Mobiliteit

Loonconcurrentie uit India kost IT'ers bedrijfswagen

Om de concurrentie van goedkope Indiase softwarebureaus het hoofd te bieden, heeft het grote Nederlandse IT-bedrijf Ordina Software Factory de bedrijfswagen afgeschaft voor een deel van zijn personeel. In de plaats daarvan krijgen deze mensen meer mogelijkheden om thuis te werken, of in een satellietkantoor. De besparing halveert volgens Ordina het kostenverschil met India.

Wetswijziging creëert ruimte voor leeftijdsbewust HR-beleid

De wet van 20 juli 2006 heeft wijzigingen aangebracht aan de antidiscriminatiewet van 25 februari 2003. De wijzigingen zijn reeds van kracht. Zij maken o.m. verschillen in behandeling van werknemers op basis van leeftijd mogelijk, binnen bepaalde voorwaarden.

Nieuwe rechtspraak over camerabewaking

De arbeidsrechtbank van Brussel heeft zich op korte tijd twee maal verzet tegen het gebruik van videobeelden door een werkgever in het kader van een ontslag om dringende reden. Vorig jaar had het Hof van Cassatie geoordeeld dat videobeelden toelaatbaar zijn als bewijsmiddel.

Concurrentiebeding achteraf: fiscale en sociale gevolgen

Volgens de minister van Financiën zijn de regels van de inkomstenbelasting van toepassing op vergoedingen die voortvloeien uit een concurrentiebeding dat werd afgesloten na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Professioneel gebruik van een privé-voertuig

De onkostenvergoeding voor het gebruik van een privé-voertuig voor beroepsdoeleinden wordt elk jaar aangepast op 1 juli. Door de indexatie stijgt het bedrag van 0,2841 tot 0,2903 EUR vanaf 1 juli 2006. Het blijft geldig tot 30 juni 2007. Dit bedrag dient nog wel te worden bevestigd door een publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Salary split: nieuwe richtlijnen van de fiscus

In een recente circulaire onderstreept de fiscus dat inkomsten van buitenlandse oorsprong niet noodzakelijk vrijgesteld zijn van belastingen in België. Voor wie in België woont en van een salary split geniet, is het van belang de belastingaangifte in te vullen volgens de nieuwe richtlijnen die de administratie onlangs heeft uitgevaardigd.

Regeringsplan tegen schijnzelfstandigheid

De ministerraad heeft het wetsontwerp over de strijd tegen de schijnzelfstandigheid goedgekeurd. Het bevat twee soorten criteria om een gewone bezoldigde arbeidsrelatie te onderscheiden van een contractueel verband als zelfstandige. Er komt ook een administratieve commissie die in twijfelgevallen knopen zou moeten doorhakken.

48-urige werkweek en tijdsparen in Belgische autosector

In navolging van de Duitse auto-industrie zullen de werknemers van de Belgische autofabrieken en hun toeleveranciers wellicht een arbeidsregeling krijgen die werkdagen van 10 uren en werkweken van 48 uren mogelijk maakt; de "surplus"-uren worden achteraf omgezet in verlof. Tussen de werkgeversfederatie Agoria en de christelijke en socialistische metaalvakbonden is hierover een akkoord bereikt.

Is het KB over de interestberekening op het loon onwettig?

In recente arresten heeft het Arbeidshof van Brussel vraagtekens gezet bij de wettigheid van het KB van 3 juli 2005 over de berekening van interesten die verschuldigd zijn op loon. Het KB zegt dat de berekening moet gebeuren op basis van het brutoloon, als het recht op betaling ontstaan was vanaf 1 juli 2005.

Belgische werknemers niet erg gerust in de toekomst

Delocaliseringen, hoge loonkosten, faillissementen en bedrijfsherstructureringen bedreigen volgens de Belgische werknemers de werkgelegenheid. Anderzijds blijven drie op de vier er wel van overtuigd dat er nog mogelijkheden zijn om het aantal arbeidsplaatsen op te drijven.

Onze partners