Ontslag

Drie op vier weigeren outplacement

Op vier ontslagen werknemers die recht hebben op 30 weken opzeg zijn er drie die het verplichte outplacementaanbod van hun werkgever van de hand wijzen. Door te weigeren, voorkomen zij dat de werkgever hen minder uitbetaalt. Vanaf begin volgend jaar zal weigeren niet meer mogen.

Vakantiegeld: Europa verandert de regels

Een voltijdse werknemer die vorig jaar deeltijds werkte heeft voortaan recht op een volledige vakantie van vier weken met een voltijds enkel vakantiegeld. Als hij dit jaar ontslagen wordt, heeft diezelfde werknemer voor niet-opgenomen vakantiedagen recht op een vergoeding die berekend is op zijn huidig voltijds loon. Dat besliste het Europees Hof van Justitie.

Hoe vermijden dat ziekte de opzegtermijn rekt

Wanneer een ontslagen werknemer ziek wordt tijdens zijn opzegtermijn schuift de einddatum van de termijn op naar de toekomst, soms zelfs voor lang als de arbeidsongeschiktheid langdurig is. Er is een uitweg. De werkgever kan aan de zieke een verbrekingsvergoeding betalen, gelijk aan de nog openstaande termijn maar met aftrek van het al betaalde gewaarborgde loon.

Nieuwe loongrenzen in het Staatsblad

Het Staatsblad heeft de loonbedragen gepubliceerd die in 2016 zullen gelden voor de berekening van de opzeggingstermijn van bedienden die al in dienst waren voor de start van het eenheidsstatuut. Voor kwesties inzake het scholings- en voor het concurrentiebeding stijgt de loongrens van 33.203 naar 33.221 euro. De andere loongrens gaat van 66.406 naar 66.441 euro.

Goed nieuws voor zelfstandige bedrijfsleider

Zelfstandige bedrijfsleiders die werken als natuurlijke persoon, dus niet met een managementvennootschap, zullen netto meer overhouden van een opzegvergoeding. Dat volgt uit een arrest van Cassatie. In plaats van toegevoegd te worden aan de andere inkomsten, wat de aanslagvoet opdrijft, moet de opzegvergoeding apart worden belast.

Loonsafstand in ontslagdocument ongeldig

Een werknemer kan geen afstand doen van loon, ook niet via een (standaard-)document dat hem ter ondertekening wordt voorgelegd op het ogenblik dat de dienstbetrekking eindigt. Zo'n document is bovendien ongeldig volgens het overeenkomstenrecht, omdat de werknemer niet precies weet van welke rechten hij afstand doet. Dat besliste het Arbeidshof.

Nieuwe "huurder" wordt soms werkgever

Wie enkel de handelshuur en de stock overneemt, kan in bepaalde gevallen ten onrechte menen dat hij het personeel van zijn voorganger niet in dienst moet houden, zo volgt uit een arrest van het Arbeidshof. Ook zonder overdracht van een eigendomsrecht kan er namelijk sprake zijn van overgang van onderneming.

Kortere opzegtermijnen in de bouw vernietigd

Vanaf 2018 gelden ook voor arbeiders op bouwplaatsen de algemene opzegtermijnen van het Eenheidsstatuut. Zij zullen ook recht hebben op de compensatievergoeding bij ontslag. Het Grondwettelijk Hof heeft het uitzonderingsregime voor de bouwsector vernietigd. Volgens de zeer teleurgestelde werkgevers dreigt "een tsunami voor de werkgelegenheid".

In België verlaat 1 op 11 zijn werkgever

In 2014 verliet 9% van de werknemers uit eigen beweging zijn werkgever, zo meldt Randstad. Internationaal gezien een laag cijfer. De voornaamste redenen om weg te gaan zijn in België gebrek aan loopbaanmogelijkheden, gebrek aan erkenning en desinteresse in de job. De sterkste reden om niet weg te gaan is een goed evenwicht tussen werk en gezin.

Foute foto op Facebook genoeg voor ontslag?

Stel dat foto's op sociale media uw kaderlid of medewerker tonen terwijl hij op een zomerfestival een verdacht lijntje snuift. Mag u hem dan wegens dringende reden aan de deur zetten? In veel gevallen zal het antwoord positief zijn, schrijven arbeidsadvocaten op de site van HrWorld.

Onze partners