Overheidsbeleid

"Meer vaste contracten door taxshift"

De taxshift leidt wellicht niet alleen tot lichtjes hogere nettolonen. In een recente peiling zegt ongeveer een kwart van de ondervraagde financieel directeurs te verwachten dat een groter aantal tijdelijke contracten zullen worden omgezet in vaste contracten, en dat de taxshift bijkomende arbeidsplaatsen zal creëren.

Wallonië hervormt tewerkstellingspremies

Kleine ondernemingen in het Waalse gewest ontvangen een premie bij hun eerste aanwerving en wanneer zij bijkomende arbeidsplaatsen creëren. Voor indienstnemingen sedert 1 januari 2014 (sic) worden de regels aangepast en worden ruim een half dozijn sectoren uitgesloten. Als de eerste werknemer geen full-timer is, daalt de premie fors of valt ze weg.

Hoogste pensioenen in privé mogen omhoog

Minister Bacquelaine zegt dat de regerende meerderheid achter zijn plan staat om vanaf 2018 het plafond van de pensioenen in de privésector te doorbreken. Dat plafond bestaat al sinds 1997 en bedraagt nu, na indexering, 2238 euro bruto of ongeveer 1670 euro netto. Wie 5000 euro bruto per maand verdient, ziet op de dag van zijn pensionering zijn inkomen meer dan gehalveerd.

Extra maatregelen tegen zwartwerk op komst

De strijd tegen zwartwerk schakelt andermaal naar een hogere versnelling. De aanwezigheidsregistratie zal verplicht worden op werven vanaf 500.000 euro (vandaag is dat 800.000). Daarnaast werkt de federale regering aan regelgeving om iedereen die betrapt wordt op zwartwerk te sanctioneren, ook als hij geen werkloosheids-, ziekte- of andere uitkering ontvangt.

Taxshift: de jongste stand van zaken

Zoals vaak bij belangrijke hervormingen is er ook over de taxshift, en de bijhorende bijdrageverlagingen voor de werkgevers, veel communicatie maar weinig zekerheid over de details. In afwachting van de officiële teksten maakt Securex u in twee artikels wegwijs in wat op dit moment geweten is.

Bereken snel de impact van de taxshift

Wat betekent de vermindering van de werkgeversbijdrage voor uw loonkost? Om die vraag te beantwoorden, heeft Agoria de ‘Tax Shift Calculator’ ontwikkeld op basis van de informatie die op dit moment beschikbaar is. De tool berekent supersnel het percentage waarmee de totale loonkost van uw bedrijf jaarlijks zal dalen tussen vandaag en 2020.

Verlaging werkgeversbijdragen is beslist

De federale regering heeft bevestigd dat de patronale lasten van nominaal 33% naar 25% zullen dalen tegen 2018. De bestaande structurele vermindering van 1% (IPA-korting) zal daar wellicht in opgaan. Op de eerste aanwerving zullen geen sociale bijdragen verschuldigd zijn. Het VBO reageert eerder positief op de taxshift maar ziet nog veel vraagtekens.

Regeerakkoord: wat staat ons nog te wachten?

De federale regering heeft een ambitieus sociaal-economisch routeplan. De indexsprong, de loonmatiging en de pensioenhervorming zijn gerealiseerd. Wat zit er nog allemaal aan te komen, en hoe ver staat het daarmee? Uit een analyse blijkt dat vooral voor de modernisering van de arbeidsmarkt nog weinig is gedaan.

Verdwijnt vrijstelling van startbaanverplichting?

Acht sectoren verkeren in het ongewisse over hun startbaanverplichtingen. Zij genoten van een vrijstelling, maar om ongekende redenen blijft het wachten op het ministerieel besluit dat deze vrijstelling zou verlengen. Tot de 8 sectoren behoren de voeding, de papiernijverheid en het wegvervoer.

Mijlpaal in regionalisering van arbeidsbeleid

De FOD Werkgelegenheid heeft op 1 april 2015 personeel overgedragen aan de gewesten en gemeenschappen. Het gaat om de ambtenaren die betrokken waren bij 10 bevoegdheden die door de 6de staatshervorming geregionaliseerd werden, zoals het doelgroepenbeleid, outplacement, betaald educatief verlof enz.

Onze partners