Mobiliteit

Belgische werknemers niet erg gerust in de toekomst

Delocaliseringen, hoge loonkosten, faillissementen en bedrijfsherstructureringen bedreigen volgens de Belgische werknemers de werkgelegenheid. Anderzijds blijven drie op de vier er wel van overtuigd dat er nog mogelijkheden zijn om het aantal arbeidsplaatsen op te drijven.

Uitzendsector verkeert in volle expansie

De uitzendsector is in 2005 sterk gegroeid. Het aantal gepresteerde uren steeg met 8,7 procent in vergelijking met 2004 en bedroeg 159,1 miljoen. Volgens de sectorfederatie Federgon zijn voor deze evolutie een aantal verklaringen. Interimarbeid is structureel verankerd geraakt in het beheer van de ondernemingen. Er is meer mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Ommezwaai in fiscale behandeling van ambulante zorgen

Voortaan zijn de premies die een onderneming betaalt in het kader van een collectieve verzekering voor ambulante medische verzorging, en de terugbetalingen door de verzekeraar, vrijgesteld van belastingen. De premies die de onderneming betaalt, zullen evenwel niet meer als beroepskosten aftrekbaar zijn.

Solidariteitsbijdrage op bedrijfsvoertuigen kan verdubbeld worden

De minister van Sociale Zaken roept alle werkgevers op zich in orde te stellen met de reglementering op de solidariteitsbijdrage voor bedrijfsvoertuigen. Wanneer de aangifte niet correct blijkt te zijn (bijv. een te laag uitstootgehalte opgeeft) zal bij wijze van sanctie de bijdrage verdubbeld worden.

SZ-aspecten van de omzetting van een bonus in andere voordelen

Partijen mogen een bonus of een voordeel dat onderworpen is aan de sociale zekerheid omzetten in een ander voordeel waarop geen sociale bijdragen verschuldigd zijn, bijv. warrants of aandelenopties. Dit is schriftelijk bevestigd door de RSZ. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Rechtspraak: het mandaat tot ontslag

In een arrest van 6 februari 2006 bevestigt het Hof van Cassatie dat een werknemer, die ontslagen wordt door een gemandateerde van de werkgever, het recht heeft te eisen dat men hem het mandaat voorlegt.

Zijn gunstleningen voordelen van alle aard?

Het Belgisch Staatsblad publiceert het koninklijk besluit van 17 maart 2006 over de renteloze leningen of leningen tegen verlaagde rentevoet die door een werkgever worden verleend aan een werknemer. De regeling geldt ook voor wie zijn activiteit uitoefent via een managementvennootschap.

Nieuwe forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse reizen

Op 21 maart is in het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit verschenen dat nieuwe dagvergoedingen vastlegt voor overheidswerknemers die op missie gaan naar het buitenland. Privé-ondernemingen die dezelfde forfaitaire bedragen betalen aan hun eigen werknemers hebben doorgaans geen moeite om die als "redelijk" te doen erkennen door de fiscus en de sociale zekerheid.

Commissie wil eurocraten meer doen stappen en fietsen

De Europese Commissie heeft een ambitieus plan aangenomen i.v.m. de verplaatsingen door haar personeel, zowel van en naar het werk als tussen de verschillende kantoorgebouwen van de Commissie zelf.

Voordelen toegekend door andere vennootschappen van een groep

De overnemer van een onderneming is niet automatisch verplicht alle voordelen verder te zetten die het personeel voordien ontving omdat de onderneming deel uitmaakte van een groep.

Onze partners