Interim

Interimbarometer voorspelt toename in Q3

31% van de ondernemingen zal in het huidige kwartaal meer uitzendkrachten gebruiken dan in het voorbije kwartaal. Dat is het dubbele van het aantal bedrijven dat verwacht minder uitzendkrachten aan het werk te zetten dan in de lente. De helft van de werkgevers verwacht geen verandering. Dit blijkt uit de Interimbarometer van juni. Per saldo staat de barometer dus op “groei”.

Neem sneller maatregelen dankzij de Interimbarometer

In overleg met Federgon heeft LimaFin de Interimbarometer gecreëerd. Hij toont in welke mate de Belgische werkgevers van plan zijn uitzendkrachten aan te werven. Dit is kostbare informatie voor elke onderneming die goed wil inschatten welke richting de economie uitgaat.

Outplacementverplichting wordt fors uitgebreid

De Herstelwet breidt de verplichting tot outplacementbegeleiding uit. Voorheen hadden 45-plussers er recht op, als ze hun werk verloren in het kader van een herstructurering in een bedrijf met meer dan 20 werknemers dat een beroep deed op vervroegd brugpensioen. Dat recht wordt nu uitgebreid tot alle leeftijden en alle ondernemingen.

Nieuw: ontslagvergoeding voor interims en tijdelijken

De Economische Herstelwet voert bij collectief ontslag een inschakelingsvergoeding in, te betalen door de werkgever, die gelijk is aan het lopende loon plus de voordelen die de ontslagen werknemer genoot. Een belangrijke nieuwigheid is dat deze regeling ook geldt voor de uitzendkrachten en de werknemers met een tijdelijk contract.

Veel PC's verlengen pensioenpremie voor uitzendkrachten

Tenminste 18 paritaire comités hebben de pensioenpremie voor uitzendkrachten verlengd. Securex publiceert de lijst en de berekeningsformule. Deze premie is een nieuwigheid uit 2007. Men verwacht dat in 2009 een overkoepelende regeling tot stand komt.

Wegwijs in het stelsel van de tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid voor arbeiders is zeer actueel. Securex brengt de regelgeving in herinnering, en focust ook op de recente nieuwigheden op dit vlak. Die hebben o.m. betrekking op de uitzendkrachten en op de gehuwde tijdelijk werklozen.

Cijfers van uitzendsector zijn alarmsignaal

De uitzendactiviteit bedroeg in september 8,38 procent minder dan twaalf maanden eerder. Bij de arbeiders was het aantal gepresteerde uren bijna 13% lager dan in september 2007. Waarnemers zien in deze hevige terugval een voorbode van een dalende algemene tewerkstelling.

Informeer uitzendkantoren over uw loonbonus

Bedrijven met een loonbonusplan, die een beroep doen op uitzendkrachten, dienen aan het uitzendkantoor alle informatie te bezorgen die betrekking heeft op de loonbonus en die het uitzendbedrijf kan aanbelangen. Het bedrijf dient het uitzendkantoor ook te informeren indien de loonbonus niet wordt betaald, omdat de objectieven niet gerealiseerd werden.

Ook uitzendkrachten kunnen loonbonus krijgen

Door de goedkeuring van een amendement in de bevoegde commissie van de Kamer zullen ook interimwerknemers in aanmerking komen voor een loonbonus. De bedrijven die uitzendkrachten gebruiken, zullen de uitzendkantoren inlichten over hun loonbonusplan. De interimkrachten die voldoen aan de modaliteiten van dat plan, zullen er op dezelfde wijze van kunnen genieten als de gewone werknemers.

Goed verzuimbeleid redt concurrentievermogen

Een gering absenteïsme kan een kostennadeel t.o.v. buitenlandse concurrenten neutraliseren. Dat bewijst een Nederlands metaalverwerkend bedrijf. Het slaagde erin het verzuim terug te brengen tot 2%, terwijl het gemiddelde in de sector schommelt tussen de 5 en de 6%. Elk procent minder maakt op het eind van het jaar voor het bedrijf een verschil van 120.000 euro.

Onze partners