Ontslag

Outplacement na het Generatiepact: stand van zaken

De verplichting tot outplacementbegeleiding van ontslagen werknemers is strenger gemaakt door het Generatiepact en ook duurder geworden in de (niet-)toepassing. Er zijn nu drie maatregelen van kracht bij ontslag van een 45-plusser. De betrokkene verliest zijn werkloosheidsuitkering indien hij bij zijn werkgever geen outplacement aanvraagt.

Wereld heeft ruim 400 miljoen extra jobs nodig tegen 2015

Om gelijke tred te houden met de groei van de bevolking moet de wereldeconomie in de komende tien jaren meer dan 400 miljoen bijkomende arbeidsplaatsen creëren. Alleen al in de ontwikkelingslanden zullen 430 miljoen extra jobs nodig zijn. Dat zei de directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie ter gelegenheid van de werelddag van de arbeid, eerder deze week.

Werknemersvertrouwen in België lichtjes gestegen

Wereldwijd heeft het vertrouwen van de werknemers in de toekomst van de arbeidsmarkt een recordpeil bereikt (57 op een maximum van 100). Dit blijkt uit de Career Confidence Index van Right Management Consultants. In België bedraagt de vertrouwensindicator 50,7. Dit betekent een lichte stijging tegenover zes maanden geleden, toen deze index 48,2 bedroeg.

RECHTSPRAAK: Werkgever veroordeeld omdat er geroddeld werd

Een werknemer van een ziekenfonds werd ontslagen nadat er geld verdwenen was uit de kas. Het Arbeidshof van Luik oordeelde dat het ontslag om dringende reden onterecht was geweest en dat de betrokkene recht had op een opzegvergoeding.

Outplacement voortaan verplicht voor afgedankte 45-plussers

Sedert 31 maart 2006 is een afgedankte 45-plusser de facto verplicht outplacement aan te vragen. Als hij geen gebruik maakt van het recht om outplacement aan te vragen, of niet meewerkt met de aangeboden outplacementbegeleiding, zal hij immers gesanctioneerd worden door de RVA. De sanctie bestaat uit het verlies van de werkloosheidsuitkering gedurende een bepaalde periode.

Nieuwe regels over bescherming tegen asbest

In het Staatsblad (23 maart) is een koninklijk besluit verschenen over de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest. Het gaat om de omzetting van een Europese regel. Het KB vervangt de asbestbepalingen uit het ARAB en bevat enkele nieuwigheden die verder gaan dan de vroegere bepalingen.

Rechtspraak: het mandaat tot ontslag

In een arrest van 6 februari 2006 bevestigt het Hof van Cassatie dat een werknemer, die ontslagen wordt door een gemandateerde van de werkgever, het recht heeft te eisen dat men hem het mandaat voorlegt.

Anciënniteit blijft als onderbreking van contract "virtueel" was

Iemand afdanken en later weer aannemen, duidelijk met de bedoeling gebruik te kunnen maken van financieel gunstige overheidsmaatregelen, onderbreekt de anciënniteit van de werknemer niet, zelfs niet wanneer de heraanwerving gebeurde onder een andere firmanaam. Zo bepaalde het Arbeidshof van Luik. Het verhaal staat in HRUpdate.

Veel expats geven hun ontslag

Als uw bedrijf iemand voor lange tijd uitstuurt naar het buitenland, is de kans 1 op 5 dat hij of zij op korte termijn het bedrijf verlaat. Dat is althans het resultaat van de studie Global Relocation Trends Survey. Langdurige internationale detacheringen en missies blijken moeilijk te verzoenen met gezinswaarden.

Federgon vraagt maatregelen voor outplacement

Federgon Outplacement vraagt aan de federale regering snel werk te maken van de concretisering van de outplacement-maatregelen die vervat zijn in het Generatiepact. Het collectief outplacement is vorig jaar afgenomen met een kwart.

Onze partners