Jobstudenten

"Reserveer" uw jobstudenten tijdig in Dimona

Wil u jobstudenten in de paasvakantie? Dan doet u er goed aan onmiddellijk na het online verifiëren van hun resterende contingent en het ondertekenen van het contract de Dimona-aangifte te verrichten. Niet de datum van tewerkstelling, maar de datum van de Dimona-reservatie bepaalt of u van de voordelige SZ-regeling geniet.

RSZ herziet standpunt over pas afgestudeerden

U zal nog tot 30 september een studentencontract mogen aanbieden aan iemand die zopas zijn einddiploma heeft behaald. De RSZ verandert dus opnieuw zijn standpunt. De job mag geen verdoken proefperiode zijn.

Jobstudent in Kerstperiode? Toch opletten

Als u in de Kerstvakantie een jobstudent aanwerft, vraagt u best een verklaring op eer waarin de student neerschrijft hoeveel dagen hij sinds 1 januari al bij andere werkgevers aan de slag is geweest. Het jaar is immers bijna om. Bij overschrijding van de wettelijke jaarmaxima, zelfs met één dag, zal u het volle SZ-tarief moeten betalen op zijn volledige tewerkstellingsperiode bij u.

Arbeidsduur van medisch personeel begrensd

Er komt spoedig een wet die een maximum arbeidsduur bepaalt voor artsen, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-artsen in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen, die in dienstverband werken.

Voorzichtig met aanwerven van student na vakantiejob

Opgelet als u overweegt die ijverige en veelbelovende jobstudent na zijn vakantiejob in dienst te nemen voor dezelfde functie. De RSZ gaat er dan van uit dat de vakantiejob, die hij bij u presteerde, een vermomde proefperiode was voor het latere contract van onbepaalde duur.

Neem sneller maatregelen dankzij de Interimbarometer

In overleg met Federgon heeft LimaFin de Interimbarometer gecreëerd. Hij toont in welke mate de Belgische werkgevers van plan zijn uitzendkrachten aan te werven. Dit is kostbare informatie voor elke onderneming die goed wil inschatten welke richting de economie uitgaat.

Zorg dat RSZ uw jobstudenten niet betrapt op overtreding

De RSZ controleert heel streng of jobstudenten de toegestane arbeidsperiodes respecteren, nl. maximum 23 dagen in het derde kwartaal en nog eens maximum 23 dagen in de andere kwartalen samen. Meer dan 6000 studenten hebben vorige zomer de 23-dagengrens overschreden.

Laat jobstudenten een verklaring op eer ondertekenen

De Paasvakantie komt eraan. Indien u jobstudenten tewerkstelt, zorg er dan voor dat zij in een verklaring op eer bekendmaken hoeveel dagen zij sinds 1 januari reeds als student hebben gewerkt. Vanaf hun 24ste werkdag (buiten juli/augustus) vallen de voordelen van het statuut weg, en dat kan u als werkgever flink wat geld kosten. Klik op NL voor de details.

Jobstudent mag net geen 5900 euro verdienen in 2010

De bedragen die jobstudenten in het jaar 2010 mogen verdienen en toch fiscaal ten laste blijven van hun ouder(s) zijn de volgende: a) kind ten laste van een echtgenoot of wettelijk samenwonende: 5897,50 euro; b) kind ten laste van alleenstaande: 7460,00 euro; c) gehandicapt kind ten laste van alleenstaande: 8835,00 euro.

400 euro bijdragevermindering voor uw mentors

Als u een ervaren werknemer laat optreden als "mentor" voor sommige categorieën van leerlingen, studenten en werkzoekenden, kunt u als werkgever genieten van een vermindering van de sociale bijdragen voor deze ervaren werknemer. De vermindering bedraagt 400 euro per kwartaal. Details via NL hieronder.

Onze partners