Ontslag

Outplacement voortaan verplicht voor afgedankte 45-plussers

Sedert 31 maart 2006 is een afgedankte 45-plusser de facto verplicht outplacement aan te vragen. Als hij geen gebruik maakt van het recht om outplacement aan te vragen, of niet meewerkt met de aangeboden outplacementbegeleiding, zal hij immers gesanctioneerd worden door de RVA. De sanctie bestaat uit het verlies van de werkloosheidsuitkering gedurende een bepaalde periode.

Nieuwe regels over bescherming tegen asbest

In het Staatsblad (23 maart) is een koninklijk besluit verschenen over de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest. Het gaat om de omzetting van een Europese regel. Het KB vervangt de asbestbepalingen uit het ARAB en bevat enkele nieuwigheden die verder gaan dan de vroegere bepalingen.

Rechtspraak: het mandaat tot ontslag

In een arrest van 6 februari 2006 bevestigt het Hof van Cassatie dat een werknemer, die ontslagen wordt door een gemandateerde van de werkgever, het recht heeft te eisen dat men hem het mandaat voorlegt.

Anciënniteit blijft als onderbreking van contract "virtueel" was

Iemand afdanken en later weer aannemen, duidelijk met de bedoeling gebruik te kunnen maken van financieel gunstige overheidsmaatregelen, onderbreekt de anciënniteit van de werknemer niet, zelfs niet wanneer de heraanwerving gebeurde onder een andere firmanaam. Zo bepaalde het Arbeidshof van Luik. Het verhaal staat in HRUpdate.

Veel expats geven hun ontslag

Als uw bedrijf iemand voor lange tijd uitstuurt naar het buitenland, is de kans 1 op 5 dat hij of zij op korte termijn het bedrijf verlaat. Dat is althans het resultaat van de studie Global Relocation Trends Survey. Langdurige internationale detacheringen en missies blijken moeilijk te verzoenen met gezinswaarden.

Federgon vraagt maatregelen voor outplacement

Federgon Outplacement vraagt aan de federale regering snel werk te maken van de concretisering van de outplacement-maatregelen die vervat zijn in het Generatiepact. Het collectief outplacement is vorig jaar afgenomen met een kwart.

Extraatje voor wie geen aanspraak kan maken op brugpensioen

De Nationale Arbeidsraad heeft een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot invoering voor 2005 en 2006 van een subsidiair stelsel van aanvullende vergoeding ten voordele van bepaalde ontslagen oudere werknemers die geen aanspraak kunnen maken op het brugpensioen op 56 jaar krachtens een sector-cao.

Nederlandse werkgevers willen ontslagvergoedingen halveren

Drie Nederlandse werkgeversorganisaties hebben in het sociaal overleg twee eisen op tafel gegooid: de halvering van de ontslagvergoedingen en de gelijkstelling van de opzegtermijn die zij moeten respecteren met de opzegtermijnen die gelden voor de werknemers.

Manpower neemt nieuwe positie in op de HR-markt

De Manpower groep heeft zijn wereldwijde merkstrategie vernieuwd en verandert van logo. Een nieuwe visie op Hedendaags Werken en de herpositionnering op de markt van de HR-diensten krijgen gestalte via vijf merken i.p.v.

Nieuwe normen voor lawaai op het werk zijn gepubliceerd

In het Staatsblad is het koninklijk besluit verschenen over de bescherming tegen de risico's van lawaai op het werk. Het gaat om de omzetting in Belgisch recht van een Europese richtlijn.

Onze partners