Ontslag

Vrijstelling van prestaties opdringen is riskant

Wanneer u iemand tijdens zijn opzeggingstermijn vrijstelt van prestaties, zonder dat deze medewerker dit aanvaardt, riskeert u dat de betrokkene de opgedrongen vrijstelling van prestaties inroept als een eenzijdige wijziging van een essentiële arbeidsvoorwaarde. Cassatie heeft de mogelijke juridische gevolgen daarvan scherper gesteld.

Bewijslast bij ontslag tijdens ouderschapsverlof

Wanneer u een medewerker ontslaat tijdens zijn ouderschapsverlof, dient u zelf het bewijs te kunnen leveren dat er een "voldoende reden" bestond. Kan u dit niet, dan moet de beschermingsvergoeding betaald worden, zo besliste het Arbeidshof van Luik. Het is dus niet de werknemer die moet aantonen dat er geen dringende of voldoende reden voorhanden was voor zijn ontslag.

Gevolgen van ontslag worden zwaarder

Dat deze maand 23.000 afgestudeerden zonder job hun uitkering verliezen, is slechts één gevolg van de strengere regels rond werkloosheid, waarvan de impact nog niet helemaal is doorgedrongen. Voor de werkgever kan deze verstrenging het ontslaan van een medewerker op menselijk vlak moeilijker maken. Wat houden de nieuwe regels precies in?

Willekeurig ontslag bestaat niet meer

De regels over willekeurig ontslag schenden de grondwet; zij zijn niet meer toepasselijk sinds 1 april 2014. Aldus een arrest dat het Grondwettelijk Hof gisteren velde. Dat het de werkgever is die het niet-willekeurige karakter moet aantonen is een schending, evenals het feit dat wie een arbeider tewerkstelt een sanctie riskeert waaraan een werkgever van een bediende ontsnapt.

Werf een vervanger aan zonder opzegtermijn

Het "vervangingscontract" is een tijdelijk arbeidscontract dat HR-verantwoordelijken nogal eens vergeten, schrijft Partena Professional. Er bestaan twee varianten. De vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur biedt een specifiek voordeel: u kan een clausule opnemen die voorziet in een korte of zelfs helemaal geen opzegtermijn.

Geen bewijs voor overuren, toch overloon

Een werkgever werd veroordeeld tot het betalen van overloon aan een werkneemster zonder dat er schriftelijke bewijzen van die overuren te vinden waren. De rechter liet getuigen komen, besloot dat er wel degelijk overuren waren gepresteerd en bepaalde zelf het verschuldigde overloon.

Opzegvergoeding na deeltijdse hervatting

Een arbeidsongeschikte voltijdse werknemer die vrijwillig het werk deeltijds hervat, zonder dat de adviserend geneesheer is tussengekomen en zonder dat een geschrift is opgemaakt over de deeltijdse hervatting, heeft bij ontslag geen recht op een opzeggingsvergoeding die berekend is op zijn voltijds loon, aldus het Grondwettelijk Hof.

Bedrijfsauto na ontslag: denk aan RSZ en BV

Laat u een ontslagen werknemer nog een tijd gebruik maken van "zijn" firmawagen? Weet dan dat op dit voordeel zowel sociale bijdragen als bedrijfsvoorheffing van toepassing zijn. Ook geldt dat een opzegvergoeding een bedrag dient te omvatten dat de "genotswaarde" van de bedrijfsauto weergeeft; dit bedrag is dus niet gebaseerd op de gedeclareerde waarde van de wagen zelf.

Ontslagprocedure personeelsafgevaardigde

Wanneer u een personeelsafgevaardigde wil ontslaan, heeft u na de rechterlijke vaststelling van niet-verzoening slechts drie werkdagen om de ontslagprocedure rechtsgeldig voort te zetten. Deze regel schendt de grondwet, aldus het Grondwettelijk Hof, omdat er geen enkele garantie is dat de werkgever binnen de drie werkdagen op de hoogte zal zijn van de rechterlijke beslissing.

Ontslag: werkgever betaalt nalatigheid duur

Een werkgever is in cassatie veroordeeld tot de betaling van een opzeggingsvergoeding, berekend zoals voor arbeidscontracten van onbepaalde duur, aan een werknemer die volgens de werkgever slechts voor een bepaalde duur aan de slag was. De werkgever had nagelaten een schriftelijke arbeidsovereenkomst te laten ondertekenen voor de start van de tewerkstelling.

Onze partners