot 58 jaar

De ministerraad heeft een ontwerp van KB goedgekeurd over de vraag welke bruggepensioneerden voortaan eerst verplicht outplacement zullen moeten volgen en krijgen. De tekst gaat eerst nog voor advies naar de Raad van State.

Fiscaliteit: de in één keer uitbetaalde brugpensioenvergoeding

Brugpensioenvergoedingen die in één keer worden uitbetaald, werden traditioneel belast zoals een opzeggingsvergoeding. Een bepaling in het Generatiepact had in deze materie vragen doen rijzen. De minister van financiën heeft geantwoord dat de in één keer uitbetaalde gekapitaliseerde vergoeding belastbaar blijft zoals een opzeggingsvergoeding.

Weinig jongeren hebben concrete plannen na diploma

Op het eind van hun studies hebben vier jongeren op tien nog geen idee van wat ze met hun diploma willen aanvangen. Eén op vier, daarentegen, heeft voor zichzelf al uitgemaakt welke richting hij/zij uitwil. De overigen, 35 procent van het totaal, hebben er een vaag idee over. Dat blijkt uit een online peiling door StepStone, waaraan 600 Belgische respondenten deelnamen.

Generatiepact: de officiële stand van zaken

In oktober vorig jaar kwam het Generatiepact tot stand. Het omvat tientallen maatregelen om de activiteitsgraad te verhogen en de sociale zekerheid veilig te stellen. De diensten van de eerste minister hebben een stand van zaken opgesteld. Bij elke uitgevoerde maatregel staat de verwijzing naar de wet of het KB.

Federale overheid gaat meer gehandicapten aanwerven

In het kader van het federale diversiteitsplan 2005-2007 heeft de ministerraad een reeks maatregelen goedgekeurd om meer personen met een handicap aan te werven. In 2004 was slechts 0,8 procent van de federale ambtenaren een persoon met een handicap. Het diversiteitsplan mikte op 2 procent.

Start- en stagebonus uit de startblokken

In het kader van het Generatiepact werd besloten de toegang van de jongeren tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken door hen meer kansen te bieden om een eerste werkervaring op te doen. Het KB over het systeem dat daarvoor werd bedacht, de start- en stagebonus, is verschenen in het Belgisch Staatsblad en is retroactief van kracht vanaf 1 september.

Wallonië pakt ongeletterdheid bij werkzoekenden aan

Minister Marie Arena, in het Waals gewest bevoegd voor beroepsopleidingen, lanceert in Luik-stad en in het westen van Henegouwen een pilootproject in de strijd tegen het analfabetisme bij werkzoekenden. Zes uitzendbedrijven hebben zich achter dit project geschaard.

De nieuwe bijdragen en uitkeringen voor jonge werknemers

Het Generatiepact moedigde de werkgevers aan jonge mensen in dienst te nemen. In één jaar tijd zijn bijdrageverminderingen en werkuitkeringen tot stand gekomen om die doelstelling te helpen bereiken. De materie is behoorlijk ingewikkeld.

Onze partners