Ontslag

Wegwijs in de nieuwe C4-formulieren

Op korte tijd is er zoveel veranderd in de ontslagwetgeving, dat het niet altijd duidelijk is welke versie van het formulier C4 van toepassing is wanneer u een medewerker ontslaat. De RVA heeft richtlijnen uitgewerkt en legt ze in beknopte vorm uit op zijn website.

Eenheidsstatuut kost Ford Genk 10 miljoen

De directie van Ford Genk aanvaardt het oordeel van de arbitragecommissie en zal de opzeggingstermijnen van het eenheidsstatuut toepassen op de arbeiders die ontslagen worden vanaf 1 januari 2014. De verlenging van de aanvankelijk aangeboden termijnen met 2 tot 7 weken zou volgens de vakbonden voor Ford een meerkost van 10 miljoen euro meebrengen.

Ontslag: betaal groepsverzekering geen twee keer

Een werknemer mag eisen dat u hem bovenop zijn opzeggingsvergoeding ook de premies van zijn groeps- en/of hospitalisatieverzekering uitbetaalt die overeenkomen met de periode gedekt door de vergoeding. Aldus een vonnis van de arbeidsrechtbank. Als hij de premie intussen al heeft overgemaakt aan de verzekeringsmaatschappij, zal de werkgever dus twee keer moeten betalen.

Wegwijs in nieuwe outplacement voor bedienden

Zoals gemeld is in het paritair comité nr. 218 (bedienden) de regeling voor outplacement uitgebreid. De 55.000 betrokken werkgevers en hun 400.000 bedienden vinden alle praktische informatie kort en duidelijk uitgelegd op de site van Cevora; u kan ook enkele modelbrieven downloaden.

Meer bedienden hebben recht op outplacement

Het PC 218 (bedienden) heeft de nieuwe regels rond outplacement verwerkt in een sectorale cao, die u rechtstreeks kunt downloaden. Het komt er op neer dat de regeling niet enkel meer de 45-plussers betreft, maar bedienden van eender welke leeftijd die ontslagen worden met een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken loon.

Kortere opzegtermijnen: VBO staakt verzet

Het VBO raadt de werkgevers in 9 sectoren aan, hun verzet tegen het eenheidsstatuut op te geven en sommige kortere afwijkende opzegtermijnen, die zij hadden bekomen, uitsluitend toe te passen op de arbeiders die voldoen aan de specifieke criteria die in de wet zijn vastgelegd (en dus niet op al hun arbeiders). Securex legt de ingewikkelde berekening uit.

Ontslagcompensatie in één keer enkel op aanvraag

Wanneer u een arbeider ontslaat die als gevolg van het eenheidsstatuut recht heeft op een ontslagcompensatievergoeding van de RVA, dan ontvangt hij die vergoeding sinds juni in maandelijkse schijven. Indien uw arbeider het geld toch in één keer op zijn bankrekening wil zien verschijnen, dan moet hij dit voortaan uitdrukkelijk zelf aanvragen.

"Richt u tot mijn advocaat" is domiciliekeuze

Als een werknemer aan zijn werkgever vraagt zich voortaan enkel tot zijn advocaat te richten, dan mag de werkgever de aangetekende brief met de kennisgeving van een ontslag om dringende reden wel degelijk rechtsgeldig naar die advocaat zenden. Dat besliste het Hof van Cassatie.

Nog steeds liever geld dan outplacement

Tegen de geest en de bedoeling van het eenheidsstatuut in, blijft de helft van de werknemers bij ontslag de voorkeur geven aan een hogere opzegvergoeding boven het alternatief, nl. outplacement om gemakkelijker aan een nieuwe baan te geraken. Dat blijkt uit een bevraging door Tempo-Team.

Details over fiscale vrijstelling sociaal passief

Twee KB's verduidelijken op welke manier uw onderneming een deel van de bedrijfswinst belastingvrij zal kunnen maken om het hoofd te bieden aan de hogere ontslagkosten die voortvloeien uit het eenheidsstatuut. Helaas zal deze fiscale vrijstelling pas vanaf 2019 een concrete impact hebben.

Onze partners