Ontslag

Willekeurig ontslag bestaat niet meer

De regels over willekeurig ontslag schenden de grondwet; zij zijn niet meer toepasselijk sinds 1 april 2014. Aldus een arrest dat het Grondwettelijk Hof gisteren velde. Dat het de werkgever is die het niet-willekeurige karakter moet aantonen is een schending, evenals het feit dat wie een arbeider tewerkstelt een sanctie riskeert waaraan een werkgever van een bediende ontsnapt.

Werf een vervanger aan zonder opzegtermijn

Het "vervangingscontract" is een tijdelijk arbeidscontract dat HR-verantwoordelijken nogal eens vergeten, schrijft Partena Professional. Er bestaan twee varianten. De vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur biedt een specifiek voordeel: u kan een clausule opnemen die voorziet in een korte of zelfs helemaal geen opzegtermijn.

Geen bewijs voor overuren, toch overloon

Een werkgever werd veroordeeld tot het betalen van overloon aan een werkneemster zonder dat er schriftelijke bewijzen van die overuren te vinden waren. De rechter liet getuigen komen, besloot dat er wel degelijk overuren waren gepresteerd en bepaalde zelf het verschuldigde overloon.

Opzegvergoeding na deeltijdse hervatting

Een arbeidsongeschikte voltijdse werknemer die vrijwillig het werk deeltijds hervat, zonder dat de adviserend geneesheer is tussengekomen en zonder dat een geschrift is opgemaakt over de deeltijdse hervatting, heeft bij ontslag geen recht op een opzeggingsvergoeding die berekend is op zijn voltijds loon, aldus het Grondwettelijk Hof.

Bedrijfsauto na ontslag: denk aan RSZ en BV

Laat u een ontslagen werknemer nog een tijd gebruik maken van "zijn" firmawagen? Weet dan dat op dit voordeel zowel sociale bijdragen als bedrijfsvoorheffing van toepassing zijn. Ook geldt dat een opzegvergoeding een bedrag dient te omvatten dat de "genotswaarde" van de bedrijfsauto weergeeft; dit bedrag is dus niet gebaseerd op de gedeclareerde waarde van de wagen zelf.

Ontslagprocedure personeelsafgevaardigde

Wanneer u een personeelsafgevaardigde wil ontslaan, heeft u na de rechterlijke vaststelling van niet-verzoening slechts drie werkdagen om de ontslagprocedure rechtsgeldig voort te zetten. Deze regel schendt de grondwet, aldus het Grondwettelijk Hof, omdat er geen enkele garantie is dat de werkgever binnen de drie werkdagen op de hoogte zal zijn van de rechterlijke beslissing.

Ontslag: werkgever betaalt nalatigheid duur

Een werkgever is in cassatie veroordeeld tot de betaling van een opzeggingsvergoeding, berekend zoals voor arbeidscontracten van onbepaalde duur, aan een werknemer die volgens de werkgever slechts voor een bepaalde duur aan de slag was. De werkgever had nagelaten een schriftelijke arbeidsovereenkomst te laten ondertekenen voor de start van de tewerkstelling.

Wegwijs in de nieuwe C4-formulieren

Op korte tijd is er zoveel veranderd in de ontslagwetgeving, dat het niet altijd duidelijk is welke versie van het formulier C4 van toepassing is wanneer u een medewerker ontslaat. De RVA heeft richtlijnen uitgewerkt en legt ze in beknopte vorm uit op zijn website.

Eenheidsstatuut kost Ford Genk 10 miljoen

De directie van Ford Genk aanvaardt het oordeel van de arbitragecommissie en zal de opzeggingstermijnen van het eenheidsstatuut toepassen op de arbeiders die ontslagen worden vanaf 1 januari 2014. De verlenging van de aanvankelijk aangeboden termijnen met 2 tot 7 weken zou volgens de vakbonden voor Ford een meerkost van 10 miljoen euro meebrengen.

Ontslag: betaal groepsverzekering geen twee keer

Een werknemer mag eisen dat u hem bovenop zijn opzeggingsvergoeding ook de premies van zijn groeps- en/of hospitalisatieverzekering uitbetaalt die overeenkomen met de periode gedekt door de vergoeding. Aldus een vonnis van de arbeidsrechtbank. Als hij de premie intussen al heeft overgemaakt aan de verzekeringsmaatschappij, zal de werkgever dus twee keer moeten betalen.

Onze partners