Overheidsbeleid

Bereken snel de impact van de taxshift

Wat betekent de vermindering van de werkgeversbijdrage voor uw loonkost? Om die vraag te beantwoorden, heeft Agoria de ‘Tax Shift Calculator’ ontwikkeld op basis van de informatie die op dit moment beschikbaar is. De tool berekent supersnel het percentage waarmee de totale loonkost van uw bedrijf jaarlijks zal dalen tussen vandaag en 2020.

Verlaging werkgeversbijdragen is beslist

De federale regering heeft bevestigd dat de patronale lasten van nominaal 33% naar 25% zullen dalen tegen 2018. De bestaande structurele vermindering van 1% (IPA-korting) zal daar wellicht in opgaan. Op de eerste aanwerving zullen geen sociale bijdragen verschuldigd zijn. Het VBO reageert eerder positief op de taxshift maar ziet nog veel vraagtekens.

Regeerakkoord: wat staat ons nog te wachten?

De federale regering heeft een ambitieus sociaal-economisch routeplan. De indexsprong, de loonmatiging en de pensioenhervorming zijn gerealiseerd. Wat zit er nog allemaal aan te komen, en hoe ver staat het daarmee? Uit een analyse blijkt dat vooral voor de modernisering van de arbeidsmarkt nog weinig is gedaan.

Verdwijnt vrijstelling van startbaanverplichting?

Acht sectoren verkeren in het ongewisse over hun startbaanverplichtingen. Zij genoten van een vrijstelling, maar om ongekende redenen blijft het wachten op het ministerieel besluit dat deze vrijstelling zou verlengen. Tot de 8 sectoren behoren de voeding, de papiernijverheid en het wegvervoer.

Mijlpaal in regionalisering van arbeidsbeleid

De FOD Werkgelegenheid heeft op 1 april 2015 personeel overgedragen aan de gewesten en gemeenschappen. Het gaat om de ambtenaren die betrokken waren bij 10 bevoegdheden die door de 6de staatshervorming geregionaliseerd werden, zoals het doelgroepenbeleid, outplacement, betaald educatief verlof enz.

Wallonië geeft geen gouden parachutes meer

Sogepa is de jongste in de rij van Waalse financiële (semi-) overheidsinstellingen die haar vertrekkende toplui geen gouden parachute meer zal meegeven. In het verleden ging het soms over een miljoen euro voor een topfunctionaris die met pensioen vertrok. Sogepa zal gewoonweg binnen de 15 dagen na de beëindiging afzien van het concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomst.

Indexsprong vertraagd, maar zonder gevolgen

De indexsprong zal op zijn vroegst in april van kracht worden. De vertraging blijft zonder concrete gevolgen. Door de lage inflatie zal geen enkele sector intussen de drempel voor een automatische loonaanpassing overschrijden, dus ook niet de textiel en de distributie. Inmiddels kan u zich al voorbereiden dankzij diverse analyses van sociale secretariaten.

RVA sanctioneert 1000 werklozen per week

Elke week verliezen meer dan 1000 werklozen tijdelijk of definitief hun uitkering. Voor 2014 gaat het om in totaal ongeveer 62.000 sancties, een kwart méér dan het jaar voordien dat ook al een record was. Een bijkomende golf van uitsluitingen is op komst doordat de regels verstrengd zijn voor afgestudeerden die geen job vinden.

We verzuipen in de vloedgolf aan wetten

Mocht u het gevoel hebben dat u de veranderingen in de regelgeving niet meer kan bijhouden, leg dan vooral de schuld niet bij uzelf. Volgens Wolters Kluwer zijn nooit eerder zoveel bestaande wetten gewijzigd als in 2014; vaak werd aan één wet zelfs herhaaldelijk gesleuteld. De experts verwachten dat het in de eerstkomende jaren nog erger wordt.

Koopkrachtverlies reëel vanaf 2500 euro bruto

Vanaf 2500 euro bruto zullen de regeringsmaatregelen per saldo een verlies aan koopkracht opleveren. Twee op de drie werknemers verkeren in dat geval. Wie minder verdient zal de indexsprong niet voelen, want dat verlies wordt volledig gecompenseerd door de lastenverlaging, zo zegt de nieuwe minister van Financiën. De Standaard publiceert de tabel van de minister.

Onze partners